Koulukuljetus

Koulukuljetuksista päätetään yllä olevan perusopetuslain ja koulutuslautakunnan tekemien periaatepäätösten mukaisesti.

Iisalmen kaupungin koulutuslautakunta on päättänyt, että esi- ja perusopetusta tai lisä-opetusta saaville oppilaille järjestetään maksuton kuljetus tai huoltajaa avustetaan oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta seuraavin perustein:

  • Kuljetus voidaan järjestää joko koko lukuvuodeksi tai osaksi vuotta esimerkiksi talvikuukausiksi tai määräajaksi.
  • Kunta osoittaa oppivelvollisille lähikoulun tai muun soveltuvan paikan, jossa opetus järjestetään lain edellyttämällä tavalla. Koulukuljetus järjestetään tähän kouluun (ns. oppilaan lähikoulu).

Koulukuljetus järjestetään, jos:

  • esiopetusoppilaan koulumatka on yli 3 km
  • 1.- 3. luokan oppilaan koulumatka on yli 3 km
  • 4.- 9. luokan oppilaan koulumatka on yli 5 km

Koulumatka mitataan kotitontin portilta koulutontin portille lyhintä, jalankulkukelpoista ja yleisessä käytössä olevaa reittiä käyttäen.

Huoltajan ei tarvitse erikseen anoa lastensa koulumatkan järjestämistä, jos koulumatka on koulutuslautakunnan päättämien matkarajojen mukainen (1.–3. luokan oppilailla yli 3 km, 4.–9. luokan oppilailla yli 5 km). Oppilashuollollisissa erityistapauksissa kuljetuspäätökset tehdään tapauskohtaisesti. Koulukuljetusta haetaan erillisellä lomakkeella ainoastaan poikkeus- ja erityisperusteilla myönnettäviin kuljetuksiin. Esioppilaiden huoltajien pitää hakea kuljetukseen oikeutetuille esioppilaille matkaetuutta erillisellä lomakkeella.

Koulukuljetukset järjestetään ensisijaisesti olemassa olevaa julkista liikennettä hyödyntäen. Kaupunki antaa linja-autoa käyttäville matkustamista varten koululaisen älykortin syksyllä koulun ensimmäisenä työpäivänä. Muita kuljetusmuotoja eli tilauslinja-autoja ja takseja, käytetään täydentämään julkisen liikenteen yhteyksiä. Esioppilaat käyttävät samoja kuljetusmuotoja kuin perusopetuksen oppilaat. Oppilaan tulee käyttää sitä kouluautoa, joka lähtee koulun päätyttyä.

Kunnan velvollisuus ei ole järjestää koulukuljetusta koko matkalle, vaan kuljetus voidaan järjestää vain osalle matkasta riippuen kuljetusauton reitistä, kävelymatkasta ja kuljetukseen käytetystä ajasta.

Huoltaja vastaa aina lapsen saattamisesta ja vastaanottamisesta kouluautolle/kouluautolta!

Lasten huoltajat ovat ensisijaisesti velvollisia opettamaan lapsiaan liikkumaan turvallisesti liikenteessä!

Esiopetuksen kuljetukset

Esiopetuksessa olevien oppilaiden kuljetusetuus koskee kuljetusta kotoa tai hoitopaikasta suoraan esiopetukseen ja esiopetuksesta suoraan kotiin tai hoitopaikkaan. Etuus ei siis koske hoitopaikan ja kodin välistä matkaa. Niissä tapauksissa, joissa esiopetus ja varhaiskasvatus toteutetaan samassa yksikössä, esiopetus on osa varhaiskasvatusta, joten kuljetusetuutta ei ole.

Poikkeus- ja erityisperusteilla myönnettävät kuljetukset

(koulumatkan vaarallisuus tai rasittavuus, terveydelliset syyt, ym.)

Iisalmen kaupunki on omalta osaltaan määritellyt vaaralliset kohteet, jotka oikeuttavat koulukuljetukseen (esim. radanylitykset, tietyt tieosuudet).

Muut poikkeuskuljetukset tulee perustella ja anoa erikseen. Päätös tehdään joko lukuvuodeksi kerrallaan tai lyhyemmäksi aikaa. Tällöin myös asiantuntijalausunnot on toimitettava jokaisen hakemuksen mukana.

Verkkoasiointi

Palautekanava

Palaute voi olla kysymys, kiitos, moite, idea tai muu palaute. Palautekanavan kautta voit myös liittää palautteeseesi karttasijainnin ja/tai kuvan.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Puhelinasiointi

Koulukuljetusten puhelinneuvonta

Asiantuntijalta voi tiedustella mm. koulukuljetuksiin ja Iisalmen paikallis- ja joukkoliikenteeseen liittyvistä asioista.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 8302794

Lomakkeet

Esioppilaan kuljetushakemus

Huoltajan pitää hakea kuljetukseen oikeutetuille esioppilaille matkaetuutta erillisellä hakemuksella.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Koulukuljetushakemus

Erityisillä perusteilla myönnettävän kuljetuksen hakeminen

Lisää tietoa
Lataa lomake

Linkit

Iisalmen kaupungin koulukuljetusopas

Opas esi- ja peruskoulun oppilaiden huoltajille Iisalmen kaupungin koulukuljetuksesta.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Esi-, perus- tai lisäopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka on yli viisi kilometriä yhteen suuntaan tai jos se muutoin on oppilaan ikään tai olosuhteisiin nähden liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

Päivittäinen edestakainen koulumatka saa odotuksineen kestää enintään kaksi ja puoli tuntia, 13 vuotta täyttäneillä kolme tuntia.

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on vanhemmille myönnettävä avustus oppilaan kuljettamista ja saattamista varten.

Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Liittyvät palvelut

Ruokailu päiväkodeissa, esikoulussa ja kouluissa

Esi- ja perusopetuksen oppilaat ovat oikeutettuja maksuttomaan kouluateriaan.

Katso tiedot

Pysäköinninvalvonta

Iisalmessa on käytössä kiekkopysäköinti. Pysäköintipaikoissa pysäköintiaika on 1-3 tuntia

Katso tiedot

Katujen ja yleisten alueiden kunnossapito

Iisalmessa liikenneväylien kunnossapidosta vastaa Kadut ja ympäristö vastuualueen kunnossapitoyksikkö. Liikenneväylien talvihoito on osin ulkoistettu.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut
Tutustu koulukuljetusoppaaseen