Rantalan pappilan asemakaavan muutos

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on suunnitella täydennysrakentamista kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen Rantalan pappilan ympäristöön.  Asemakaavamuutoksella selvitetään myös mahdollisuus maakunnallisesti arvokkaan pappilarakennuksen suojelemiseen.

Kaavoitus on käynnistynyt Ylä-Savon seurakuntayhtymän hakemuksesta. Voimassa olevassa kaavassa korttelialue on varattu kirkkojen ja seurakunnallisten rakennusten rakentamiseen. Ylä-Savon seurakuntayhtymä esittää kaavaa muutettavaksi siten, että alueelle sallittaisiin asuinrakentaminen. Alueella on rakennuskielto.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  (OAS) pidettiin nähtävillä 21.5. – 15.6.2018. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa kaavaprosessin edetessä, jolloin OAS:n päivitetty versio löytyy tältä sivulta.

Alustavia luonnosvaihtoehtoja kaavoitustyön pohjaksi esiteltiin 10.12.2018. Katso powerpoint-esitys ja muistio.

Kaavoitus on edennyt siten, että olemme laatineet kaksi kaavaluonnosvaihtoehtoa. Toisessa vaihtoehdossa (VE 1) on osoitettu suojeltavana rakennuksena vain varsinainen pappilarakennus. Lisäksi on osoitettu 11 pientalotonttia. Toisessa vaihtoehdossa (VE 2) on osoitettu suojeltavina rakennuksina molemmat alueen kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset, Rantalan pappilarakennus ja ”apupappila” –rakennus. Tässä vaihtoehdossa on osoitettu 7 pientalon tontit.

Kummassakin vaihtoehdossa  osa Ylä-Savon seurakuntayhtymän tontista on osoitettu puistoalueeksi. Molemmissa vaihtoehdoissa on esitetty kevyen liikenteen yhteys rannan puistoalueelle. Lisäksi toisessa vaihtoehdossa (VE 1) on kaava-aluetta laajennettu niin, että Rantalan pappilan eteläpuolisille tonteille on osoitettu lisää tonttialuetta Ylä-Savon seurakuntayhtymän alueesta.

Kaavaluonnosvaihtoehtojen esittelytilaisuus pidettiin 9.5.2019 Kirkonsalmen koululla. Katso powerpoint-esitys ja muistio.

Kaavaluonnosvaihtoehdot sekä päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 23.4.-24.5.2019. Saatu palaute käsitellään ja kaavaa edistetään kaavaehdotukseksi, jonka on tavoitteena valmistua syksyllä 2019. Ehdotuksen nähtäville asettamisesta ja yleisötilaisuudesta kuulutetaan Iisalmen Sanomissa sekä kaupungin internet-sivuilla. Lisäksi kaava-alueen osallisia ja rajanaapureita tiedotetaan kirjeillä.

Kaavaluonnoksen pohjaksi laaditut alustavat suunnitelmat (11/2018)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Lisätietoa

Sari Niemi, kaavoituspäällikkö
040 830 4366, sari.niemi@iisalmi.fi

Heli Kärki, kaavavalmistelija
040 355 1886, heli.karki@iisalmi.fi

Kuva 014.jpg

Rantalan pappila

rajaus_laaja_rajattu_pien.jpg 

Kaava-alueen rajaus VE1

rajaus_suppea_rajattu_pien.jpg

Kaava-alueen rajaus VE2