Opiskelukustannukset ja opintotuki

Lyseossa ei ole lukukausimaksua. Päivittäin tarjotaan maksuton ateria. Opiskelija kustantaa oppikirjat ja opiskeluvälineet. Lisäksi opiskelijalta peritään lukuvuosittain materiaalimaksu (10 euroa).

Opiskelija on oikeutettu opintotukeen seuraavasta kuukaudesta lukien, jona hän täyttää 17 vuotta. Opintorahaa haetaan kolmeksi lukuvuodeksi kerrallaan. Neljänneksi opintovuodeksi opintorahaa on haettava erikseen. Sitä ei myönnetä opiskelijalle, joka on oikeutettu lapsilisään. Yksittäisen lukukauden osalta edellytetään, että opiskelija osallistuu vähintään 10 kurssiin tai kahteen ylioppilastutkintoon kuuluvaan kokeeseen. Koulu on velvollinen ilmoittamaan Kelalle, mikäli edellä mainitut ehdot eivät täyty.

Opintotukihakemuslomakkeita saa Kelan paikallistoimistosta ja koululta. 17-vuotiaille ja lähes kaikille muille opintojaan jatkaville Kela lähettää esitäytetyn hakemuslomakkeen. Kelan paikallistoimistosta (Päiviönkatu 14) voi myös tiedustella opintotukiasioista.


Koulumatkatuki

Kela maksaa lukiossa opiskelevalle koulumatkatukea päivittäisten koulumatkojen kustannuksiin. Opiskelijan ikä tai taloudellinen asema ei vaikuta tuen saamiseen vaan koulumatkan pituus ja kustannukset. Koulumatkatuki voidaan myöntää, kun yhdensuuntainen koulumatka opiskelijan asunnolta oppilaitokseen on vähintään 10 km. Lisäksi edellytetään, että päivittäisten koulumatkojen kustannukset ovat yli 54 euroa kuukaudessa.

Koulumatkatukea maksetaan vähintään yhdeltä ja enintään kymmeneltä kuukaudelta lukuvuoden aikana. Tukikuukaudet määräytyvät täysien opiskelukuukausien mukaan opintojen alkamispäivästä lukien. Opiskelukuukausi oikeuttaa koulumatkatukeen, jos siinä on lukuvuoden opiskeluaikaan sisältyviä koulumatkatukeen oikeuttavia päiviä yhdenjaksoisesti yhteensä vähintään 18.

Opiskelijan omavastuu on 43 e/kk. Abeille koulumatkatukea maksetaan penkkareihin saakka. Mikäli koulua on keväällä vielä ylioppilaskirjoitusten jälkeen neljänä päivänä viikossa vähintään kuukauden ajan, koulumatkatukea on mahdollista saada täysiltä kuukausilta. Koulumatkatuki anotaan Kelalta. Ostotodistukset koulumatkatukeen saa koulun kansliasta.

Kelan maksamaa etuutta hakeva vastaa siitä, että hänen hakemuslomakkeessa antamansa tai erikseen toimittamansa lisäselvitykset ovat oikeita. Jos annetut tiedot osoittautuvat vääriksi tai jos ratkaisuun vaikuttava tieto on jätetty ilmoittamatta, Kela perii aiheetta maksetun etuuden takaisin.

Etuudensaajan on ilmoitettava Kelalle kaikista olosuhteidensa muutoksista, jotka vaikuttavat joko hänen oikeuteensa saada etuutta tai etuuden määrään. Myönteisessä Kelan etuuspäätöksessä on lueteltu, mistä muutoksista etuutta saavan on pikaisesti ilmoitettava Jos tietojen salaaminen, väärien tietojen antaminen tai muutoksista ilmoittamatta jättäminen on rikoslain tarkoittamalla tavalla tahallista, Kela on velvollinen ilmoittamaan asian poliisi- ja syyttäjäviranomaisen tutkittavaksi.


Opiskelija-asunnot ja asumislisä

Lyseon opiskelija voi hakea Kiinteistö Oy Petterinkulman opiskelija-asuntoja. Asunnot ovat soluasuntoja (huone/opiskelija, keittiö ja sosiaalitilat ovat yhteiset). Asuntoihin on jatkuva haku ja valinta. Lisätietoja puh. 020-743 9126 tai www.petterinkulma.fi.

Itsenäisesti asuva opiskelija voi hakea asumislisää. Myös alle 17-vuotiaalla itsenäisesti asuvalla opiskelijalla on oikeus saada asumislisää vanhempien tuloista riippuen.

Liitetiedostot