Lukiokoulutuksen opiskelijahuolto

Lyseon opiskeluhuolto jaetaan kahteen ulottuvuuteen: yhteisölliseen ja yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon.

  • Yhteisöllisellä opiskeluhuollolla tarkoitetaan toimintakulttuuria ja toimenpiteitä, joilla lyseossa edistetään opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä. Yhteisöllistä opiskeluhuoltoa toteuttavat koko oppilaitoksen henkilöstö.
  • Lyseon yksilökohtainen opiskeluhuolto sisältää yksittäiselle opiskelijalle annettavia koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluja, psykologi- ja kuraattoripalveluja, monialaista yksilökohtaista opiskeluhuoltoa ja sosiaali- ja terveyspalveluja. Lyseon opiskeluhuoltoa toteutetaan laadittujen opiskeluhuollon toimintamallien mukaisesti. Yksilökohtaisen opiskeluhuollon lähtökohtana on varhainen puuttuminen.

Opiskeluhuoltoa toteutetaan yhteistyössä opiskelijan ja hänen huoltajiensa kanssa. Kuitenkin opiskelijan omat huomiot ja mielipiteet otetaan huomioon häntä koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa. Huoltaja ei voi kieltää opiskelijaa saamasta opiskeluhuollon palveluja. (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013).

Kouluterveydenhoitaja

  • vastaanottotila on Luma-keskuksen tornissa 2. kerroksessa. Kouluterveydenhoitaja on tavattavissa 2-3 päivänä viikossa. Ajat ilmoitetaan info-TV:sä ja Wilman tiedotteessa. Kouluterveydenhoitaja huolehtii terveystarkastuksista. Hänen puoleensa voit kääntyä myös, mikäli sairastut koulupäivän aikana. Kouluterveydenhoitajalta saat lisäksi tietoa mm. psykologipalveluista. Koulun lääkärinä toimii terveyskeskuksen lääkäri. Ajan koululääkärille voit tilata terveydenhoitajan kautta.

Psykologi- ja kuraattoripalvelut

  • Psykologille voi hakeutua esim. mielialapulmien, ahdistuneisuuden, uupumuksen, stressin, jännittämisen, erilaisten pelkojen, syömishäiriöiden, traumaattisten tapahtumien ja kriisien sekä oppimisvaikeuksien, keskittymisen ja tarkkaavaisuuden pulmien (psykologiset tutkimukset) vuoksi. Psykologin vastaanotto Luma-keskus 5. krs. Vastaanottoajat ilmoitetaan lukukauden alussa.
  • Kuraattorille voi hakeutua opiskeluun ja koulun käymiseen liittyvissä asioissa (motivaatio hukassa, kiusaaminen ja poissaolot), kotiin ja muihin ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa (hankala kotitilanne, surua, jaksamisen ongelmia, yksinäisyyttä, hankaluudet ihmissuhteissa, elämänhallintaongelmat, raha- ja asuntohuolet) sekä vapaa-aikaan ja harrastuksiin liittyvissä huolissa. Kuraattorin vastaanottoajat ilmoitetaan lukukauden alussa. Tarvittaessa ajan voi varata Wilman kautta, soittamalla tai tekstiviestillä.

Erityisopettajan palvelut

  • Erityisopetuksen tavoitteena on tukea opiskelijaa oppimiseen liittyvissä vaikeuksissa (esim. kielelliset vaikeudet, kuten lukemisen ja kirjoittamisen vaikeus eli lukivaikeus). Kielelliset vaikeudet voivat näkyä esim. lukemisen hitautena, virheellisyytenä, luetun ymmärtämisen vaikeutena, kirjoitusvirheinä, lauserakenteen vaikeuksina, kieliopin hahmottamisen vaikeutena. Vieraiden kielten opiskelua voivat vaikeuttaa samojen ongelmien lisäksi sanojen ja kielioppirakenteiden muistamisen vaikeus harjoittelusta huolimatta. Kaikki ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat testataan opintojen alussa ns. lukiseulalla. Mikäli tarvetta ilmenee, opiskelija ohjataan jatkoselvityksiin. Erityisopettaja työskentelee lyseolla muutamia tunteja viikossa koko lukuvuoden ajan. Vastaanottoaika ja -paikka ilmoitetaan lukuvuoden alussa.

Verkkoasiointi

Opiskelijaterveydenhuollon verkkoasiointi

Sähköisen asioinnin kautta voi tietoturvallisesti varata aikoja, laittaa viestejä tai täyttää verkkolomakkeita.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Wilma

Wilma on perusopetuksen ja lukiokoulutuksen www-liittymä.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Puhelinasiointi

Opiskelijaterveydenhuollon puhelinasiointi

Voit ottaa opiskelijaterveydenhoitajaan puhelimitse arkisin.

Lisää tietoa
Puh. 01 72724270

Vastaava kuraattori

Kuraattori toimii esi-ja peruskouluissa

Lisää tietoa
Puh. +358 40 3503586

Linkit

Opiskelijaterveydenhuollon verkkosivut

Opiskelijaterveydenhuollon verkkosivuilta löydät terveydenhoitajien yhteystiedot, ohjeita asiointiin ja linkkejä.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Palvelupaikat

Iisalmen Lyseo

Iisalmen Lyseo sijaitsee vuonna 1931 rakennetussa koulurakennuksessa ydinkeskustassa ns. Kirkonmäen kampusalueella.

Haukiniemenkatu 12, 74100 IISALMI

Kaikki tiedot

Lukiokoulutuksen opiskelijalla on oikeus opiskelijahuoltoon, joka edistää hänen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttään ja hyvinvointiaan ja siten tukee opiskelua ja oppimista. Opiskelijahuoltoa ovat esimerkiksi terveydenhoitajien, psykologien ja kuraattorien palvelut.

Opiskelijahuollon järjestämisestä ovat vastuussa oppilaitos ja sen sijaintipaikkakunta. Ne järjestävät huollon kaikille lukio-opiskelijoille riippumatta siitä, minkä kunnan asukkaita nämä ovat. Lukion opiskelijahuollon tavoitteena on luoda opiskelijalle terve ja turvallinen oppimis- ja opiskelijaympäristö, suojata mielenterveyttä, ehkäistä syrjäytymistä ja edistää oppilaitosyhteisön hyvinvointia.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20131287

Liittyvät palvelut

Lukiokoulutus

Iisalmessa toimii yleissivistävää lukiokoulutusta tarjoava oppilaitos, Iisalmen lyseo.

Katso tiedot

Iisalmen seudun urheiluakatemia

Urheiluakatemian tavoitteena on opiskelun ja kilpaurheilun yhteensovittaminen sekä oppilaitosten ja urheiluseurojen välinen yhteistyö.

Katso tiedot

Lukiokoulutuksen opinto-ohjaus

Iisalmen Lyseon opinto-ohjaajat tukevat, auttavat ja neuvovat opiskelijaa opinnoissa ja tiedottavat lukion jälkeisistä opiskelumahdollisuuksista.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut