Varhaiserityiskasvatus on osa varhaiskasvatusta ja sen tavoitteena on tukea kokonaisvaltaisesti lapsen myönteistä kasvua, kehitystä ja oppimista.

Lapsi voi tarvita tukea yhdellä tai useammalla kehityksen osa-alueella. Varhaiserityiskasvatuksen tehtävänä on lapsen tuen tarpeen mahdollisimman varhainen tunnistaminen, tuen tarpeen arviointi, tuen järjestäminen, mahdollisiin jatkotutkimuksiin ohjaaminen sekä monialainen yhteistyö. Tarkoituksena on turvata lapselle laadukas ja lapsen yksilölliset tarpeet huomioiva varhaiskasvatus.

Lapsen tuen tarpeen lähtökohtana on vanhempien ja kasvatushenkilöstön lapsesta tehtyjen havaintojen yhteinen tarkastelu tai aiemmin todettu lapsen tuen tarve. Konkreettiset tukitoimet aloitetaan heti, kun tuen tarve on havaittu. Tuen tarve, tavoitteet ja menetelmät kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan tai esiopetuksen oppimissuunnitelmaan. Suunnitelma laaditaan yhdessä lapsen vanhempien, varhaiskasvatuksen henkilöstön, varhaiskasvatuksen erityisopettajan sekä mahdollisten yhteistyötahojen, esim. neuvolan terveydenhoitajan, psykologin, terapeutin tai sosiaalityöntekijän kanssa. On tärkeää, että tavoitteita ja tukitoimia arvioidaan lapsen arjessa.

Lapsen tuen tarvetta arvioitaessa, suunniteltaessa ja toteutettaessa oleellista on tunnistaa lapsen vahvuudet ja kehitystarpeet ja muodostaa lapsesta kokonaiskuva. Tärkeintä on tukea lapsen myönteisen minäkuvan ja terveen itsetunnon kasvua.

Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki järjestetään osana varhaiskasvatuksen päivittäistä toimintaa. Tuki toteutetaan mahdollisimman pitkälle yleisten varhaiskasvatuspalvelujen yhteydessä siten, että lapsi toimii ryhmän tasavertaisena jäsenenä ja henkilöstö käyttää kuntouttavaa työotetta. Tarvittaessa voidaan käyttää rakenteellisia tukitoimia, jotka ovat ryhmäkoon pienentäminen tai avustajapalvelut / muu henkilöstöresursointi. Iisalmessa toimii myös integroitu erityisryhmä ( pk Simpukka), jossa työskentelee varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja lapsiryhmän koko on pienempi.

Lisäksi varhaiskasvatuksessa työskentelee kolme konsultoivaa varhaiskasvatuksen erityisopettajaa (veo:a), jotka ohjaavat tuen asioissa muuta varhaiskasvatuksen henkilöstöä. He kartoittavat lasten tukitoimien tarvetta ja järjestävät tarvittavaa tukea yhteistyössä vanhempien, varhaiskasvatuksen henkilöstön, eri alojen asiantuntijoiden ja sidosryhmien kanssa.

Varhaiserityiskasvatus

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (veo).

Annamari Kurtelius
Kirkkopuiston Montessori pk, Paloisten pk, Peltosalmen pk, Sointulan pk, Kangaslammin, Kauppis-Heikin ja Partalan esiopetusryhmät sekä osa yksityisestä varhaiskasvatuksesta.
os. Haukisaarentie 2, 74130 IISALMI
puh. 040 830 2798


Maija Kahelin
Pk Simpukka, pk Lumilinna, Kirkonsalmen esiopetusryhmät, perhepäivähoito sekä osa yksityisestä varhaiskasvatuksesta.
os. Haukisaarentie 2, 74130 IISALMI
puh. 040 661 8612

Eeva Ruotsalainen
Malminrannan päiväkoti
os. Malminkatu 2, 74100 IISALMI
puh. 040 830  4302