Kuljetuksen myöntämisen yleiset perusteet ja periaatteet

Perusopetuslaissa ja Iisalmen koulutuslautakunnan tekemissä päätöksissä määritellään ne ehdot, joiden täyttyessä kaupunki järjestää oppilaille koulukuljetuksen.

Alla olevasta linkistä avautuu Iisalmen kaupungin koulukuljetusopas, jossa kerrotaan tarkemmin periaatteet ja perusteet, joiden mukaan oppilaille myönnetään kaupungin koulukuljetus ja kerrotaan kuljetusten järjestämisestä. Lisäksi oppaassa annetaan mm. ohjeita koulukuljetuksen hakemiseksi, kuljetustenaikaiseen käyttäytymiseen ja poikkeavien tilanteiden varalle.

Lainsäädäntö, Perusopetuslaki 32 § 

Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen.

Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen tai lasten päivähoidosta annetussa laissa tarkoitetusta päivähoidosta esiopetukseen on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on vastaavasti oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai päivähoitoon.

Perusopetusta, lisäopetusta tai esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin, kun edellä tarkoitettu matka, oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi.

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus.

Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628 

Kuljetuksen myöntämisen perusteet

Koulukuljetuksista päätetään yllä olevan perusopetuslain ja koulutuslautakunnan tekemien periaatepäätösten mukaisesti.

Iisalmen kaupungin koulutuslautakunta on päättänyt, että esi- ja perusopetusta tai lisäopetusta saaville oppilaille järjestetään maksuton kuljetus tai huoltajaa avustetaan oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta seuraavin perustein:

Kuljetus voidaan järjestää joko koko lukuvuodeksi tai osaksi vuotta esimerkiksi talvikuukausiksi tai määräajaksi.

Kunta osoittaa oppivelvollisille lähikoulun tai muun soveltuvan paikan, jossa opetus järjestetään lain edellyttämällä tavalla.
Koulukuljetus järjestetään tähän kouluun (ns. oppilaan lähikoulu).

Koulukuljetus järjestetään, jos: 

  • esiopetusoppilaan koulumatka on yli 3 km
  • 1.- 3. luokan oppilaan koulumatka on yli 3 km 
  • 4.- 9. luokan oppilaan koulumatka on yli 5 km 

Koulumatka mitataan kotitontin portilta koulutontin portille lyhintä, jalankulkukelpoista ja yleisessä käytössä olevaa reittiä käyttäen.

Mikäli yllä mainitut perusteet täyttyvät, kuuluu esiopetuksessa olevalle oppilaalle kuljetusetuus ainoastaan niinä päivinä, kun hän on pelkässä esiopetuksessa (4 t/pv). Etuus ei siis koske hoitopaikan ja kodin välistä matkaa. Niissä tapauksissa, joissa esiopetus ja varhaiskasvatus (päivähoito) toteutetaan samassa yksikössä, esiopetus on osa varhaiskasvatusta, joten kuljetusetuutta ei ole. 

Koulukuljetuksen järjestämisen periaatteet

Koulukuljetukset järjestetään ensisijaisesti olemassa olevaa julkista liikennettä hyödyntäen. Kaupunki antaa linja-autoa käyttäville matkustamista varten koululaisen älykortin syksyllä koulun ensimmäisenä työpäivänä. Muita kuljetusmuotoja eli tilauslinja-autoja ja takseja, käytetään täydentämään julkisen liikenteen yhteyksiä. Esioppilaat käyttävät samoja kuljetusmuotoja kuin perusopetuksen oppilaat. Oppilaan tulee käyttää sitä kouluautoa, joka lähtee koulun päätyttyä.

Kunnan velvollisuus ei ole järjestää koulukuljetusta koko matkalle, vaan kuljetus voidaan järjestää vain osalle matkasta riippuen kuljetusauton reitistä, kävelymatkasta ja kuljetukseen käytetystä ajasta.

Huoltaja vastaa aina lapsen saattamisesta ja vastaanottamisesta kouluautolle/kouluautolta!

Lasten huoltajat ovat ensisijaisesti velvollisia opettamaan lapsiaan liikkumaan turvallisesti liikenteessä!

Poikkeus- ja erityisperusteilla myönnettävät kuljetukset 

(koulumatkan vaarallisuus tai rasittavuus, terveydelliset syyt, ym.)

Iisalmen kaupunki on omalta osaltaan määritellyt vaaralliset kohteet, jotka oikeuttavat koulukuljetukseen (esim. radanylitykset, tietyt tieosuudet).

Muut poikkeuskuljetukset tulee perustella ja hakea erikseen. Päätös tehdään joko lukuvuodeksi kerrallaan tai lyhemmäksi aikaa. Tällöin myös asiantuntijalausunnot on toimitettava jokaisen hakemuksen mukana.

 

Lisätietoa kuljetuksista antavat:

koulujen rehtorit ja

hankinta- ja logistiikka-asiantuntija

 

Linja-autojen aikatauluja löydät osoitteista www.matkahuolto.fi tai Ylä-Savon joukkoliikenteen aikataulut 2017 - 2018.

 

Opas ja lomakkeet
Yhteystiedot

Väänänen Lassi

hankinta- ja logistiikka-asiantuntija (kaupungin hankintavastaava)
Pohjolankatu 14
040 830 2794
lassi.vaananen@iisalmi.fi