Luvan voimassaolo ja luvan jatkaminen

Myönnetty lupa antaa oikeuden tiettyyn rakentamis- tai muuhun toimenpiteeseen. Ennen kuin myönnetyn luvan mukainen rakentaminen tai muun toimenpiteen suorittaminen voidaan aloittaa, luvan on oltava lainvoimainen. Lainvoimaisuudella tarkoitetaan sitä, että muutoksenhakuaika (oikaisuvaatimus) on kulunut umpeen eikä muutosta ole haettu. Muutoksenhakuaika on rakennusvalvonnan luvissa 14 vrk päätöksenantopäivästä lukien. Lupa ei velvoita rakentamaan.

Jollei rakennusluvan tarkoittamaa rakennustyötä ole aloitettu kolmessa vuodessa tai saatettu loppuun viiden vuoden kuluessa, lupa raukeaa. Toimenpidelupa tai purkamislupa raukeaa, jollei toimenpidettä ole tehty kolmen vuoden kuluessa. Määräajat alkavat luvan lainvoimaiseksi tulemisesta. Rakennusvalvonta voi pidentää luvan voimassaoloa työn aloittamista varten enintään kahdella vuodella, jos oikeudelliset edellytykset rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen ovat edelleen voimassa. Työn loppuunsaattamista varten määräaikoja voidaan pidentää enintään kolmella vuodella kerrallaan. Jatkoaikahakemus on tehtävä ennen lupapäätöksen raukeamista.

Jatkoajan myöntämiselle on oltava perusteltu syy ja hakemukseen on kirjattava myös tieto rakennusvaiheesta. Jatkoaikahakemus toimitetaan rakennusvalvontaan paperilla tai sähköpostilla. Jatkoajan myöntämisestä tai hylkäämisestä toimitetaan erillinen päätös. Jatkoaikahakemuksen käsittelystä peritään rakennusvalvontataksan mukainen käsittelymaksu.