Perusopetuksen oppilashuolto

Koulun käytettävissä olevia palveluita ovat kouluterveydenhuolto- sekä psykologi- ja kuraattoripalvelut.

Oikeus oppilashuoltoon kuuluu jokaiselle oppilaalle.

Oppilaalla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä oppilashuolto.

Puhelinasiointi

Kuraattori 2.aste ja esi-ja peruskoulu

Kuraattori toimii alueen esi-ja peruskouluissa sekä 2.asteella.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 0540037

Vastaava kuraattori Iisalmessa

Kuraattori toimii esi-ja peruskouluissa

Lisää tietoa
Puh. +358 40 3503586

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilashuoltoon. Sillä tarkoitetaan oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuollon tavoitteena on havaita ja puuttua oppilaiden ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Oppilashuoltopalveluihin kuuluvat muun muassa kouluterveydenhuolto, koulukuraattori- ja koulupsykologitoiminta. Oppilashuoltoa tekevät myös opettajat ja koulun muu henkilöstö.

Kaikissa kouluissa toimii oppilashuoltoryhmä, jota johtaa opetuksen järjestäjän nimeämä edustaja. Ryhmän tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja kehittää oppilashuoltoa yhteisöllisesti siten, että kaikilla on terveellinen, turvallinen ja esteetön kouluympäristö.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20131287