SPORTTARI - LIIKUNTAILTAPÄIVÄTOIMINTA IISALMESSA / SYKSY  2013

Iisalmessa on yhdeksän alakoulua, joista neljä sijaitsee lähellä Iisalmen keskustaa ja loput viisi haja-asutusalueilla. Oppilaita on alakoulujen puolella yhteensä n. 1400. Syksystä 2015 alkaen on toiminut yksi yläkoulu, Juhani Ahon koulu, jossa on hieman alle 700 oppilasta.

Sporttari - Liikkuva Iltapäivätoiminta Iisalmessa on käynnistynyt vuonna 2004.

Käynnissä oleva toiminta jakaantuu kohderyhmiltään sekä 1.-6. -luokkalaisiin että 7.-9. -luokkalaisiin. Aikaisemmille vuosille tullut tuki Itä-Suomen lääninhallitukselta on mahdollistanut toiminnan laajan sisällön ja oppilaiden ilmaisen osallistuminen järjestettävään toimintaan. Yhteistyötä tehdään liikuntapalvelujen, koulujen ja järjestöjen kanssa sekä kouluviraston kerhotoiminta -hankkeen kanssa.

Hankkeen tavoitteet

Sporttaritoiminnan tärkeimpänä tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten omatoimista viikoittaista liikkumista, vaikuttaa liikuntatottumuksiin ja lisätä luokkahenkeä sekä nuorten osallisuutta hankkeessa. Toiminnan sisältö

Toimintaan kuuluvat säännölliset Sporttarikerhot sekä ala- että yläkouluikäisille, -tapahtumat, -koulutus sekä Sporttaripassi ja Sporttarikilpailu 7-9 luokkalaisille.

Sporttaripassi jaetaan kaikille Juhani Ahon  oppilaille. Sporttaripassiin on liitetty luokkakohtainen Sporttarikilpailu. Sporttarikilpailussa kerätään luokkakohtaisesti liikuntasuoritteita, jotka oppilaiden huoltajat kuittaavat kauden päätteeksi omalla allekirjoituksellaan. Aikaisempien vuosien Sporttarikilpailut ovat osoittaneet, että yläkoulujen 7-9 luokkalaiset liikkuivat keskimäärin 3,4 h/vko (tähän ei ole laskettu koulujen liikuntatunteja).

Uudet yläkoulun Sporttarioppilaat valitaan ja koulutetaan vuosittain. Sporttarioppilaitten tehtävänä on mm. oman luokan liikuntasuoritteiden kerääminen, Sporttari-toiminnasta tiedottaminen ja välituntiliikunnan ohjaaminen omalle luokalle. Sporttarioppilaat osallistuvat myös kerran lukukaudessa olevan Sporttari-päivän suunnitteluun ja ohjaukseen. Tapahtumaan osallistuvat kaikki Juhani Ahon oppilaat.

Lue lisää nuorten toiminnasta myös sivuilta www.po1nt.fi/iisalmi

Sporttarikerhojen ohjelmat löydät kohdasta Sporttarikerhot.


Sporttariterveisin!

Pekka Partanen
kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja

päivitetty 7.8.2019