Katujen ja yleisten alueiden suunnittelu ja rakentaminen

Kaupunginvaltuusto päättää vuosittain määrärahan rakentamisen ja peruskorjauksen käyttöön. Tämän pohjalta laaditaan työohjelma, jonka tekninen lautakunta hyväksyy. Kuluvan vuoden työohjelman mukaiset rakentamis- ja peruskorjauskohteet julkaistaan kevättalvella kaupungin internet sivulla ja kaavoituskatsauksessa. Käynnissä olevat kunnallistekniikan työmaat löydät internet sivujen kohdasta Ajankohtaiset rakennushankkeet.

Ennen rakentamista tai peruskorjausta kaupungilla laaditaan katusuunnitelma, joka asetetaan yleisesti nähtäville 2 viikon ajaksi. Suunnitelmasta käy ilmi kadun liikennejärjestelyperiaatteet, kuivatus ja sadevesien johtaminen, kadun korkeusasema ja päällystemateriaali sekä tarvittaessa istutukset ja pysyväisluonteiset rakennelmat ja laitteet.

Katusuunnitelma laaditaan vuorovaikutuksen periaatteella.

Vuorovaikutus tarkoittaa, että kaikille osallisille, kuten alueen maanomistajat ja ne tahot, joiden asumiseen tai toimintaan suunnittelu saattaa vaikuttaa, varataan mahdollisuus mielipiteen esittämiseen suunnitelmien valmisteluvaiheessa.

Puistojen ja viheralueiden suunnittelu ja kunnossapito

Tavoitteena on jo ympäristöltään luonnonkauniin Iisalmen säilyminen jatkossakin "Vihreänä Kaupunkina". Iisalmen kaupungille on laadittu Viheraluejärjestelmä -suunnitelma, jonka tarkoituksena on turvata kaupunkivihreän säilyminen keskusta-alueella.

Suunnitelma on pohjana kaikkea muuta suunnittelua ja kaavoitusta tehtäessä. Näin turvataan keskeisten puistojen, kevyen liikenteen reittien ja myös kaupunkiluonnon säilyminen sekä edelleen kehittäminen. Viheraluejärjestelmän hyväksyi kaupunginvaltuusto joulukuussa 2004.

Puistot hoidetaan teknisen lautakunnan hyväksymän hoitoluokituksen mukaisesti jonka pohjana on valtakunnallinen "Viheralueiden hoitoluokitus" opas. Luokituksessa puistot jaetaan rakennettuihin AII- ja AIII- luokan puistoihin, B-luokan maisemaniittyihin, CI- ja CIII-luokkien taajamametsiin (ns. puistometsiin) sekä E-luokan erityisalueisiin, joille on tehty erillinen hoitosuunnitelma.

Valmistelun luonnosvaiheesta ilmoitetaan kiinteistöjen omistajille/haltijoille kirjeitse. Luonnoksen nähtävillä olosta julkaistaan ilmoitus Iisalmen Sanomissa sekä kaupungin virallisella ilmoitustaululla.

Ennen teknisen lautakunnan hyväksymistä suunnitelmaehdotukset pidetään nähtävillä 14 päivän ajan Teknisen toimialan suunnitteluyksikössä (kaupungintalo 1. kerros) os. Pohjolankatu 14, 74100 IISALMI sekä verkkosivulla www.iisalmi.fi. Tänä aikana osallisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä suunnitelmaehdotuksesta. Mahdolliset muistutukset on jätettävä kirjallisena kaupungintalon kirjaamoon. Nähtävillä olosta kuulutetaan Iisalmen Sanomissa sekä virallisella ilmoitustaululla.

Käynnissä olevat ajankohtaiset rakentamishankkeet löydät kaupungin verkkosivuilta ajankohtaiset osiosta.

Verkkoasiointi

Palautepalvelu

Palaute voi olla kiitos, kommentti, kysymys, moite tai toimenpide-ehdotus Palvelun kautta voit myös liittää palautteeseesi karttasijainnin tai kuvan.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Linkit

Iisalmen kaupungin sähköinen ilmoitustaulu

Iisalmen kaupungin sähköiseltä ilmoitustaululta löydät viralliset ilmoitukset, viranhaltijapäätökset, esityslistat ja pöytäkirjat.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Palvelupaikat

i-pointti Kaupungintalo

Asukas- ja matkailuneuvonta, lupaneuvontaa rakentajille sekä kirjaamon ja keskusarkiston aineisto- ja tietopalvelu.

Pohjolankatu 14, 74100 IISALMI

Aukioloajat

Ma - Ti: 08:00 - 15:30
Ke - To: 08:00 - 15:30
Pe: 08:00 - 15:30

Kaikki tiedot

Asemakaava-alueella olevien katujen, torien, katuaukioiden, puistojen, istutusten ja muiden näihin verrattavien yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapito on kunnan vastuulla. Tontin omistajana sinulla on velvollisuus huolehtia tonttiin rajautuvan katualueen siisteydestä.

Kadun kunnossapito käsittää kadun rikkoutuneen päällysteen korjaamisen tai uudelleen päällystämisen, sorapäällysteisen kadun tasaisena pitämisen ja sorapäällysteisen ajoradan pölyn sitomisen. Kunta huolehtii myös kadun kalusteiden, korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien ja vastaavien laitteiden kunnossapidosta.

Kadun kunnossapitoon kuuluvat lumen ja jään poistaminen ja liukkauden torjunta. Kunta voi päättää, että tietty alue pidetään talvella kunnossa vain osittain, jos siitä ei aiheudu liikenteelle ja liikkumiselle huomattavaa haittaa.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780669

Ajankohtaiset rakennushankkeet
29.3.2022

Lastenkoti Taskukellon rakentaminen osoitteessa Brofeldtintie 1 alkoi maaliskuussa 2022 ja rakennuksen on määrä olla valmis maaliskuussa 2023.

MAN_Yleisnäkymä lännestä 3D.jpg
9.2.2022

Mansikkaniemen koulun rakentaminen alkoi toukokuussa 2021 ja sen on määrä olla valmis joulukuussa 2022. Koulutyö uudessa koulussa pääsee alkamaan vuoden 2023 alusta.

9.2.2022

Kaikki uutiset
Yhteystiedot

Könttä Jyrki

kaupungininsinööri
Pohjolankatu 14
040 588 9022
jyrki.kontta@iisalmi.fi

Korhonen Pasi

suunnitteluinsinööri
Pohjolankatu 14
040 830 2767
pasi.korhonen@iisalmi.fi

Honkanen Laura

kuntatekniikan valmistelija
Pohjolankatu 14
040 674 1669
laura.honkanen@iisalmi.fi

Korhonen Jorma

työpäällikkö
Pohjolankatu 14
040 830 2611
jorma.korhonen@iisalmi.fi

Korolainen Hans

rakennusmestari
Pohjolankatu 14
040 658 6601
hans.korolainen@iisalmi.fi

Rytkönen Antti

vihertyönjohtaja
Teollisuuskatu 2
040 588 9032
antti.rytkonen@iisalmi.fi

Ryytty Tarja

puutarhuri
Teollisuuskatu 2
040 588 9031
tarja.ryytty@iisalmi.fi