Asemakaavan muutos Ahertajankaarron / Eteläntien varressa

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä (YSAO) on lakkauttanut koulutustoiminnan Ahertajankaarron / Eteläntien kiinteistössä, osoitteessa Ahertajankaarto 23 ja hakenut kaavamuutosta. Kaavamuutoksella selvitetään alueen tuleva käyttötarkoitus ja muut mahdolliset maankäytölliset tarpeet.

Aloitusvaihe

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) pidettiin nähtävillä 12.-30.10.2020.

Luonnosvaihe

Tekninen lautakunta päätti 9.11.2020 asettaa kaavaluonnoksen nähtäville.

Asemakaavan muutosluonnos pidettiin nähtävillä 23.11.-4.12.2020.

Kaavaluonnoksesta saadut lausunnot käsiteltiin ja kaavaa muokattiin edelleen kaavaehdotukseksi. Ehdotukseen tarkennettiin pohjaveden suojelua koskevia määräyksiä. Kaavaan mm. lisättiin kielto sijoittaa alueelle purkaamotoimintaa tai laajaa varikkotoimintaa sekä velvoitettiin päällystämään mm. pysäköinti- ja ajoneuvoliikenteeseen käytettävät alueet vettä läpäisemättömillä pintamateriaaleilla. Lisäksi kaavaehdotukseen lisättiin määräyksiä mm. tärinähaittojen huomioimisen ja varastointialueiden aitaamisen osalta.

Ehdotusvaihe

Tekninen lautakunta päätti 27.1.2021 asettaa kaavaehdotuksen nähtäville.

Asemakaavan muutosehdotus pidettiin nähtävillä 8.2.-9.3.2021.  

Hyväksyminen

Kaavaehdotuksesta  saatu palaute käsiteltiin.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavamuutoksen 3.5.2021 § 32.

Voimaantulo

Valtuuston päätös sai lainvoiman 11.6.2021. Kaava tuli voimaan 14.6.2021 julkaistulla kuulutuksella.

Lisätietoa

Hannele Kelavuori, asemakaava-arkkitehti
040 830 2783, hannele.kelavuori@iisalmi.fi 

Heli Kärki, kaavavalmistelija
040 355 1886, heli.karki@iisalmi.fi

  

Kaava-alueen sijainti.