Rakennusvalvontaviranomainen voi rakentamista koskevassa luvassa määrätä pohjakatselmuksen, sijaintikatselmuksen, rakennekatselmuksen sekä lämpö-, vesi- ja ilmanvaihtolaitteiden katselmuksen toimittamisesta, jos se on tarpeen rakennustyön valvomiseksi.

Katselmuksen toimittava viranhaltija selvittää, ovatko tiettyyn rakennustyövaiheeseen kuuluvat toimenpiteet, tarkastukset ja selvitykset sekä havaittujen epäkohtien tai puutteiden johdosta edellytetyt toimenpiteet tehdyt. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tai tämän edustajan sekä vastaavan työnjohtajan on oltava läsnä katselmuksessa. Suunnittelijoiden ja erityisalan työnjohtajien on oltava läsnä katselmuksessa, jos heidän asiantuntemustaan tarvitaan jonkin katselmukseen liittyvän asian selvittämisessä.

Jos katselmus antaa aihetta huomautukseen, katselmuksen toimittaneen viranhaltijan on kirjallisesti määrättävä tarvittavista toimenpiteistä ja määräajasta epäkohdan tai virheen poistamiseksi tai korjaamiseksi.

Edellytettävät katselmukset

Rakennustyön aikana toimitettavat katselmukset määrätään yleensä lupapäätöksessä ja tarvittaessa aloituskokouksessa tai rakennustyön aikana.

Katselmuksen tilaaminen

 • Vastuullinen työnjohtaja tilaa katselmuksen henkilökohtaisesti rakennusvalvonnalta ja riittävän ajoissa.
 • Katselmuksen tilauksen yhteydessä sovitaan se, edellytetäänkö rakennushankkeen muiden vastuuhenkilöiden läsnäoloa katselmuksen aikana.

Edellytykset katselmusten pitämiselle

Katselmuksen pitäminen edellyttää yleensä, että:

 • Vastaava työnjohtaja ja muut sovitut vastuuhenkilöt ovat paikalla.
 • Rakennuslupaan liittyvät pääpiirustukset ovat käytettävissä.
 • Katselmukseen liittyvät erityispiirustukset, selvitykset ja muut asiakirjat ovat käytettävissä.
 • Työvaiheeseen liittyvät tarkastukset ja selvitykset on ennalta tehty.
 • Havaittujen epäkohtien tai puutteiden johdosta edellytetyt toimenpiteet on tehty.
 • Tarkastusasiakirja on asianmukaisesti täytetty ja käytettävissä.

Viranomaiskatselmukset

Sijainnin merkitseminen

Sijainnin merkitseminen tilataan (Kaupungin mittausosasto), kun rakennuspaikka on raivattu merkitsemisen helpottamiseksi.

Pohjakatselmus

Pohjakatselmus tilataan perustamistavasta riippuen seuraavasti:

 • Maan varaan perustettaessa, kun peruskuoppa on kaivettu perustamistasoon ja ehdottomasti ennen mahdollisia täyttöjä.
 • Kalliolle perustettaessa, kun kallio on näkyvissä, mahdolliset ankkuroinnit ja lujitustyöt on tehty ja ehdottomasti ennen mahdollisia täyttöjä. Louhinnan yhteydessä irtoaines on oltava poistettu niin, että louhinnan tulos on luotettavasti arvioitavissa.
 • Paaluille perustettaessa, kun rakennesuunnittelija on toimittanut rakennusvalvontaan paalutarkkeet ja paalutuspöytäkirjan ja paaluanturat on laudoitettu ja raudoitettu.

Salaojakatselmus

Salaojakatselmus tilataan, kun salaojat ja kaivot on asennettu ja ehdottomasti ennen niiden peittämistä.

Perustuskatselmus

Perustuskatselmus tilataan, kun antura ja sokkeli ovat valmiit ja ehdottomasti ennen niiden peittämistä.

Sijaintikatselmus

Rakennuksen perustustyön tai sitä vastaavan rakennusvaiheen valmistuttua rakentamista ei saa jatkaa ennen kuin sijaintikatselmuksessa (Kaupungin mittausosasto) on todettu rakennuksen paikka ja korkeusasema!

Runkokatselmus

Runkokatselmus tilataan, kun kantavat ja jäykistävät rakenteet on tehty ja ehdottomasti ennen niiden osittaistakin peittämistä.

Hormikatselmus

Tiilihormien osalta katselmus tilataan, kun hormi on muurattu ja rapattu ja niin, että läpivientien kohdat on nähtävissä. Muiden hormien osalta katselmuksen suoritusaika on sovittava erikseen. Katselmuksessa on oltava nähtävissä tyyppihyväksyntä asennusohjeineen.

Rakennekatselmus

Rakennekatselmus tilataan, kun veden-, kosteuden-, äänen-, ja lämmöneristystyöt sekä paloturvallisuuteen liittyvät työt on tehty ja tarkastettu. Jos erillistä runkokatselmusta ei ole lupaehdoissa edellytetty, varmistetaan kantavien ja jäykistävien rakenteiden toteutus ja tarkastus rakennekatselmuksen yhteydessä.

Osittainen loppukatselmus (käyttöönotto)

Osittainen loppukatselmus tehdään ennen rakennuksen tai sen osan käyttöönottoa. Pienet viimeistelytyöt voivat olla vielä kesken, mutta rakennuksen tulee olla kokonaisuuteen turvallinen, terveellinen ja käyttökelpoinen. Myös muut rakennuksen käyttöön vaikuttavat osa-alueen, kuten sähkö-, vesi- ja viemäriasennukset pitää olla käyttökunnossa.

Loppukatselmus

Loppukatselmus pidetään, kun rakennus julkisivuineen ja piha-alueineen on valmis. Loppukatselmus on haettava rakennusluvan voimassaoloaikana. Katselmuksen toimittava viranhaltija selvittää, ovatko tiettyyn rakennustyövaiheeseen kuuluvat toimenpiteet, tarkastukset ja selvitykset sekä havaittujen epäkohtien tai puutteiden johdosta edellytetyt toimenpiteet tehdyt. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tai tämän edustajan sekä vastaavan työnjohtajan on oltava läsnä katselmuksessa. Suunnittelijoiden ja erityisalan työnjohtajien on oltava läsnä katselmuksessa, jos heidän asiantuntemustaan tarvitaan jonkin katselmukseen liittyvän asian selvittämisessä.

Verohallinnon määräysten mukaisesti kotitalouksien on ilmoitettava Verohallinnolle tiedot kaikista ostamistaan rakennusluvan alaisista töistä. Tiedot on aina annettava ennen rakennusvalvontaviranomaisen edustajan tekemää loppukatselmusta. Jos rakennus otetaan käyttöön ennen varsinaista loppukatselmusta, tiedot täytyy antaa myös ennen käyttöönottotarkastusta. Todistus tietojen toimittamisesta tulee esittää rakennusvalvontaviranomaisen edustajalle katselmuksen yhteydessä.