Oppilashuolto

Oppilashuollon tehtävänä on lapsen ja nuoren oppimisen perusedellytyksistä (fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista) huolehtiminen.  Toimiva oppilashuolto tukee yksilön ja yhteisön toimintakyvyn säilymistä tavallisessa arjessa sekä fyysisissä ja psyykkisissä uhkatilanteissa.   

Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta muuttui 1.8.2014.  Uuden lain mukaan oppilashuolto jakaantuu yhteisölliseen ja yksilökohtaiseen oppilashuoltoon.  Oppilashuoltoryhmiä on kolmella eri tasolla. 1) Oppilashuollon ohjausryhmä suunnittelee, koordinoi, arvioi ja kehittää oppilashuoltoa kaupungin tasolla.   2) Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä huolehtii yhteisöllisestä oppilashuollosta koulun tasolla.  Koulukohtaista oppilashuoltoryhmää johtaa rehtori.  Hän kokoaa ryhmän moniammatillisesti eri tarkoituksiin sopivaksi.  3) Monialainen asiantuntijaryhmä kootaan oppilaan tuen tarpeen selvittämiseksi ja oppilashuollon palvelujen järjestämiseksi.  Luokanopettaja/valvoja kokoaa ryhmän joko omasta tai muualta tulleesta aloitteesta.  Ryhmän koostumus vaihtelee tarpeen mukaan.

Koulun arjessa tarvitaan käyttäytymis- ja toimintatapojen harjoittelua ja niiden merkityksen sisäistämistä.  Tapakasvatuksen perusedellytyksinä ovat johdonmukaisuus ja jatkuva toisto sekä koko yhteisön sitoutuminen yhteisiin normeihin.  Hyvien tapojen tulee olla osa jokaista koulun arkipäivää.  Ne antavat turvalliset puitteet kouluyhteisössä koettujen ilojen ja surujen jakamiseen. Yhteinen ongelmien ja surujen käsittely tukee vaikeuksien hetkellä. Ilon ja onnen hetket lisäävät psyykkistä energiaa.  Yhteiset elämykset ja perinteet lujittavat yhteenkuuluvuuden tunnetta. 

Kouluviihtyvyydessä on pohjimmiltaan kysymys hyvien käytöstapojen ja yhteisten pelisääntöjen mukaan toimimisesta.  Samat taidot ovat tarpeen myös aikuisten elämässä.  Oppilaalle koti ja koulu ovat paikkoja harjoitella elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja.  Verkostoa täydentävät vapaa-ajan kaveri- ja harrastusryhmät.  Kohteliaat ja luontevat käytöstavat ovat kuitenkin aina muodissa!

 Partalan koulussa oppilashuoltotyö painottuu ruohonjuuritasolle; asioihin puutumme mahdollisimman varhain.