1) Yleistä

Iisalmen lukiokymppi on Iisalmen lyseossa toteutettavaa perusopetuksen lisäopetusta, jonka kesto on yksi lukuvuosi. Opetuksen ja ohjauksen määrä lisäopetuksessa on vähintään 1 100 tuntia.

Lisäopetuksen tavoitteena on tarjota opiskelijalle myönteisiä oppimiskokemuksia erilaisissa oppimisympäristöissä, vahvistaa itsenäisyyttä ja vastuullisuutta ja kehittää itsetuntemusta, kehittää opiskelutaitoja sekä parantaa jatko-opintoihin pääsyn edellytyksiä ja opinnoissa tarvittavia tietoja ja taitoja. Opetuksessa tulee käyttää monipuolisia menetelmiä ja työtapoja opiskelumotivaation herättämiseksi ja ylläpitämiseksi.

Lisäopetuksessa olevan opiskelijan opintojen etenemistä tulee seurata säännöllisesti. Jokaisen opiskelijan tulee saada henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa opintojensa suunnittelussa ja suorittamisessa, jatko-opintojen valinnassa sekä uran ja elämän suunnittelussa.


2) Tavoitteet

Lisäopetuksen tavoitteena on perusopetuksen tehtävää jatkaen tukea opiskelijan kasvua ja kehitystä sekä ehkäistä syrjäytymistä. Tavoitteena on, että opiskelija:
• oppii itsenäisyyttä ja vastuullisuutta sekä kehittää itsetuntemustaan,
• oppii yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja,
• kehittää opiskelutaitojaan ja valmiuksiaan suunnitella jatko-opintojaan ja tulevaisuuttaan,
• oppii arvioimaan omaa toimintaansa ja toteuttamaan suunnitelmiaan,
• oppii hankkimaan opinnoissaan ja muussa elämässään tarvittavia tietoja myös tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen,
• parantaa jatko-opintoihin pääsyn edellytyksiään sekä opinnoissa tarvittavaa tieto- ja taitopohjaa, sekä
• oppii kehittämään taitojaan selvitä erilaisissa elämäntilanteissa.

Tavoitteena on, että lukiokympin jälkeen jokaisella opiskelijalla on sekä suunnitelma jatko-opinnoista että valmiudet aloittaa ne.


3) Opiskelijaksi ottamisen perusteet ja hakeminen

Iisalmen lukiokymppi on tarkoitettu lukio-opintoja suunnitteleville nuorille, jotka ovat saaneet perusopetuksen päättötodistuksen samana tai edellisenä vuonna ja jotka tarvitsevat tukea lukio-opintojensa aloittamiseen. Opiskelijaksi otetaan vain ne, joiden perusopetuksen päättötodistus ei mahdollista opiskelijaksi ottoa varsinaiseksi lukio-opiskelijaksi (perusopetuksen päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo alle 7,0).

Haku tapahtuu valtakunnallisen haun kautta (www.opintopolku.fi). Opiskelijavalinta tehdään heinäkuun lopussa.


4) Opintojen sisältö

Lukiokymppi koostuu seuraavista opinnoista:

A. Opiskelutaidot 5 kurssia
 opinto-ohjaus / ryhmänohjaus / HOPS 3 kurssia
 perusvalmiuksien kurssi (PV) 1 kurssi
 tietotekniikka (AT1) 1 kurssi

B. Lukio-opintoihin valmistavat 5 kurssia
 englanti (ENA114) 1 kurssi
 liikunta (LI15) 1 kurssi
 matematiikka (MAB11) 1 kurssi
 ruotsi (RUB111 ja RUB112) 2 kurssia

C. Lukiotavoitteiset opinnot 13 kurssia
 biologia (BI1) 1 kurssi
 englanti (ENA101 ja ENA102) 2 kurssia
 kuvataide (KU1) 1 kurssi
 liikunta (LI1 ja LI3) 2 kurssia
 matematiikka (MAB1 ja MAB2) 2 kurssia
 musiikki (MU1) 1 kurssi
 ruotsi (RUB101) 1 kurssi
 terveystieto (TE1) 1 kurssi
 äidinkieli (ÄI1 ja ÄI2) 2 kurssia

D. Työelämään tutustuminen (6. jakso) 6 kurssia

    yhteensä 29 kurssia = 1 100 tuntia

Opintojen sisällöstä sovitaan opiskelijan ja tarvittaessa hänen huoltajansa kanssa lukuvuoden alussa ja tarvittaessa sisältöön tehdään muutoksia. Samalla opiskelijalle laaditaan henkilökohtaiset oppimistavoitteet. Jos opiskelijalle on hänen perusopetuksessa ollessaan laadittu henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), otetaan se huomioon opintoja suunniteltaessa.

Opiskelijalla on halutessaan mahdollisuus lukiokympin aikana korottaa perusopetuksen oppimäärään kuuluvien yhteisten aineiden arvosanoja.


5) Ohjaus ja opiskelijahuolto

Ohjauksen tehtävä on auttaa opiskelijaa oman opinto-ohjelman suunnittelussa ja sen toteutta-misessa. Ohjaustoiminta tukee opiskelijaa opiskelun aikana sekä kehittää hänen valmiuksiaan tehdä koulutusta ja elämänuraa koskevia valintoja ja ratkaisuja. Ohjauksen päävastuu on opinto-ohjaajalla, mutta ohjaukseen osallistuu koko opettajakunta.

Ohjaus koostuu henkilökohtaisesta ohjauksesta, pienryhmäohjauksesta ja ryhmänohjauksesta. Opiskelijat sijoitetaan Iisalmen lyseon ohjausryhmään, jonka mukana he osallistuvat viikoittain ryhmänohjaustilaisuuksiin.

Lukiokympin opiskelija on oikeutettu peruskoululaisen ja lukio-opiskelijan tavoin tarvittaviin oppilashuolto- ja tukipalveluihin.


6) Yhteistyö eri sidosryhmien kanssa

Huoltajat
Opiskelijoiden huoltajille taataan riittävä mahdollisuus perehtyä lukiokympin toimintaan. Yhteistyöllä tuetaan opiskelun edellytyksiä sekä opiskelijan terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Yhteistyö pyritään järjestämään niin, että opiskelija saa tukea sekä opiskeluun että hyvinvointiin koskeviin kysymyksiin ja mahdollisiin ongelmiin. Lähtökohtana yhteistyössä on aikuistuvan nuoren itsenäisyyden ja oman vastuullisuuden huomioon ottaminen sekä huolenpito tukea tarvitsevasta opiskelijasta.

Huoltajilla on mahdollisuus seurata opiskelijan kurssisuorituksia ja poissaoloja lyseon hallinto-ohjelmaan integroidun www-liittymän Wilman kautta. Opinto-ohjaaja ottaa yhteyttä huoltajiin, jos opiskeluun liittyvät ongelmat niin vaativat.

Perusopetuksen yläkoulut
Opiskelijahuoltolain 1287/2013 mukaisesti opiskelijan opiskelijahuollon järjestämiseen ja toteuttamiseen osallistuvilla on salassapitovelvollisuuden estämättä oikeus saada opiskelijan lähtökoulusta sellaiset tiedot, jotka ovat välttämättömiä yksilökohtaisen opiskelijahuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi. Siirtää voidaan myös sellaiset salassa pidettävät tiedot, jotka ovat tarpeellisia opiskelijahuollon jatkuvuuden kannalta. Pääyhteistyökumppani tässä on Juhani Ahon koulu.

Ammatillinen koulutus
Mikäli lukiokympin aikana osoittautuu, että lukio ei ole nuorelle oikea opiskelupaikka, hänelle pyritään löytämään mieleinen ammattiala ennen kevään yhteishakua. Pääyhteistyökumppaneita tässä ovat Ylä-Savon Ammattiopisto ja Savon Ammattiopisto.

