Viranomaistarkastukset rakennustyön aikana

Rakennusvalvontaviranomainen voi katselmusten lisäksi määrätä tehtäväksi myös muita tarkastuksia, jos se on tarpeen lupamääräysten, suunnitelmien tai rakentamista koskevien säännösten ja määräysten noudattamisen valvomiseksi. Rakennusvalvontaviranomainen määrää tarkastuksista rakentamista koskevassa luvassa, aloituskokouksessa tai erityisestä syystä rakennustyön aikana.

Jos tarkastus antaa aihetta huomautuksiin, viranhaltijan on kirjallisesti määrättävä tarvittavista toimenpiteistä ja määräajasta epäkohdan tai virheen poistamiseksi tai korjaamiseksi.

Aloitusilmoitus

Lupaa tai ilmoitusta edellyttävästä rakennustyöstä on ennen sen aloittamista tehtävä aloittamisilmoitus rakennusvalvontaan. Aloittamisilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos ennen rakennustyön aloittamista on pidetty aloituskokous.

Aloituskokous

Kun rakennuslupa on myönnetty ja saanut lainvoiman, pidetään rakennuttajan, pääsuunnittelijan, vastaavan työnjohtajan ja rakennusvalvonnan yhteinen aloituskokous, mikäli lupapäätöksessä aloituskokous on edellytetty pidettäväksi. Aloituskokouksen tilaa pääsuunnittelija tai vastaava työnjohtaja.

Aloituskokouksessa eritellään, mitä toimijoilta edellytetään työn aikana. Samalla ennakoidaan myös rakentamisen riskivaiheet sekä sovitaan rakennustyön tarkastuksista ja siitä, ketkä toimivat tarkastusten vastuuhenkilöinä.

Tarkastusasiakirja

Työmaalla täytyy pitää rakennustyön tarkastusasiakirjaa, johon tehdään merkinnät viranomaisten toimittamista katselmuksista. Lisäksi asiakirjaan merkitään rakennushankkeeseen ryhtyvän, työnjohtajien ja suunnittelijoiden tarkastettaviksi määrätyt työvaiheet. Tarkastusasiakirjan liitteissä todetaan myös rakennustarvikkeiden kelpoisuus.

Käyttö- ja huolto-ohje

Rakennukselle on laadittava käyttö- ja huolto-ohje. Ohjeen säilyttäminen ja päivittäminen on rakennuksen omistajan vastuulla.