Iisalmen kaupungin peruskoulujen järjestyssäännöt

 

1.      Sääntöjen tarkoitus ja soveltamisalue

·    Järjestyssääntöjen tarkoituksena on perusopetuslain 29 §:n mukaisesti edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

·    Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi mm. järjestyslain (612/2003), tupakoinnin vähentämistoimenpiteistä annetun lain (603/1976) ja vahingonkorvauslain (412/1974) säädöksiä.

·    Järjestyssääntöjä noudatetaan Iisalmen kaupungin peruskouluissa, niiden piha-alueilla kouluaikana ja koulun järjestämissä tilaisuuksissa. Lisäksi järjestyssääntöjä noudatetaan koulun ulkopuolella tapahtuvassa lukuvuosisuunnitelman mukaisessa opetuksessa (retket, leirikoulut, museokäynnit, urheilukilpailut yms.).

2. Sisäinen järjestys

·    Koulussa tulee puhua ja käyttäytyä asiallisesti. 

·    Koulun henkilökuntaan kuuluvien antamia ohjeita tulee noudattaa.

·    Oppitunneille tulee saapua ajoissa.

·    Poissaolosta tulee ilmoittaa.

·    Välitunnit vietetään ulkona koulun välituntipiha-alueella.

·    Koulun sisätiloihin voi jäädä välituntien aikana vain opettajan tai rehtorin luvalla

·    Koulun alueelta saa poistua vain opettajan tai rehtorin luvalla.

·    Tupakointi ja päihdyttävien aineiden käyttö ja hallussapito on koulussa kielletty

·    Koulun alueella ei saa liikkua polkupyörillä eikä mopoilla. Kulkuneuvot säilytetään koulupäivän ajan niille varatuilla paikoilla.

·    Oppitunteja häiritsevät välineet ja laitteet pidetään laukussa/repussa (elektroniset laitteet äänettöminä)

3. Opiskelun esteetön sujuminen

·    Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti (perusopetuslaki 35 §).

·    Jokaisella oppilaalla tulee olla tarvittavat oppikirjat ja muut varusteet mukanaan oppitunneilla.

·    Jokaisella on oikeus työrauhaan.

·    Koulusta poissaoloon pitää pyytää etukäteen lupa kirjallisesti. Luokanopettaja/-valvoja antaa luvan enintään 1–3 pv mittaiseen poissaoloon. Pitempiin poissaoloihin luvan myöntää rehtori.

·    Sairauspoissaoloista tulee ilmoittaa koulun ohjeiden mukaisesti.

4. Turvallisuus ja viihtyvyys

·    Vaarallisten ja vahingoittamiseen soveltuvien esineiden tuominen kouluun on kielletty (järjestyslaki 10 §). 

·    Kukin oppilas on velvollinen korvaamaan vahingonkorvauslain mukaisesti koulun tai toisen henkilön omaisuudelle aiheuttamansa vahingon. Rahan ja arvoesineiden tuominen kouluun on oppilaan omalla vastuulla. Koulu ei vastaa kadonneesta omaisuudesta.

·    oppilas voidaan velvoittaa siistimään aiheuttamansa sotkun (kasvatuksellinen tarkoitus)

·    Jokaisella on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön (perusopetuslaki 29 §). Kiusaaminen, väkivaltainen käytös ja häirintä on kielletty.

  • opettajilla ja rehtorilla on toimivalta tarvittaessa tarkastaa oppilaan tavarat ja oikeus ottaa haltuunsa oppilaalta kiellettyjä tai opetusta tai oppimista häiritseviä esineitä tai aineita. (perusopetuslaki 36 §)

5. Järjestyksen valvonta ja seuraamukset

·    Järjestyssääntöjen noudattamista valvovat kouluyhteisössä työskentelevät henkilöt.

·    Rangaistusta määrättäessä tai muista toimenpiteistä päätettäessä noudatetaan perusopetuslain säädöksiä.