Varhaiskasvatuslain (57 a § ja 57 b §) 1.8.2021 mukaan varhaiskasvatuksen henkilöstöllä on ilmoitusvelvollisuus, jos he huomaavat työssään epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan, joka koskee lapsen varhaiskasvatuksen toteutumista. Ilmoitusvelvollisuus koskee julkista ja yksityistä varhaiskasvatusta sekä päiväkodissa järjestettävää esiopetusta. Ilmoitusvelvollisuuden tavoitteena on vahvistaa varhaiskasvatuksen henkilöstön keinoja puuttua lapsen varhaiskasvatukseen kohdistuviin epäkohtiin tai niiden uhkiin, jotta ne tulevat nopeasti tietoon ja niihin voidaan puuttua ajoissa.

Iisalmen kaupungin varhaiskasvatuksen toimintaohjeet

 

 • Ilmoitusvelvollisuuden toteuttamista koskevat menettelyohjeet on laadittava kirjallisena ja pidettävä julkisesti nähtävillä
 • Varhaiskasvatushenkilöstön tulee ilmoittaa viipymättä ilmeinen epäkohta tai epäkohdan uhka lapsen varhaiskasvatuksen toteutumisessa kirjallisesti siihen laaditulla lomakkeella päiväkodin johtajalle/perhepäivähoidon ohjaajalle tai varhaiskasvatusjohtajalle > epäkohdista ilmoittaminen on ensisijaisesti varhaiskasvatustoiminnan kehittämisen työkalu
 • Ilmoitusvelvollisuus koskee varhaiskasvatuksen opettajia, varhaiskasvatuksen sosionomeja varhaiskasvatuksen lastenhoitajia, varhaiskasvatuksen erityisopettajia ja perhepäivähoitajia
 • Yksin toimivien perhepäivähoitajien kohdalla ilmoitusvelvollisuus toteutuu todennäköisimmin tilanteissa, joissa he toimivat yhdessä muiden varhaiskasvatuksen henkilöstöön kuuluvien kanssa
 • Ilmoitusvelvollisuus koskee sekä vakituisia, että määräaikaisia työntekijöitä
 • Päiväkodin johtajalla ei ole ilmoitusvelvollisuutta
 • Ilmoitusvelvollisuus ei koske avustajaa, harjoittelijaa tai muuta toimipaikassa työskentelevää työntekijää kuten keittiöhenkilökuntaa tai siivoojaa
 • Ilmoituksen vastaanottaneen varhaiskasvatuksen toimipaikan toiminnasta vastaavan henkilö käynnistää ilman viivytystä toimet epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan poistamiseksi
 • Tehdyt /käynnistetyt toimenpiteet kirjataan lomakkeelle ja toimenpiteistä kerrotaan ilmoituksen

  tekijälle suullisesti, koska Ilmoituksen tehneellä henkilöllä on kohtuullisen ajan kuluessa oikeus  

  saada tietää mihin toimenpiteisiin ilmoituksen takia on ryhdytty

 • Tarvittaessa toiminnan muutoksista ilmoitetaan lasten/lapsen huoltajille
 • Ilmoitukset säilytetään vuoden ajan sen kalenterivuoden päättymisestä, jona ilmoitus tehtiin.

   

  Kunnalliset päiväkodit ja perhepäivähoito: Saatuaan ilmoituksen päiväkodin johtaja /

  perhepäivähoidon ohjaaja käsittelee ilmoituksen ja ilmoittaa asiasta varhaiskasvatusjohtajalle.

  Ilmoitukset tehdään Wpron sähköisellä järjestelmällä (VakaPro).

  Yksityiset päiväkodit, ryhmäperhepäivähoito ja perhepäivähoito: käytetään lomaketta, joka skannataan salattuna viestinä varhaiskasvatusjohtajalle. Varhaiskasvatusjohtaja tallentaa lomakkeen Iita-asiakirjahallintaohjelmaan.

  Varhaiskasvatuksen johtavan viranhaltijan on ilmoitettava asiasta edelleen aluehallintovirastolle tai Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle, jos epäkohtaa tai ilmeisen epäkohdan uhkaa ei 1 ja 2 momentissa mainituista toimenpiteistä huolimatta poisteta. Ilmoitus voidaan tehdä salassapitosäännösten estämättä, jos se on välttämätöntä asian käsittelemiseksi ja epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan poistamiseksi.

   

  Mistä tulee ilmoittaa:

 •  Varhaiskasvatuslain vastaisesta toiminnasta
 • Varhaiskasvatuksen tavoitteiden, lapsen hyvinvoinnin tai kasvun, kehityksen tai oppimisen

  edellytyksien vaarantumisesta

 • Laadussa ilmenevistä puutteista
 • Lapsen epäasiallisesta tai sopimattomasta kohtelusta (aikuisen tekemä epäasiallinen kohtelu)
 • Puutteista tilojen turvallisuudessa ja terveellisyydessä
 • Henkilöstömitoituksesta poikkeamisesta lainvastaisesti

  Henkilöstömitoitus on yksikkökohtainen, ei ryhmäkohtainen.

  Mitoitusta tarkastellaan koko päiväkodin tasolla. Sitä miten henkilöstö ja lapset päiväkodissa sijoittuvat ja toimintaa toteuttavat ei ole yksityiskohtaisesti määritelty. Erityisesti ulkoilutilanteessa tulee huomioida varhaiskasvatuksen turvallisuus.

 • Ilmoituksen tulee sisältää vain epäkohdan tai sen uhan poistamista ajatellen tarpeellisia tietoja,

  kuten ajankohta, jota ilmoitus koskee ja asia selkeästi kuvailtuna

   

  Mistä ei ilmoiteta:

 • Ilmoitusvelvollisuus ei koske esimerkiksi työntekijöiden välisiä erimielisyyksiä, vaan ainoastaan

  sellaisia epäkohtia, jotka kohdistuvat tai joilla voisi olla vaikutusta suoraan lapsen

  varhaiskasvatusoikeuden toteuttamiseen ja varhaiskasvatuslain noudattamiseen

 • Epäkohtailmoitus ei tarkoita lastensuojelulaissa tarkoitettua lastensuojeluilmoitusta