Haukiniemi-keskusta -alueen asemakaavan muutos

Haukiniemen alueella on useita kulttuurihistoriallisesti merkittäviä rakennuskohteita. Asemakaavan muutos on tarpeellinen etenkin alueen kulttuurihistoriallisten arvojen säilyttämisen osalta. Nykyiset asemakaavat ovat tältä osin vanhentuneita ja alue on rakennuskiellossa. Yleiskaava ohjaa tutkimaan alueen kerrostalojen korottamismahdollisuuksia ja maanpäällisten kellarikerrosten ottamista asuinkäyttöön. Muitakin täydennysrakentamisvaihtoehtoja tutkitaan asemakaavatyön yhteydessä. Lisäksi alueella on muitakin maankäytönsuunnittelua vaativia kohteita, kuten Pursiseuran huvila puistoalueella.

Aloitusvaihe

Kaavatyö käynnistyi osallistumis-ja arviointisuunnitelman laatimisella, joka pidettiin nähtävillä 19.9.-7.10.2016. Kaava-alueella järjestettiin 19.9.2016  kävelykierros, johon kutsuttiin mukaan alueen asukkaat ja kiinteistöjen omistajat. 

Kaavaa laatimaan valittiin kesällä 2019 arkkitehtitoimisto Tengbom.  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin nähtäville 2.12.-20.12.2019 ja yleisötilaisuudessa 3.12.2019 keskusteltiin mm. kaavamuutoksen lähtökohdista ja tavoitteista sekä esiteltiin alueelle laadittavaa kulttuuriympäristöselvitystä. Osallistujat pohtivat alueen arvoja ja kaavamuutoksen tavoitteita ryhmissä. Kaava-alueelle laadittu kulttuuriympäristöselvitys valmistui joulukuussa 2019.

Luonnosvaihe

Kaavaluonnoksia laadittiin kaksi  vaihtoehtoa, joista toinen oli luonteeltaan säilyttävä, toinen maankäyttöä tehostava. Tekninen lautakunta päätti 17.3.2020  asettaa kaavaluonnosvaihtoehdot nähtäville.

Asemakaavamuutoksen luonnosvaihtoehdot pidettiin nähtävillä 30.3.-30.4.2020. Kaavaluonnoksiin saatiin sekä viranomaislausuntoja että kannanottoja osallisilta. Nähtävilläoloaikana emme voineet rajoitusten vuoksi järjestää yleisötilaisuutta. Tilaisuus järjestettiin 22.9.2020 Kulttuurikeskuksella.

Ehdotusvaihe

Kaavaluonnosvaihtoehtojen pohjalta laadittiin ehdotus, jota käsiteltiin 27.10.2020 teknisessä lautakunnassa. Tekninen lautakunta päätti poistaa suojelumerkinnän ns. Lappalaisen talolta ja kaupunginhallitus palautti kaavan 23.11.2020 uudelleen valmisteluun.  

Kaavaehdotus valmisteltiin ns. Lappalaisen talon osalta ilman suojelumerkintää. Kaupunginhallitus päätti 14.12.2020 asettaa kaavaehdotuksen nähtäville.

Kaavaehdotus pidettiin nähtävillä 28.12.2020–26.1.2021. 

Hyväksyminen

Kaavaehdotuksesta  saatu palaute käsiteltiin. Kaavakartalle lisättiin ehdotusvaiheen nähtävilläpidon jälkeen ohjeellinen pysäköintialuemerkintä ns. Pursiseuran huvilan pohjoispuoliselle yleiselle alueelle (kohdassa nykyisin vastaavaa käyttöä) ja tehtiin vähäinen tekninen tarkennus venevalkama-alueen rajaukseen. Muutokset eivät edellyttäneet kaavan asettamista uudelleen ehdotuksena nähtäville.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavamuutoksen 3.5.2021 § 29. Päätöksestä valitettiin.

Voimaantulo

Kaupunginhallitus määräsi 21.6.2021 § 180 asemakaavamuutoksen osittain voimaan lukuun ottamatta Ilvolankadun katualuetta, johon valitus kohdistui.

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

Kaupunginvaltuuston 3.5.2021 § 29 päätös on lainvoimainen. Kaava on kokonaisuudessaan voimassa.

Lisätietoja

Sari Niemi, kaavoituspäällikkö
040 830 4366, sari.niemi@iisalmi.fi

Heli Kärki, kaavavalmistelija
040 355 1886, heli.karki@iisalmi.fi

  Castrenin huvila eli Pursiseuran huvila.

  Katunäkymä Haukiniemenkadulta.

 Katunäkymä Pohjoiselta Otavankadulta.

  Haukiniemenkatu 19 rivitalo.