Varhaiskasvatuksen tavoitteena on lapsen tasapainoisen kasvun, kehityksen ja oppimisen edistäminen. Tämän kehityksen turvaamiseksi lapsi voi jossain vaiheessa tarvita erityistä tukea. Lapsen tuen tarpeen arvioinnin lähtökohtana varhaiskasvatuksessa on vanhempien ja kasvatushenkilöstön havaintojen yhteinen tarkastelu tai lapsen aiemmin todettu erityisen tuen tarve. Lapsi voi tarvita tukea fyysisen, tiedollisen, taidollisen tai tunne-elämän ja / tai sosiaalisen kehityksen osa-alueilla eripituisia aikoja.

Keskeisinä menetelminä tuen tarpeen arvioinnissa ovat havainnointi, havaintojen kirjaaminen sekä tarvittaessa asiantuntijoiden lausunnot. Konkreettiset tukitoimet aloitetaan heti, kun tuen tarve on havaittu. Tuen tarve, tavoitteet ja menetelmät kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelman liitteeksi (yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma). Suunnitelma laaditaan yhdessä lapsen vanhempien, päivähoidon henkilöstön sekä mahdollisten yhteistyötahojen, esim. neuvolan terveydenhoitaja, psykologi, terapeutti tai sosiaalityöntekijä, kanssa.

Lapsen tuen tarvetta arvioitaessa, suunniteltaessa ja toteutettaessa oleellista on tunnistaa lapsen vahvuudet ja kehitystarpeet ja muodostaa lapsesta kokonaiskuva. Ensisijaisesti tuetaan lapsen myönteisen minäkuvan ja terveen itsetunnon kasvua.

Erityinen tuki toteutetaan mahdollisimman pitkälle yleisten varhaiskasvatuspalvelujen yhteydessä siten, että lapsi toimii ryhmän tasavertaisena jäsenenä ja henkilöstö käyttää kuntouttavaa työotetta.

Erityistä tukea tarvitsevien lasten varhaiskasvatusta järjestetään seuraavasti:

  • perhepäivähoitoryhmässä, jossa lapsiryhmien kokoa on pienennetty lapsen tarvitseman erityistuen mukaisesti

  • tavallisessa päiväkotiryhmässä, jossa lapsiryhmän kokoa on pienennetty tai ryhmässä on avustaja

  • Lippuniemen tai Malminrannan päiväkodin integroidussa erityisryhmässä, jossa on kaksitoista lasta

Konsultoiva erityislastentarhanopettaja ja resurssierityislastentarhanopettaja ohjaavat varhaiskasvatuksen henkilöstöä. He kartoittavat lasten tukitoimien tarvetta ja järjestävät tarvittavaa tukea yhteistyössä vanhempien, varhaiskasvatuksen henkilöstön, eri alojen asiantuntijoiden ja sidosryhmien kanssa.

Erityispäivähoito

Kiertävä erityislastentarhanopettaja Annamari Kurtelius
Eteläisen alueen päiväkodit ja perhepäivähoito
os. Saarnikatu 21, 74130 IISALMI
puh. 040 830 2798

Kiertävä erityislastentarhanopettaja
Maija Kahelin
Pohjoisen alueen päiväkodit ja perhepäivähoito
os. Vihtakannankatu 15, 74120 IISALMI
puh. 040 661 8612

Resurssierityislastentarhanopettaja
Eeva Ruotsalainen
Malminrannan ja Keskustan päiväkodit
os. Malminkatu 2, 74100 IISALMI
puh. 040 830  4302