Edvin Laineen koulun järjestyssäännöt

 1. Sääntöjen tarkoitus ja soveltamisalue

 

 • Järjestyssääntöjen tarkoituksena on perusopetuslain 29 §:n mukaisesti edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Edvin Laineen  koulun johtokunta on 16.1.2013 vahvistanut koululle alla olevat järjestyssäännöt.
 • Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi mm. järjestyslain (612/2003), tupakoinnin vähentämistoimenpiteistä annetun lain (603/1976) ja vahingonkorvauslain (412/1974) säädöksiä. Koululta löytyy työpaikan hyvinvointisuunnitelma, joka sisältää turvallisuus-, päihteiden ehkäisy- ja kriisisuunnitelmat. Hyvinvointisuunnitelmassa käsitellään osittain samoja kysymyksiä kuin järjestyssäännöissäkin. Suunnitelmat ovat nähtävänä ja saatavissa koululta.
 • Järjestyssääntöjä noudatetaan Edvin Laineen koulussa, sen piha-alueilla kouluaikana ja koulun järjestämissä tilaisuuksissa. Lisäksi järjestyssääntöjä noudatetaan koulun ulkopuolella tapahtuvassa lukuvuosisuunnitelman mukaisessa opetuksessa (retket, leirikoulut, museokäynnit, urheilukilpailut yms.).

2. Sisäinen järjestys

 • Koulussa tulee puhua ja käyttäytyä asiallisesti. 
 • Koulun henkilökuntaan kuuluvien antamia ohjeita tulee noudattaa.
 • Oppitunneille tulee saapua ajoissa.
 • Poissaolosta tulee ilmoittaa.
 • Välitunnit vietetään ulkona koulun välituntipiha-alueella.
 • Koulun sisätiloihin voi jäädä välituntien aikana vain opettajan tai rehtorin luvalla
 • Koulun alueelta saa poistua vain opettajan luvalla.
 • Tupakointi ja päihdyttävien aineiden käyttö on koulussa kielletty
 • Koulun alueella ei saa liikkua polkupyörillä eikä mopoilla. Kulkuneuvot säilytetään koulupäivän ajan niille varatuilla paikoilla.
 • Oppitunteja häiritsevät välineet ja laitteet voidaan poistaa oppitunnin ajaksi.

3. Opiskelun esteetön sujuminen

 • Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti (perusopetuslaki 35§).
 • Jokaisella oppilaalla tulee olla tarvittavat oppikirjat ja muut varusteet mukanaan oppitunneilla.
 • Jokaisella on oikeus työrauhaan.
 • Koulusta poissaoloon pitää pyytää etukäteen lupa kirjallisesti. Luokanopettaja antaa luvan enintään 1-3 pv mittaiseen poissaoloon. Pitempiin poissaoloihin luvan myöntää rehtori.
 • Sairauspoissaoloista tulee ilmoittaa koulun ohjeiden mukaisesti.

4. Turvallisuus ja viihtyvyys

 • Vaarallisten ja vahingoittamiseen soveltuvien esineiden tuominen kouluun on kielletty (järjestyslaki 10 §). 
 • Kukin oppilas on velvollinen korvaamaan tahallaan tai tuottamuksesta koulun tai toisen henkilön omaisuudelle aiheuttamansa vahingon. Rahan ja arvoesineiden tuominen kouluun on oppilaan omalla vastuulla. Koulu ei vastaa kadonneesta omaisuudesta.
 • Jokaisella on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön (perusopetuslaki 29 §).  Kiusaaminen, väkivaltainen käytös ja häirintä on kielletty.

5. Järjestyksen valvonta ja seuraamukset

 • Järjestyssääntöjen noudattamista valvovat kouluyhteisössä työskentelevät henkilöt.
 • Rangaistusta määrättäessä tai muista toimenpiteistä päätettäessä noudatetaan perusopetuslain säädöksiä.