Työllisyyspalveluiden Iisalmi-tuki yrityksille

Iisalmi-tukea voivat hakea julkisen sektorin työantaja ja yritystyönantajat, joilla on voimassa oleva Y-tunnus. Iisalmi-tukea myönnetään hakemuksen ja määrärahan käytettävyyden mukaisesti työnantajalle, joka palkkaa yli 200 päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteella saaneen työnhakijan, jonka kotikunta on Iisalmi. Työsuhteen edellytetään olevan työehtosopimuksen mukainen ja työajan vähintään 30 tuntia viikossa.

Iisalmi-tuen määrä on 500 €/kk ja sitä maksetaan samasta työntekijästä enintään 8 kk:n ajan. Oppisopimuskoulutukseen myönnettävä tuki on 500 €/kk kahdeksaan kuukauteen saakka ja loppuajalta 300 €/kk tutkinnon suorittamiseen saakka, yhteensä enintään 3 vuotta. Myönnettävä tuki edellyttää työssäolon toteutumista ja oppisopimuksen osalta opintojen etenemistä suunnitellussa aikataulussa. Jos työntekijä on ollut Iisalmi-tuella tuetussa työssä aiemmin, käytetty tukiaika vähennetään uudesta päätöksestä.

Iisalmi-tukea on haettava kahden kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta tarkoitukseen laaditulla lomakkeella. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan kopio työsopimuksesta sekä elinkeinotoimintaa harjoittavilta työnantajilta selvitys de minimis -tuista kahden viimeisen verovuoden ajalta.

(Erittely: tuen myöntäjä, tukimuoto, tuen määrä ja myöntövuosi).

Työnantajan ja työntekijän kuuluminen Iisalmi-tuen piiriin tarkistetaan Iisalmen kaupungin työllisyyspalveluissa aina ennen tuen myöntämistä. Myös työsopimuksen edellytykset tuelle tarkastetaan. Määrärahan käytettävissä olon voi tarkistaa työllisyyspalveluista ennen työsopimuksen tekoa.

Myönnetyn Iisalmi-tuen maksatusta haetaan jälkikäteen Iisalmen kaupungilta. Myönnetty tuki maksetaan työnantajan tilille, kun hyväksytty tilityslomake liitteineen on palautettu ja käsitelty maksatusjärjestelmässä. Iisalmituki haetaan 1-2 kuukauden erissä. Kuukausi voi olla joko kalenterikuukausi tai muu kuukauden mittainen jakso. Vajailta kuukausilta Iisalmi-tuki suhteutetaan kuukauden kokonaistyöaikaan. Maksatusta tulee hakea 2 kuukauden

kuluessa sen kalenterikuukauden päättymisestä, jonka aikana maksatusjakso päättyy. Iisalmi-tuen maksatukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Iisalmi-tuen maksatus on haettava tilityslomakkeella, jonka liitteenä tulee olla tosite palkanmaksusta (esim. palkkatodistus, kopio palkka-ajosta,

verkkopankkikuitti, palkansaajan hyväksymä kuitti/todistus). Mikäli palkattu henkilö ei aloita työtä, keskeyttää työn tai hänet irtisanotaan, on siitä ilmoitettava välittömästi Iisalmen kaupungin työllisyyspalveluille.

Palkattavalle henkilölle edellytetään maksettavan kyseiseen työsuhteeseen sovellettavan työehtosopimuksen mukaista palkkaa tai jollei sovellettavaa työehtosopimusta ole, palkan tulee olla vähintään 1 189 e/kk kokoaikatyössä. Työajan tulee olla vähintään 30 tuntia viikossa.

Iisalmi-tuki kuuluu EU:n valtiontukisääntelyn de minimis-asetuksen piiriin. Iisalmi-tuen myöntämisen edellytyksenä on, että elinkeinotoimintaa harjoittavalle työnantajalle voidaan kohdistaa de minimis –tukea enintään 200 000 euroa kuluvan ja kahden edeltävän verovuoden aikana.

Iisalmi-tukea myönnettäessä kiinnitetään huomiota tukea hakevan työnantajan mahdollisuuteen toimia laadukkaana työnantajana. Työnantajalta edellytetään esim.

- toiminnan vakiintuneisuutta; työnantaja on toiminut vähintään vuoden

- työntekijän perehdytyksen ja työtilojen tulee olla asianmukaiset

- palkattavalla työntekijällä tulee olla työnjohdollinen esimies

- työsopimuslain mukaiset henkilöstön vähennykset ja niiden käsittely tarkastetaan

- työnantajalla ei saa olla olennaisia laiminlyöntejä verojen ja lakisääteisten maksujen suhteen.

Pyydettäessä organisaation on todistettava laatutekijät vapaamuotoisella todistuksella. Iisalmi-tukea ei myönnetä, mikäli työnantajalle on myönnetty muita työllisyyspoliittisia toiminta-avustuksia tai Iisalmen kaupungin avustuksia työllistämisen kuluihin. Työ- ja elinkeinotoimiston palkkatukea tai

oppisopimustoimiston myöntämää koulutuskorvausta ja Iisalmen kaupungin myöntämää palkkatuen tai oppisopimuskoulutuksen lisätukea ei kuitenkaan lasketa näihin avustuksiin.

Iisalmi-tukea ei voida maksaa, mikäli käy ilmi, että Iisalmi-tuen myöntämisen ehdot eivät täyty. Myönnetty tuki voidaan periä takaisin, mikäli myöhemmin käy ilmi, että lomakkeessa annetut tiedot ovat virheellisiä.

Lomakkeet

Iisalmi-tukihakemuslomake

Iisalmi-tukea voi hakea yrityssektorin työnantaja, jolla on voimassa oleva Y-tunnus.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Liittyvät palvelut

Työllisyyspalvelut

Iisalmen kaupungin työllisyyspalvelut tarjoaa henkilökohtaista palvelua sekä työnantajille että työnhakijoille.

Katso tiedot

Työllistämisavustus järjestöille

Palkkatukityöllistämistä täydentävä avustus kolmannen sektorin toimijalle, joka palkkaa pitkään työmarkkinatukea saaneen iisalmelaisen.

Katso tiedot

Nuorten kesätyötuki työnantajille

Työnantajalle voidaan myöntää kesätyötukea iisalmelaisen 16-25 vuotiaan nuoren kesäajalle sijoittuvan työllistämisen tukemiseen.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut