Erityisvarhaiskasvatus

Lapsen tuen tarpeen arvioinnin lähtökohtana varhaiskasvatuksessa on vanhempien ja kasvatushenkilöstön havaintojen yhteinen tarkastelu tai lapsen aiemmin todettu erityisen tuen tarve. Lapsi voi tarvita tukea fyysisen, tiedollisen, taidollisen tai tunne-elämän ja / tai sosiaalisen kehityksen osa-alueilla eripituisia aikoja. Erityinen tuki toteutetaan mahdollisimman pitkälle yleisten varhaiskasvatuspalvelujen yhteydessä siten, että lapsi toimii ryhmän tasavertaisena jäsenenä ja henkilöstö käyttää kuntouttavaa työotetta.

Erityistä tukea tarvitsevien lasten varhaiskasvatusta järjestetään seuraavasti:

  • perhepäivähoitoryhmässä, jossa lapsiryhmien kokoa on pienennetty lapsen tarvitseman erityistuen mukaisesti
  • tavallisessa päiväkotiryhmässä, jossa lapsiryhmän kokoa on pienennetty tai ryhmässä on avustaja
  • Päiväkoti Simpukan integroidussa erityisryhmässä

Varhaiskasvatuksen erityisopettajat ohjaavat varhaiskasvatuksen henkilöstöä. He kartoittavat lasten tukitoimien tarvetta ja järjestävät tarvittavaa tukea yhteistyössä vanhempien, varhaiskasvatuksen henkilöstön, eri alojen asiantuntijoiden ja sidosryhmien kanssa.

Lapsen mahdollinen tuen tarve selvitetään varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa. Työhön voi vanhempien ja henkilöstön lisäksi osallistua esim. psykologi, puheterapeutti tai toimintaterapeutti.

Konkreettiset tukitoimet aloitetaan heti, kun tuen tarve on havaittu. Tuen tarve, tavoitteet ja menetelmät kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelman liitteeksi (yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma).

Palvelu on maksullinen.

Joissain tapauksissa erityisvarhaiskasvatus voi olla maksutonta.

Erityisvarhaiskasvatuksesta ei peritä varhaiskasvatusmaksujen lisäksi erillistä maksua.

Jos lapsenne tarvitsee erityistä hoitoa ja kasvatusta fyysisen syyn tai tietoihin, taitoihin, tunne-elämään tai sosiaaliseen kehitykseen liittyvän syyn takia, kunta pyrkii löytämään lapselle sopivan hoitopaikan.

Erityisvarhaiskasvatus voi olla eriytettyä pienryhmätoimintaa tai osa muuta päiväkoti- ja varhaiskasvatustoimintaa. Erityisvarhaiskasvatuksessa on usein mukana erityislastentarhanopettaja. Erityisvarhaiskasvatuksessa voidaan tehdä monialaista yhteistyötä terveydenhoitajien, terveyskeskuspsykologien, sosiaalityöntekijöiden, musiikkiterapeuttien, toimintaterapeuttien, puheterapeuttien, perheneuvolan, lastenpsykiatrian ja koulun kanssa.

Varhaiskasvatuslaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180540

Liittyvät palvelut

Varhaiskasvatus kunnallisessa perhepäivähoidossa

Kunnallisessa perhepäivähoidossa tarjotaan varhaiskasvatusta alle kouluikäisille lapsille.

Katso tiedot

Yksityinen päiväkotihoito

Yksityiset päiväkodit Iisalmessa

Katso tiedot

Yksityinen perhepäivähoito

Yksityinen perhepäivähoito Iisalmessa

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut