Lukiokoulutuksen opinto-ohjaus

Ohjauksen tehtävä on auttaa opiskelijaa oman opinto-ohjelmansa suunnittelussa ja sen toteuttamisessa.

Ohjauksesta vastaavat rehtori, aineenopettajat, ryhmänohjaajat ja opinto-ohjaajat.

Perusvalmiuksien kurssi on osa opintojen ohjausta heti 1. vuosikurssin syksyllä. Kurssilla käsitellään lukio-opintojen kannalta keskeisiä asioita, mm. tutustutaan omaan ohjausryhmään, keskustellaan henkilökohtaisesti ryhmäohjaajan kanssa ja muodostetaan kokonaisnäkemys lukiossa opiskelusta.

  • Rehtori tiedottaa opiskelijoille säännöistä ja määräyksistä, jotka ohjaavat lukio-opintojen ja ylioppilastutkinnon suorittamista. Lisäksi rehtori ohjaa opiskelijoita ylioppilaskirjoituksiin liittyvissä käytännön asioissa.
  • Aineenopettajan tehtävänä on ohjata opiskelijaa opettamansa oppiaineen opiskelussa sekä auttaa tätä kehittämään ja oppimaan oppimisen taitoja ja valmiuksia. Opiskelija voi sopia aineenopettajan kanssa tukiopetuksesta tarvittaessa. Lomamatkoista johtuvat poissaolot eivät kuitenkaan oikeuta tukiopetukseen.
  • Ryhmänohjaaja on oman ryhmänsä lähiohjaaja, joka seuraa opintojen etenemistä ja ohjaa opiskelijan tarvittaessa ohjaus- ja tukipalveluihin.
  • Jatko-opintoihin ohjaus

Opinto-ohjaajat tiedottavat lukion jälkeisistä opiskelumahdollisuuksista ja järjestävät korkea-asteen oppilaitosten esittelytunteja ja tutustumiskäyntejä (Abi-päivät). He pitävät opinto-ohjauskurssiin liittyviä ohjaustunteja sekä antavat henkilökohtaista ohjausta kaikissa jatko-opintoihin ja ammatinvalintaan liittyvissä asioissa. Lisäksi he ohjaavat ja auttavat opiskelijaa korkea-asteen yhteishaun toteuttamisessa.

Opinto-ohjauskurssiin sisältyy toisen vuosikurssin opiskelijoille pakollinen ylioppilastutkintoon ja jatko-opintoihin liittyvä ohjauskeskustelu. Muiden vuosikurssien opiskelijoiden toivotaan hakeutuvan omasta aloitteestaan henkilökohtaiseen ohjaukseen. Ohjauskeskustelupyynnön voi

tehdä Wilman lomakkeen kautta tai tavoittelemalla opinto-ohjaajia suoraan Wilman kautta tai käymällä henkilökohtaisesti heidän luonaan.

Opinto-ohjaajat ovat tavattavissa päivittäin lyseolla.

Jokaisella lukiolaisella on oikeus saada opinto-ohjausta.

Verkkoasiointi

Wilma

Wilma on perusopetuksen ja lukiokoulutuksen www-liittymä.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Palvelupaikat

Iisalmen Lyseo

Iisalmen Lyseo sijaitsee vuonna 1931 rakennetussa koulurakennuksessa ydinkeskustassa ns. Kirkonmäen kampusalueella.

Haukiniemenkatu 12, 74100 IISALMI

Kaikki tiedot

Lukiossa opiskelevalla on oikeus saada säännöllisesti opintoihin sisältyvää opinto-ohjausta. Lisäksi opiskelija saa ohjausta jatko-opintoihin hakeutumisessa.

Lukio-opiskelijana laadit itsellesi henkilökohtaisen opintosuunnitelman. Se sisältää opiskelusuunnitelman, ylioppilastutkintosuunnitelman sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelman. Suunnitelma laaditaan opetushenkilöstön tuella opintojen alussa ja sitä päivitetään säännöllisesti opintojen edetessä.

Olet oikeutettu opintoihin hakeutumiseen ja urasuunnitelmiin liittyvää ohjausta, jos olet suorittanut lukion oppimäärän, etkä ole saanut jatko-opiskelupaikkaa tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Olet oikeutettu ohjaukseen oppimäärän suorittamisvuotta seuraavan vuoden aikana. Ohjauksesta vastaa koulutuksen järjestäjä, jonka oppilaitoksessa oppimäärä on suoritettu. Koulutuksen järjestäjä on voinut keskittää jälkiohjauksen tarjoamisen johonkin oppilaitokseen.

Ohjauksen tavoitteena on, että opiskelija kykenee hyödyntämään saamaansa opinto-ohjausta ja muuta ohjausta ja perehtyy monipuolisesti jatko-opintovaihtoehtoihin sekä osaa tehdä mielekkään jatko-opinto- ja urasuunnitelman lukio-opintojen aikana.

Lukiolaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180714

Liittyvät palvelut

Lukiokoulutus

Iisalmessa toimii yleissivistävää lukiokoulutusta tarjoava oppilaitos, Iisalmen lyseo.

Katso tiedot

Opiskeluhuolto lukiokoulutuksessa

Iisalmen Lyseon opiskelijahuolto tukee opiskelijoiden koulunkäyntiä, oppimista ja kouluviihtyvyyttä, sekä huolehtii opiskelijoiden oikeusturvasta.

Katso tiedot

Iisalmen seudun urheiluakatemia

Urheiluakatemian tavoitteena on opiskelun ja kilpaurheilun yhteensovittaminen sekä oppilaitosten ja urheiluseurojen välinen yhteistyö.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut