Uuden perusopetuslain henki on laajamittainen yhteistyö oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa oppilaan asioissa.

Myös valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa korostetaan kodin ja koulun yhteistyötä ja sen merkitystä opettajan oppilaantuntemuksessa, opetuksen suunnittelussa ja sen toteuttamisessa. Yhteistyötä tehdään monella eri tasolla: luokkatasolla, koulun tasolla ja kunnan tasolla. Esimerkkeinä yhteistyöstä ovat yksittäisen oppilaan arviointikeskustelut, luokan ja koulun vanhempainillat sekä koko koulun yhteiset tapahtumat.

Toisen asteen koulutuksessa yhteistyö huoltajien kanssa vähenee ja opiskelijan oma asema itseään koskevissa asioissa ja päätöksenteossa korostuu. Monissa asioissa päätäntävalta on juridisestikin siirtynyt jo opiskelijalle itselleen. Kodin ja koulun yhteistyötä tehdään paitsi kahdenvälisenä opettajan tai luokanvalvojan ja huoltajien välillä, myös mm.

. Vanhempainyhdistyksen kanssa yhdessä suunnitellaan ja toteutetaan koulun ja sen ympäristön viihtyvyyteen ja turvallisuuteen liittyviä toimintoja ja koulun opetus- ja kasvatustoimintaa.

· Vanhempainillat  toteutetaan luokittain ja tai luokkatasoittain vähintään  kerran lukuvuodessa ja tarvittaessa useammin. Vanhempainiltoja voidaan toteuttaa myös teemailtoina ja  -päivinä.

· Kaikille oppilaille ja vanhemmille annetaan mahdollisuus vähintään kerran lukuvuoden aikana käydä opettajan tai luokanvalvojan kanssa yhteinen arviointi- ja kehittämiskeskustelu.