Mansikkaniemen asemakaava

Ylä-Savon seurakuntayhtymä haki 2017 asemakaavan laatimista Mansikkaniemen alueen maankäytön kehittämiseksi. Alueella on tarvetta ohjata tulevaa maankäyttöä mm. leirikeskuksen ja kesäteatterin osalta. Mansikkaniemen alueella ei ole ennestään asemakaavaa. Alue on rakennuskiellossa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) esittelytilaisuus ja yleinen keskustelutilaisuus pidettiin 15.6.2017  Mansikkaniemellä. Iisalmen  kaupunginvaltuuston hyväksyttyä perusopetuksen palveluverkkosuunnitelman, kaava-aluetta laajennettiin ja järjestettiin uusi esittely- ja keskustelutilaisuus 11.4.2018 Mansikkaniemellä.

Kaavaluonnoksia esiteltiin 26.6.2018  Koljonvirran kartanolla. Asemakaavaluonnokset pidettiin nähtävillä 25.6.-15.8.2018. Kaavasta saadut lausunnot ja kannanotot käsiteltiin sekä pidettiin työneuvottelu Pohjois-Savon Ely-keskuksen ja museoviranomaisen kanssa.

Asemakaavaehdotus pidettiin nähtävillä 22.10.–20.11.2018. Kaavaehdotuksen esittelytilaisuus pidettiin 29.10.2018. Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaislausunnot ja viisi muistutusta.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Mansikkaniemen asemakaavan 11.2.2019 § 3. Kaavasta valitettiin.

Kaupunginhallitus määräsi 15.4.2019 § 86 asemakaavan osittain voimaan MRL 201 § mukaisesti ennen kuin se on saanut lainvoiman lukuun ottamatta kortteleita 71, 72 ja 73 sekä VL-aluetta kiinteistön 140-407-878-4 (yhteinen hiekkapalsta) osalta, joihin valitukset kohdistuvat.  Itä-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi valitukset.

Hallinto-oikeuden päätöksestä on haettu valituslupaa koskien kiinteistön 140-407-878-4 (yhteinen hiekkapalsta) aluetta.  Kaupunginhallitus päätti 25.11.2019 § 266 määrätä asemakaavan osittain voimaan MRL 201 § mukaisesti ennen kuin se on saanut lainvoiman lukuun ottamatta aluetta, johon valitukset kohdistuvat. Valituksen alaisella alueella on voimassa rakennuskielto.

Kaavakartta, josta ilmenee, miltä osin kaava on voimassa MRL 201 § mukaisesti
Mansikkaniemen kaava-aineisto
Nimi
AK 370 Mansikkaniemi KAAVAKARTTA.pdf (573,4 kB)
AK 370 Mansikkaniemi KAAVASELOSTUS.pdf (7,25 MB)
Liite 1 Asemakaavan seurantalomake.pdf (43,2 kB)
Liite 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma.pdf (849,1 kB)
Liite 3a Muistio oas-tilaisuus 2017.pdf (93,8 kB)
Liite 3b Muistio oas-tilaisuus 2018 liitteineen.pdf (942,3 kB)
Liite 3c Muistio luonnostilaisuus liitteineen.pdf (5,99 MB)
Liite 3d Muistio työneuvottelu.pdf (224,7 kB)
Liite 3e Muistio ehdotustilaisuus liitteineen.pdf (8,7 MB)
Liite 4a Yhteenveto oas-vaiheessa saapuneista kannanotoista.pdf (89,3 kB)
Liite 4b Yhteenveto luonnosvaiheessa saapuneista lausunnoista ja kannanotoista sekä kaavoittajan vastineet.pdf (164,1 kB)
Liite 4c Yhteenveto ehdotusvaiheessa saapuneista lausunnoista ja muistutuksista sekä kaavoittajan vastine.pdf (62,5 kB)
Liite 5 Valokuvia.pdf (2,92 MB)
Liite 6 Johdot alueella.pdf (1,11 MB)
Liite 7 Mansikkaniemen muinaisjäännösselvitys 2018.pdf (8,61 MB)
Liite 8 Ote meluselvityksestä 2018.pdf (10,04 MB)
Liite 9 Melukaiteen vaikutus melutasoon 2018.pdf (4,83 MB)
Liite 10 Ote Liito-oravakartoitus 2016.pdf (1,6 MB)
Liite 11 Luontoselvitys 2018.pdf (3,11 MB)
Liite 12a Inventointikortti 288 Koljonvirta-Mansikkaniemi.pdf (538 kB)
Liite 12b Inventointikortti 161 Juhani Ahon museo kuvaliite.pdf (1,18 MB)
Liite 12c Inventointikortti 340 Metsäpirtti.pdf (3,14 MB)
Liite 12d Mäntylä historiatietoa.pdf (24,4 kB)
Liite 13 Selvitys Mansikkaniemen alueen historiallisesta kehityksestä.pdf (7,63 MB)
Liite 14 Havainnekuva- ja tontinkäyttöluonnosaineistoja, rakeisuuskuva (koulu sovitettuna).pdf (2,81 MB)
Lisätietoa

Hannele Kelavuori, asemakaava-arkkitehti
040 830 2783, hannele.kelavuori@iisalmi.fi

Heli Kärki, kaavavalmistelija
040 355 1886, heli.karki@iisalmi.fi

 

 

historiallinenkartta1920.jpg

 museo.jpg

 161_Juhani_Ahon_Museo (13).JPG