Tulotietojen toimittaminen / Varhaiskasvatusmaksut

Tarkistamme vuosittain tulotiedot kaikilta perheiltä.  Asiakasmaksun määräytymistä varten perheiden on toimitettava palkkalaskelma ja muut tuloselvitykset  (esim  tuloslaskelma, päivärahapäätös jne)  Kulttuurikeskukselle Varhaiskasvatustoimistoon Riistakatu 13.  Opiskelijan tulee toimittaa opiskelutodistus.
Mikäli tuloselvityksiä ei toimiteta, varhaiskasvatusmaksu määritellään korkeimman maksun mukaisesti. Korkeimman maksun voi hyväksyä sähköisessä asioinnissa.

Varhaiskasvatukseen hakeminen

 

Varhaiskasvatuspaikkaa ja varhaiskasvatuksen palveluseteliä voi hakea ympäri vuoden vähintään 4 kk ennen lapsen hoidon tarpeen alkamista. Mikäli tarve johtuu työllistymisestä tai opiskelun aloittamisesta eikä tarpeen ajankohta ollut ennakoitavissa, kaupungilla on kaksi viikkoa aikaa järjestää hoitopaikka.


Hakeminen tapahtuu ensisijaisesti sähköisesti "Sähköinen asiointi ja lomakkeet"-sivuilta. Hakemusta tehdessäsi voit hyväksyä sähköisen tiedoksiannon.

 

Kaikilla lapsilla on oikeus varhaiskasvatukseen 20h/viikko. Tätä viikkotuntimäärää laajempaan varhaiskasvatukseen on lapsella lakisääteinen oikeus vain, jos siihen on perusteet huoltajien työ- tai opiskelutilanteen vuoksi taikka, jos se on perusteltavissa lapsen tai huoltajien erityistarpeiden kautta.


Yksityiseen varhaiskasvatukseen haetaan täyttämällä palvelusetelihakemus sähköisessä asioinnissa.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2018 alkaen

Uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki tuli voimaan 1.1.2018 ja indeksimuutos astui voimaan 1.8.2018 alkaen. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu opetustoimen hintaindeksiin. Uuden asiakasmaksulain mukaan:
- erityisesti pieni-ja keskituloisten perheiden maksut tulevat alenemaan
- isoimmat alennukset kohdistuvat monilapsisiin perheisiin
- enimmäismaksu on 289 euroa
- ikäjärjestyksessä nuorimmasta seuraavasta lapsesta perittävä asiakasmaksu kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa on enintään 145 euroa.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu on kiinteä kuukausimaksu, joka peritään enintään 11 kalenterikuukaudelta toimintavuoden (1.8. - 31.7.) aikana. Mikäli hoitosuhde alkaa myöhemmin toimintakauden aikana tai on keskeytynyt välillä, maksutonta kuukautta ei ole.

Vanhempien vuosilomat eivät oikeuta suhteutettuun maksuun eivätkä varhaiskasvatuksen asiakasmaksun muutokseen
.


Poikkeustapaukset:

Lapsen sairaudesta johtuvan yli 10 päivän poissaolon vuoksi maksu alenee puoleen (sairauspäiviä vähintään 11) ja jos sairauspoissaolo kestää kalenterikuukauden, maksua ei peritä lainkaan. Mikäli lapsi on poissa muusta syystä varhaiskasvatuksesta koko kalenterikuukauden, peritään puolet kuukausimaksusta.

Osakuukausimaksut

Jos lapsi on jatkuvasti ja säännöllisesti poissa varhaiskasvatuksesta osan kalenterikuukautta, peritään tulojen mukaista alempaa hoitomaksua. Varhaiskasvatuksen määrästä sovitaan aina etukäteen ja säännöllisen jakson tulee olla vähintään kolme kuukautta. Mikäli päivät ylittyvät, niin maksu peritään seuraavan maksuluokan mukaan.

