IISALMEN KANSALAISOPISTON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

2014 - 2016
Hyväksytty Iisalmen kaupungin kulttuurilautakunnassa
61 § / 28.11.2013

 

Sisältö

IISALMEN KANSALAISOPISTON KEHITTÄMISSTRATEGIA 2014 - 2016

Kansalaisopiston rooli kunnassa

Tavoitteet

I. Sivistyksellisen tasa-arvon edistäminen ja kuntalaisten kannustaminen toimimaan aktiivisina yhteiskunnan jäseninä.

II. Kuntalaisen hyvinvoinnin ja henkilökohtaisen kehityksen edistäminen

III. Kansainvälisyyden tekeminen luonnolliseksi osaksi kansalaisopiston toimintaa

 • taustaa
 • kansainvälistymisen tavoitteet
 • kehityskohteet
  1. Aidosti kansainvälinen sivistysyhteistyö
  2. Laadun ja vetovoiman lisääminen
  3. Osaamisen vienti
  4. Monikulttuurisen yhteiskunnan tukeminen
  5. Globaali vastuu

 

IV. Iisalmen koulutusorganisaatioiden välisen yhteistyöverkoston kehittäminen

Toimenpiteet

Seuranta

Lähteet

 

 

 

 

 

Kansalaisopiston rooli

Kansalaisopistolla on tärkeä rooli tasa-arvoisen kuntalaisuuden edistäjänä. Kansalaisopisto on avoin kohtaamispaikka, jossa jokainen voi löytää mieleistään toimintaa iästä ja omista taustoista riippumatta.

 

Jyrki Kataisen hallitusohjelman koulutuspoliittisen linjauksen ja toimeenpanosuunnitelman (KESU) mukaan kansalaisopiston rooli on toimia foorumina, jossa voi osallistua oman yhteisönsä asioihin ja keskusteluun puolueettomasti sekä aktivoijana yhteiskuntaan kaikilla elämänalueilla, koska aikuiskoulutuksella ja aikuisten hyvinvoinnilla on todettu olevan tärkeä rooli yhteiskunnallisen osallistumisen ja yksilön hyvinvoinnin edistäjänä.

Iisalmen kaupunkistrategian 2020 mukaan Iisalmelaiset yritykset ja oppilaitokset ovat tunnettuja myös kansainvälisestä osaamisestaan. Iisalmessa tulee olla laadukas ja monipuolinen koulutustarjonta. Tavoitteena pidetään kansallista ja kansainvälistä verkottumista sekä yhteisöllisyyttä ja sosiaalisen pääoman kasvattamista. Tärkeänä kokonaisuutena kaupunkistrategian on nostettu esiin osaamisen lisääminen, mikä strategiassa tarkoittaa monipuolista koulutustarjontaa, koulutuksen helppoa saavutettavuutta ja korkeaa laatua, syrjäytymisen ehkäisyä, elinikäistä oppimista sekä aikuisten ja ikääntyvien koulutustarpeisiin vastaamista.

Kansalaisopiston nykyinen tahtotila:

 1. olla tasa-arvoisesti kaikkia kuntalaisia palveleva toimija
 2. toimia yksilön hyvinvoinnin edistäjänä
 3. toimia kansainvälisenä keskuksena sekä kuntalaisten kansainvälisyyskasvattajana
 4. edistää yhteiskunnallista eheyttä ja yhteiskunnallista osallistumista

Yllämainitut kohdat eivät toteudu vielä täysin, joten olemme asettaneet kansalaisopistolle tavoitteita, joilla näihin päästäisiin.

 

Tavoitteet

I. Tasa-arvoisen osallistumisen edistäminen

II. Yksilön hyvinvoinnin edistäminen

III. Kansainvälistyminen

IV. Toimijoiden välinen yhteistyöverkosto

Ensimmäisenä kohtana on tasa-arvoisen osallistumisen edistäminen. Osallistuminen kansalaisopiston toimintaan pyritään tekemään helpoksi ja houkuttelevaksi kaikille kuntalaisille. Toisena tavoitteena on yksilön hyvinvoinnin edistäminen, mikä edistää yhteiskunnallista vaikuttamista ja päinvastoin. Kansalaisopiston kolmantena tavoitteena on kansainvälistyminen ja sitä on pohdittu omassa kansainvälistymisstrategiassa. Neljäntenä tavoitteena on yhteistyöverkoston kokoaminen paikallisista toimijoista, joissa keskiössä toimijana on kansalaisopisto. Toimijoiden välinen yhteistyö on monella tasolla tärkeää. Kansalaisopiston tavoite on toimia verkoston keskuksena, ja tukea muita toimijoita ja yksilöitä koulutustarpeissa. Tavoitteita on kuvattu tarkemmin jokaisessa kohdassa erikseen.

I. Tasa-arvoisen osallistumisen edistäminen 

 

Kansalaisopiston tavoitteena on olla tasa-puolisesti saatavilla kaikille, sekä tuottaa tarjontaa, johon myös erityisryhmät voivat osallistua. Opiskelun tulee olla omaehtoista ja kysyntäpainotteista, joten koulutukseen voi osallistua kuka tahansa omien osaamistarpeidensa pohjalta. Aliedustettuja ryhmiä opiston toiminnassa ovat esimerkiksi miehet. Miehille suunnattua kurssitoimintaa pyritäänkin lisäämään. Maahanmuuttajat osallistuvat kyllä suomen kielen kursseille, mutteivät juurikaan muuhun toimintaan. Aktivointi tässäkin on tarpeen.

 

Osallistuminen kansalaisopiston kursseille on monelle opiskelijalle tärkeä väylä luoda ja saada sosiaalisia kontakteja muihin ihmisiin. Kansalaisopistolla on iso rooli syrjäytymisen ehkäisyssä. Tässä yhteydessä usein unohtuu kansalaisopiston mahdollisuus kiinnittää vaikeasti työllistyviä opettajia yhteiskuntaan. Usein jo muutaman tunnin opetustehtävä viikossa antaa opettajalle itsetuntoa ja auttaa luomaan kontakteja työelämään ja sitä kautta avaa ovia lisätyötehtäviin opiston ulkopuolella. Esimerkiksi maahanmuuttajien käyttäminen kieliryhmien keskusteluryhmissä avustavina opettajina edistää kurssilaisten kielitaitoa, lisää kulttuurien välistä ymmärrystä sekä tutustuttaa opettajan suomalaiseen työelämään ja paikallisiin ihmisiin.

 

II. Yksilön hyvinvoinnin edistäminen

 

Yhteiskunnallisella osallistumisella on sosiaalisia ja terveydellisiä vaikutuksia ja tavoitteenamme on kannustaa opiskelijoita omassa elämässä aktivoitumiseen. Kansalaisopiston tärkeä tehtävä on aktivoida ikäihmisiä ja antaa heille mielekästä elämänsisältöä sekä kannustaa kaikkinaiseen aktiivisuuteen. Ikäihmisten toimintakyvyn säilyminen mahdollisimman pitkään vähentää sosiaali- ja terveyspalvelujen kysyntää ja kustannuksia.

Kansalaisopiston tavoitteena on myös kuntalaisten yhteiskuntatietoisuuden lisääminen esimerkiksi luentoja ja vaalikeskusteluja järjestämällä. Korkeasti koulutetuille pyrimme järjestämään erityiskoulutusta alueellamme, jossa muilla tahoilla se ei ole yhtä joustavasti järjestettävissä.

III. Kansainvälistyminen

 

Strategia 2014 - 2016

 

Tausta

Iisalmessa maahanmuutto on ollut suhteellisen matalalla tasolla, vuonna 2012 maahanmuuttajia oli 65. Yrityksillä on kansainvälisiä suhteita, mutta katukuvassa kansainvälisyys on ollut melko näkymätöntä. Tilanteeseen tuli näkyvä muutos vuonna 2013, kun Ylä-Savon kunnat päättivät kaikkiaan jopa 150 afgaanipakolaisten ottamisesta. Pakolaisten kielikoulutus ja kotouttaminen on osittain myös kansalaisopiston tehtävä. Toisaalta kansalaisopiston tehtävä kuntalaisten kansainvälistäjänä on paljon laajempi kuin pelkästään pakolaisten kanssa toimiminen. Kotouttamisen lisäksi myös muiden kielien opetus, erilaisiin kulttuureihin tutustuttaminen sekä kansainvälisen kanssakäymisen mahdollistaminen kuntalaisille ovat luontevia kansalaisopiston tehtäviä. Muiden kielten hallinta ikääntyvän ikärakenteen Iisalmessa kaipaa kohennusta ja kannustusta. Kansainvälisyys on ollut melko vähäistä Iisalmessa, joten ennakkoluuloja uusia tulijoita kohtaan sulatetaan parhaiten tarjoamalla kuntalaisille omakohtaisia kokemuksia tutustua vieraita kieliä puhuviin muiden kulttuurien edustajiin. Kansainvälistymiseen liittyy käyttämättömiä mahdollisuuksia, joita olemme tutkiskelleet tämän strategian laatimisen aikana. Syy strategian luomiselle on lisäksi tehdä opistostamme houkuttelevampi kansainvälisiä toimijoita ajatellen, unohtamatta ulkomaalaisia opettajia ja opiskelijoita. Strategia antaa suunnan kansalaisopistomme kansainväliselle kehitykselle seuraavan muutaman vuoden ajan. Koska kansalaisopistoilla ei ole vielä omaa kansallista kansainvälistymisstrategiaa, on pohjana käytetty korkeakoulujen mallia soveltaen sitä meille sopivaksi. Olemme asettaneet kansalaisopistollemme tavoitteet ja kehitysehdotuksia niiden saavuttamiseksi, sekä aikataulun, jonka aikana seurataan näiden tavoitteiden toteutumista.

Kansalaisopistossamme jo toteutuvaa kansainvälisyyttä

Kansalaisopistossamme on osaavaa henkilökuntaa. Usealla opettajalla on opintoja ja elämänkokemusta ulkomailta, mikä näkyy opetuksessamme. Natiiviopettajia meillä on käytössämme venäjän, espanjan, saksan, englannin, viron ja thain opetuksessa. Joka kevät olemme kevätnäyttelyn yhteydessä pitäneet kielten messut opiskelijoita varten ja olemme kokeneet tällaisen yhteistyön tärkeäksi opettajien keskuudessa. Opettajillamme on verkostoja paikallisten toimijoiden kanssa, sekä kansainvälisten kollegoiden kanssa, mutta rahoitus aina hieman rajoittaa osallistumista koulutuksiin ulkomailla. Aikaisemmin kieltenryhmät ovat järjestäneet matkakursseja kohdemaahan.

Ottaen huomioon kaukaisen sijaintimme, olemme yrittäneet kansainvälistyä aktiivisesti ja avata opiskelumahdollisuuksia myös suomea osaamattomille. Usein suomen kielen osaamattomuus vaikeuttaa monen opettajan ja opiskelijan esteenä opettamiset tai kursseille osallistumista. Siksipä haluamme rohkaista paikallisia maahanmuuttajia markkinoimalla kurssejamme heille matkailuinfon ja Ylä-Savon Veturin kautta. Suomen kursseillemme osallistuvat saavat myös tietoa muista kursseistamme oppitunneillaan. Oppaamme jaetaan joka talouteen, joten tietoa kursseista on, mutta tällä erää kaikki tieto on vielä suomenkielistä. Maahanmuuttajat on huomioitu kursseillamme siten, että he saavat 20% alennusta kurssimaksuista kaudella 2013 -2014.

 

Iisalmen kansalaisopistossa toteutettiin Grundtvig-rahoituksella vuosina 2011 – 2013 neljän maan (Suomi, Ranska, Latvia ja Tsekin tasavalta) kansainvälinen musiikkihanke, ”Uusia musiikillisia tilanteita” (Nouvelles situations musicales de sensibilisation et de formation). Hankkeen työkielinä olivat ranska ja englanti. Hanke mahdollisti opettajille ja opiskelijoille kahden vuoden aikana peräti 59 liikkuvuutta kumppanimaihin yhdeksään eri tapahtumaan. Lisäksi Iisalmessa järjestettiin kaksi kansainvälistä tapahtumaa. Hanke arvioitiin Kansainvälisen liikkuvuuden keskus CIMOssa luonnehdinnalla ”very good” ja todettiin, että hankkeen sisältö oli ollut monipuolista ja innovatiivista.

Kansainvälistymisen tavoitteet

Tavoitteenamme on luoda aidosti kansainvälinen ja avoin oppimisympäristö. Toivomme, että tulevaisuudessa maahanmuuttajat ja kotimaiset opiskelijat voivat opiskella ryhmissä rinnakkain ja voimme oppia eri kulttuureille tyypillisiä esim. kädentaitoja tuttujen kotimaisten taitojen lisäksi. Tavoitteenamme on myös tukea osaltamme maahanmuuttajien sopeutumista uuden kotipaikkakunnan yhteisöön. Opiskelijoille pyritään tarjoamaan mahdollisuus kielen opiskelun lisäksi tutustua myös vieraisiin kulttuureihin ja opiskella myös muita taitoja yhdessä kansainvälisessä ympäristössä sekä Iisalmessa että yhteistyöoppilaitoksissa muissa maissa. Myös opettajille pyritään luomaan kansainvälistymismahdollisuuksia tarjoamalla heille täydennyskoulutusmahdollisuuksia ja opettajavaihtoja ulkomailla. Kansainvälinen toiminta auttaa sekä opettajia että oppilaita ymmärtämään erilaisuutta ja vieraita tapoja ja kulttuureita.

 

A. Aidosti kansainvälinen sivistysyhteistyö

 • enemmän yhteistyötä paikallisten kanssa
 • toisten oppilaitosten opettajien kokemusten hyödyntäminen myös meillä
 • yhteistyön lisääminen yritysten ja YSAO:n, ELY-keskuksen, Ylä-Savon Veturin, musiikkiopiston sekä kesäyliopiston kanssa
 • liikkuvuuteen kannustaminen ja henkilökohtaisten kollegasuhteiden hyödyntäminen ulkomaisten opettajien kanssa ts. kansainvälinen verkostoituminen
 • ystävyyskaupunkisuhteiden ylläpito esim. matkakurssin järjestämisessä
 • -oppilaiden ja opettajien kansainvälisten kontaktien lisääminen oman rahoituksen lisäksi hanketoiminnalla

 

B. Kansalaisopiston kieltenopetuksen laadun ja vetovoiman lisääminen

 • -opettajien ammattitaidon ylläpito koulutuksella
 • yleisten kielitutkintojen suorittamismahdollisuus Iisalmessa
 • laadukkaat ja ajankohtaiset oppimateriaalit
 • -verkko-opetuksen käyttöönotto, mahdollisuus käyttää ulkomaalaisia opettajia etäopetusmahdollisuuksia käyttäen
 • monipuolinen kurssitarjonta: laaja kielivalikoima ja matkakurssin järjestäminen
 • -opetuskielien lisäys myös muussa kuin kielikoulutuksessa
 • monikieliset nettisivut
 • -opetuksen houkuttelevuuden lisääminen maahanmuuttajille opettamalla siten, että suomen kielen osaamattomuus ei olisi este kursseille osallistumiselle

 

C. Osaamisen vienti ja vaihto

 • -virtuaalikurssien järjestäminen
 • -opettajavaihtojen ja täydennyskoulutuksen organisointi ulkomaisten kollegoiden kanssa

 

D. Monikulttuurisen yhteiskunnan tukeminen

 • mahdollisuuksien tarjoaminen kuntalaisille luoda henkilökohtaisia kansainvälisiä suhteita
 • maahanmuuttajien koulutus, työelämään siirtymisen nopeuttamisessa avustaminen, erityisesti puolisoiden integroinnin huomioiminen, kansalaisopisto voisi toimia tärkeänä linkkinä kotouttamisessa.
 • ikääntyvien maahanmuuttajien huomioiminen tulevina vuosina myös vanhuksille suunnattujen kurssien suunnittelussa
 • maahanmuuttajien opetuksen kehittäminen yhteistyössä paikallisten tahojen kanssa
 • maahanmuuttajien taustojen huomioiminen koulutuksen suunnitteluvaiheessa

 

E. Globaali vastuu

 • sivistäminen ja kansainvälisen tietopohjan avartaminen elinikäisen oppimisen periaatteella
 • toisten kulttuurien ennakkoluulojen hälventäminen
 • kestävän elämäntavan, kuten kierrätysmateriaalien käytön opettamista kaikille, myös maahanmuuttajille läpäisyperiaatteella muun opetuksen ohella

IV. Toimijoiden välinen yhteistyöverkosto

Kansalaisopistolla on jo paljon yhteistyötä opetuksessa ja tilojen käytössä eri tahojen kanssa. Näistä esimerkkejä ovat musiikkiopisto, YSAO, Snellman-instituutti, Savonia-ammattikorkeakoulu sekä Iisalmen lyseo. Tarkoituksena on kehittää tätä yhteistyötä siten, ettemme koulutustarjonnallamme kilpaile keskenämme, vaan voimme tukea toistemme tarjontaa. Tavoitteena on luoda eri toimijoiden välisiä verkostoja, joiden yhteistyön tavoitteena on opiskelijoiden ohjaaminen kullekin yksilölle sopivalle koulutusväylälle. Kansalaisopiston tavoitteena on toimia sillanrakentajana eri koulutustahojen välillä, portaalina, joka aktivoi opiskelijoita löytämään oman paikkansa yhteiskunnassa, auttamalla pääsemään koulutukseen ja tukemalla heidän työuraansa.

Toimenpiteet

1. Tasa-arvoisuuden edistämiseksi, vuonna 2014, kansalaisopisto järjestää Ilvola-säätiön kanssa yhteistyössä ikääntyneiden harrasteryhmän Tässä toiminnassa kansalaisopiston palvelut tuodaan vanhusten luo eikä kurssimaksuja peritä. (Tavoitteet I ja II)

2. Kansalaisopisto tekee myös yhteistyötä SAVAS-vammaisasuntosäätiön kanssa järjestämällä erityisryhmien toiveiden mukaista koulutusta, kuten bändi-, kuvataide- ja luovan ilmaisun kursseja. (Tavoitteet I, II ja IV)

3. Miesten aktivoimiseksi lukuvuonna 2013-14 järjestetään miesten kokkikurssi ja hirsirakentamisen kurssi. (Tavoitteet I ja II)

4. Yhteiskuntatietoisuuden lisäämiseksi kansalaisopisto järjestää luentoja, sekä vaalikeskusteluja. (Tavoitteet I ja II)

5. Kansainvälistymisen sekä maahanmuuttajien kieli- ja kotouttamiskoulutuksen kehittämiseksi kansalaisopisto verkostoituu YSAO:n, TE-toimiston ja alueen muiden kansalaisopistojen kanssa vuoden 2014 aikana. Ensimmäinen yhteistyöpalaveri pidettiin elokuussa 2013. (Tavoitteet III ja IV)

6. Lukuvuoden suunnitteluvaiheessa huomioitavaa on tarjontapainotteisuuden muuttaminen enemmän kysyntäpainotteiseksi. Tätä toteutetaan osallistumalla kevään 2014 suunnitteluvaiheessa paikallisille messuille ja keskustelemalla kuntalaisten kanssa. Myös paikallisiin yrityksiin ollaan yhteydessä heidän koulutustarpeistaan. Jatkossa yritysten tarpeita voidaan huomioida paremmin tekemällä enemmän yhteistyötä esimerkiksi tarjoamalla yritysten tarpeiden mukaan räätälöityä kielikoulutusta. (Tavoite I)

7. Kuntalaisille sekä opiston opettajille tarjotaan mahdollisuuksia solmia henkilökohtaisia kansainvälisiä kontakteja sekä Iisalmessa että lisäksi hanke- ja kurssitoiminnan avulla myös maan rajojen ulkopuolella. Opiston opettajille pyritään tarjoamaan kansainvälistä täydennyskoulutusta. Anotaan tarkoitukseen Opetushallituksen Laatu- ja kehittämisavustusta sekä CIMOlta Euroopan Unionin hankerahaa. (Tavoitteet I, II ja III)

8. Vuoden 2014 budjettiin anotaan Iisalmen kaupungilta lisämäärärahaa maahanmuuttajien suomen kielen koulutuksen lisäämiseksi. (Tavoitteet I, II ja III)

9. Anotaan Opetushallitukselta yleisten kielitutkintojen järjestämislupaa suomen ja englannin kielissä. (Tavoitteet I, II ja III)

10. Opiston nettisivuille tehdään englannin- ja venäjänkieliset osiot vuoden 2014 aikana. (Tavoitteet I ja III)

11. Matkakurssin suunnittelu ja tarjoaminen vuoden 2014 aikana. (Tavoitteet II ja III)

12. Kurssitarjonnan lisäys etäopetuskurssien avulla vuonna 2013 - 2014 Adobe Connect Pro -ohjelman avulla. Tarjotaan opetusta myös toisin päin eli Iisalmen kansalaisopiston tuottamaa opetusta opiston ulkopuolelle, myös ulkomaille. (Tavoitteet II ja III)

13. Tarjotaan opettajille täydennyskoulutusta Osaava-hankkeen sekä Snellmann-kesäyliopiston kautta. (Tavoite II)

14. Opisto markkinoi tarjontaansa osallistumalla paikallisiin messutapahtumiin. (Tavoitteet I ja II)

15. Kielikurssien keskusteluryhmissä käytetään maahanmuuttajia tai muita kieltä äidinkielenään puhuvia apuopettajina.

16. Järjestetään vuosittain maahanmuuttajien omia maitaan ja kulttuurejaan esitteleviä luentoja, keskustelutilaisuuksia ja muita tapahtumia.

Seuranta ja päivitys

Kansalaisopiston kehittämissuunnitelman toteutumista seurataan neljännesvuosittain talousarvion toteutumisraporttien yhteydessä. Toimenpiteet tavoitteisiin pääsemiseksi päivitetään vuosittain.

 

 

Lähteet

 

Iisalmen kaupunkistrategia 2020

Pohjois-Savon aikuiskoulutusstrategia 22.5.2013

Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma KESU 2011-2016

Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategia 2009 - 2015