Rakennuslupahakemus

Rakennuslupaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti rakennusvalvontaviranomaiselta. Rakennuslupahakemukseen on liitettävä:

1) Selvitys siitä, että hakija hallitsee rakennuspaikkaa. Sähköisessä tunnistautumisessa hallintaoikeus tarkastetaan automaattisesti. Mikäli hakijana toimii muu, kuin kiinteistön haltija(t), tulee luvan hakemiseen olla valtakirja.

2) rakennussuunnitelmaan sisältyvät pääpiirustukset, jotka suunnittelija varmentaa tunnistautumisellaan/nimikirjoituksellaan.

Rakennusvalvontaviranomainen voi hankkeen laatu ja laajuus huomioon ottaen tarvittaessa edellyttää, että rakennuslupahakemukseen liitetään myös: 

1) selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista sekä näiden edellyttämästä perustamistavasta ja tarvittavista muista toimenpiteistä;

2) energiaselvitys;

3) selvitys rakennuspaikan terveellisyydestä ja korkeussuhteista;

4) pätevän henkilön laatima selvitys rakennuksen kunnosta;

5) muu rakennuslupahakemuksen ratkaisemiseksi tarvittava olennainen selvitys.

Lupahakemuksen käsittely

Rakennusvalvonnan toiveena on, että lupahakemukset jätetään henkilökohtaisesti lupakäsittelijälle(rakennustarkastaja tai rakennusvalvontainsinööri) ennakkoon varattuna aikana ja tilaisuudessa tulisi pääsääntöisesti olla läsnä hankkeen pääsuunnittelija. Hakemuksen asiakirjat ja suunnitelmat tarkistetaan alustavasti ja lupakäsittelijä antaa hakijalle arvion lupahakemuksen käsittelyajasta ja päätösajankohdasta. Myös sähköisesti jätettävä lupa-asia on käytävä esittelemässä lupakäsittelijälle ennen luvan jättöä.

Lupahakemuksesta pyydetään tarvittaessa lausuntoja eri tahoilta, mm. kaavoitukselta ja pelastusviranomaiselta. Suuret ja vaativat hankkeet viedään tarvittaessa rakennusvalvonnassa toimivan työryhmän arvioitaviksi.

Hakemusasiakirjoja ja suunnitelmaa voi korjata ja täydentää lupakäsittelyn aikana, niin kuin yleensä aivan harvoja tapauksia lukuun ottamatta joudutaan tekemäänkin. On kuitenkin syytä huomata, ettei hakemuksen jättämisestä käsiteltäväksi aivan puutteellisena ole hankkeen etenemisen kannalta etua, vaan päinvastoin. Silloin kun hakemuksesta puuttuu käsittelyn kannalta aivan olennaisia asiakirjoja ja/tai suunnitelmat ovat aivan keskeneräisiä, on hakijan syytä täydentää hakemusta jo ennen kuin sen käsittelyä voidaan edes aloittaa.

Luvan myöntäminen

Viranhaltijoiden lupa-asioissa tekemistä ratkaisuista ilmoitetaan ennen päätöksen antamista Iisalmen kaupungin ilmoitustaululla. Tämän vuoksi sanotaan, että lupapäätökset annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksen katsotaan tulleen kaikkien asianosaisten tietoon sinä päivänä, jona se on annettu. Antamispäivä on julkipanoilmoituksessa erikseen mainittu.

Aloittamisoikeus vakuutta vastaan

Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin lupa on lainvoimainen. Lupapäättäjä voi kuitenkin hakijan asettamaa vakuutta vastaan myöntää oikeuden rakennustöiden aloittamiseen, vaikka lupapäätös ei ole lainvoimainen (aloittamisoikeuspyyntö on aina perusteltava).

Vakuus vaaditaan niiden vahinkojen korvaamiseksi, joita lupapäätöksen kumoaminen tai muuttaminen mahdollisesti aiheuttaa. Suositeltavia vakuusmuotoja ovat pienemmissä kohteissa raha, ja suuremmissa kohteissa pankin omavelkainen takaus.

Aloittamisoikeuden hakeminen ei nopeuta hakemuksen käsittelyä, vaan antaa mahdollisuuden aloittaa rakennustyöt luvan myöntämisen jälkeen ennen luvan lainvoimaisuutta. Aloittamisoikeutta haetaan aina kirjallisesti ja hakemuksessa on esitettävä riittävät perusteet ennakkoaloittamiselle.

Luvan lainvoimaisuus

Lupa-asiassa tehty päätös saa lainvoiman, kun valitusaika on kulunut umpeen eikä oikaisuvaatimusta tai valitusta ole määräajassa tehty.

Viranhaltijan päätöksiin lainvoimaisuustodistuksen saa rakennusvalvonnan neuvonnasta. Lainvoimaisuustodistuksen voi tarvittaessa pyytää rakennuslupapäätökseen Itä-Suomen hallinto-oikeuden kirjaamosta ja Itä-Suomen hallinto-oikeuden ratkaisuun korkeimman hallinto-oikeuden kirjaamosta. Todistusta pyydettäessä on esitettävä asianomainen päätös alkuperäisenä.