Starttiluokan opetuksessa liikkeelle lähdetään lapsen yksilöllisistä tarpeista. Jokaiselle oppilaalle laaditaan yksilöllinen oppimissuunnitelma yhdessä huoltajan, opettajan, oppilaan ja tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa. Suunnitelma sisältää arvion oppilaan vahvuuksista ja tuettavista asioista sekä oppilaan kasvulle ja kehitykselle asetettavat tavoitteet. Suunnitelmaan kirjataan myös seuranta ja arviointi.

Oppiminen perustuu oppilaan aikaisempiin kokemuksiin ja tietoihin. Oppimisprosessinsa aikana oppilas rakentaa uutta aikaisemmin oppimansa aineksen pohjalta. Pienryhmäopetuksessa pystytään ottamaan huomioon kunkin oppilaan aikaisemmat tiedot ja taidot.  Keskeistä on oppilaan ja opettajan välinen sekä oppilaiden keskeinen vuorovaikutus. Innostava oppimisympäristö saa aikaan oppimisen iloa ja onnistumisen kokemuksia sekä sitä kautta itsetunnon kehittymistä. Ohjaavassa kasvatuksessa opettaja asettaa oppilaille rajoja ja oppilaaseen kohdistetaan odotuksia ja vaatimuksia. Tärkeää on kuitenkin se, että  oppilaan ei tarvitse ponnistella liian vaikeiden asioiden kanssa ja että kukin oppilas voi edetä omaan yksilölliseen tahtiinsa. Tavoitteena on saada myönteinen kokemus oppimisesta.

Opetuksessa pyritään hyödyntämään leikkiä, toiminnallisuutta ja eri aisteja. Opetus muotoutuu kokonaisuuksista, jotka liittyvät toisaalta oppilaan omaan elämään ja kokemuksiin sekä toisaalta hänen maailmankuvaansa laajentaviin sisältöihin. Starttiluokan opetuksessa pyritään tukemaan oppilaan kielellisten, matemaattisten, motoristen ja sosiaalisten valmiuksien kehittymistä sekä työskentelytaitojen oppimista.

Äidinkielen oppisisältöjä ovat mm. kuuntelemaan ja keskittymään harjaantuminen, kielellinen tietoisuus, opetuksessa käytettävien käsitteiden ymmärtäminen, lukusuunta, kirjainmuodot, sanavaraston laajentaminen, nimeäminen, kertominen sekä lukutaidon varmentaminen lukutaitoisilla. Matematiikan oppisisältöjä ovat vertailu ja mittaaminen, erot ja yhtäläisyydet, sarjoittaminen, ongelmanratkaisu, ympäristön perusmuodot, lukukäsitteiden ymmärtäminen, yhteen- ja vähennyslaskun alkeet, raha sekä kellonajat.