Työelämä
Opiskelijalla on mahdollisuus tutustua työelämään yhden jakson ajan. Yhteistyökumppaneita tässä ovat iisalmelaiset yritykset ja muut yhteisöt.


7) Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden opetus ja tukipalvelut

Erityisen tuen tarkoituksena on auttaa ja tukea opiskelijaa siten, että hänellä on tasavertaiset mahdollisuudet edetä toisen asteen opintoihin. Erityistä tukea tarvitsevat sellaiset opiskelijat, jotka ovat tilapäisesti jääneet jälkeen opinnoissaan tai joiden opiskelun edellytykset ovat heikentyneet vamman, sairauden tai toimintavajavuuden vuoksi. Lisäksi erityisen tuen piiriin kuuluvat opiskelijat, jotka tarvitsevat psyykkistä tai sosiaalista tukea. Opiskelijalla voi olla erityisen tuen tarve myös mielenterveyteen, sosiaaliseen sopeutumattomuuteen tai elämäntilanteeseen liittyvien ongelmien vuoksi.

Lukiokympin opiskelijalla on käytettävissä samat tukipalvelut kuin peruskoululaisilla ja lukion opiskelijoilla


8) Opiskelijan arviointi

Opiskelijan oppimisen arvioinnin tehtävänä on antaa opiskelijalle palautetta opintojen edistymisestä ja oppimistuloksista sekä lukiokympin aikana että sen päättyessä. Palautteen tarkoituksena on kannustaa ja ohjata opiskelijaa opintojen suorittamisessa. Lisäksi arviointi antaa tietoja opiskelijan huoltajalle sekä esimerkiksi jatko-opintojen järjestäjien tarpeita varten.

Arviointi on luonteeltaan ohjaavaa ja kannustavaa sekä opiskelijan itsearviointia kehittävää. Opiskelijan itsearvioinnin kohteena ovat erityisesti hänen valmiutensa asettaa itselleen tavoitteita, tarkastella ja ohjata omaa työskentelyään, tunnistaa edistymistään, hoitaa arkielämän tilanteita sekä suunnitella tulevaisuuttaan.

Arviointikriteerit vaihtelevat kursseittain ja ne ovat yhtenevät samaa kurssia käyvien lukio-opiskelijoiden arvioinnin kanssa. Diagnosoidut vammat tai niihin rinnastettavat vaikeudet, kuten lukemis- ja kirjoittamisvaikeus, maahanmuuttajien kielelliset vaikeudet sekä muut syyt, jotka vaikeuttavat osaamisen osoittamista, otetaan huomioon arvioinnissa, siten että opiskelijalla on mahdollisuus erityisjärjestelyihin ja muuhunkin kuin kirjalliseen näyttöön. Kyseiset vaikeudet voidaan ottaa huomioon määrättäessä opiskelijan kurssiarvosanaa.


9) Todistukset

Opiskelijalle annetaan jokaisen jakson jälkeen jaksotodistus, jonka tarkoituksena antaa palautetta opiskelijalle kurssin tavoitteiden saavuttamisesta ja oppiaineen opiskelun etenemisestä.

Jos opiskelija suorittaa hyväksytysti kaikki opinto-ohjelmaansa kuuluvat opinnot, annetaan hänelle opintojen päättyessä Todistus lisäopetuksen suorittamisesta.

Mikäli opiskelija suorittaa vain osan opinto-ohjelmaansa kuuluneista opinnoista hyväksytysti tai keskeyttää opintonsa, annetaan hänelle Todistus lisäopetuksessa suoritetuista opinnoista. Jos opiskelija on korottanut kymppiluokan aikana jonkin perusopetuksen yhteisen tai valinnaisen oppiaineen arvosanaa, se merkitään todistuksessa kohtaan Perusopetuksen päättöarvosanojen korottaminen.