1-8 pv/kk kokopäivähoidosta peritään maksu 8 pv mukaan. 8–12 pv/kk kokopäivähoidosta peritään maksu 12 pv mukaan ja 13-15pv/kk maksu peritään 15 pv mukana. Jos hoitopäiviä on 16 tai enemmän peritään koko kuukauden maksu.
Kokopäiväryhmissä olevasta osapäivähoidosta, joka on maksimissaan 5 tuntia / päivä, peritään 60 % kokopäivähoidon maksusta. Osapäivähoitomaksua (max4h/päivä) peritään 50% kokopäivähoidon maksusta.

Esiopetusta täydentävästä varhaiskasvatuksesta peritään maksut saman periaatteen mukaan kuin osapäivähoidosta max 5 t/päivä.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määräytyminen

Perheen koko, tulorajat, maksuprosentti ja vähimmäisbruttotuloraja korkeimmalle maksulle:

            Perheen       koko
           

Tuloraja
€/ kk

maksu %

1.8.2018 alkaen korkeimman maksun tuloraja      

2

2102

10,7

4803

3

2713

10,7

5414

4

3080

10,7

5781

5

3447

10,7

6148

6

3813

10,7

6514

       

Asiakasmaksu lasketaan perheen yhteenlasketuista bruttotuloista. Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa suhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.

Jos perheen koko on suurempi kuin 6, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 142 €:lla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

 

Tuntiperusteisen varhaiskasvatuksen maksu

Vuorohoidon tuntiperusteinen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu koskee lapsia, jotka ovat kirjoilla Malminrannan tai Paloisten päiväkodeissa. Asiakasmaksu määräytyy huoltajien tulojen ja etukäteen varaaman hoitoajan perusteella. Sopimus tehdään varhaiskasvatustuntien enimmäismäärän mukaan vähintään kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan. Mikäli tuntimäärä ylittyy kahden kuukauden ajan, sopimus puretaan kunnan toimesta yksipuolisesti ja huoltajat siirtyvät maksamaan astetta korkeamman tuntiperusteen mukaista maksua.

Huoltajien tulee ilmoittaa päivähoidon tarve mielellään 2 -3 viikkoa ennen, mutta viimeistään viikkoa ennen hoidon tarvetta. Jotta poissaolot eivät nosta lapsen käyttämää tuntimäärää, pitää myös poissaoloista ilmoittaa hoitopaikkaan viikkoa ennen, mikäli poissaolon syy on muu kuin sairaus. Muutoin varattu hoitoaika lasketaan käyttötunteihin, vaikka lapsi ei olisikaan paikalla.

Vuorohoidon tuntiperusteiset varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ovat

tuntimäärä

prosenttiosuus

yli 161 tuntia/ kk

100 %

121 - 160 tuntia/ kk

85 %

86 - 120 tuntia/ kk

70 %

51 - 85 tuntia/ kk

45 %

0 - 50 tuntia/ kk

30 %

 


Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen

Lapsen varhaiskasvatuspaikka on irtisanottava kirjallisesti. Irtisanomisen voi tehdä myös asiakasperheiden sähköisessä palvelussa.

Perheen tulotilanteen muuttuessa voi ottaa yhteyttä varhaiskasvatuksen toimistoon toimistosihteeri Terttu Kainulaiseen puh.040 673 8614 tai toimistosihteeri Eeva Hirkoon puh.040 489 4973.

Laskutusta koskevissa asioissa yhteydenotot varhaiskasvatuksen toimistoon toimistosihteeri Terttu Kainulaiseen puh. 040 673 8614.

 

Yhteystiedot
Iisalmen kaupunki /
Sivistys-ja hyvinvointitoimiala

varhaiskasvatusjohtaja
Kaija Rautaparta-Pennanen

Riistakatu 13
puh. 040 543 4982
kaija.rautaparta-pennanen@iisalmi.fi

Varhaiskasvatustoimiston käyntiosoite:
Sivistys-ja hyvinvointitoimiala, Kulttuurikeskus
Riistakatu 13
74100 Iisalmi

toimistosihteeri
Terttu Kainulainen
puh. 040 673 8614

toimistosihteeri
Eeva Hirko
puh.040 489 4973

sähköpostiosoitteet ovat muotoa:
etunimi.sukunimi(at)iisalmi.fi