Rakennetun ympäristön valvonta

Maankäyttö- ja rakennuslain 166 §:n mukaan rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä. MRL 169 §:n mukaan varastointi ulkosalla on järjestettävä niin, ettei se turmele tieltä tai muulta yleiseltä kulkuväylältä tai alueelta näkyvää maisemaa taikka häiritse ympäröivää asutusta.

Iisalmen kaupungin rakennusjärjestyksen § 38 mukaisesti rakennettu ympäristö on pidettävä rakennusluvan mukaisessa käytössä ja siistissä kunnossa. Ympäristöön olennaisesti vaikuttavien ulkovarastojen, kompostointi- tai jätesäiliöiden tai -katosten ympärille on tarvittaessa istutettava näkösuoja tai rakennettava aita. Asemakaava-alueella sijaitsevan asuinrakennuksen tonttia tai rantarakennuspaikkaa ei saa käyttää häiriötä aiheuttavaan tai ympäristöä rumentavaan varastointiin tai autojen, koneiden, laitteiden tai muiden vastaavien tavaroiden sekä polttoaineiden ulkosäilyttämiseen.

Iisalmen kaupungin rakennusjärjestyksen § 39 mukaisesti tekninen jaosto suorittaa maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettua ympäristön hoidon valvontaa mm. pitämällä tarvittaessa katselmuksia päättäminään ajankohtina. Katselmuksen ajankohdista ja alueista ilmoitetaan, kuten kunnallisista ilmoituksista on säädetty.

Maanomistajan ja -haltijan on seurattava rakennuspaikalla olevien puiden kuntoa ja ryhdyttävä riittävän ajoissa tarvittaviin toimenpiteisiin vaarallisiksi käyvien puiden poistamiseksi.

Rakennusvalvonta tekee jatkuvaa ympäristön valvontaa. Valvottaviin asioihin kuuluvat mm:
   • luvattoman rakentamisen valvonta
   • luvattomat rakennuksiin sijoitetut mainoslaitteet ja valomainokset
   • luvanvastainen rakentaminen ja kiinteistön käyttö
   • rakennetun ympäristön kunnossapidon valvonta

Maankäyttö- ja rakennuslaki velvoittaa kunnan rakennusviranomaisen seuraamaan omalta osaltaan rakennetun ympäristön kuntoa.