Kustannustuen toinen hakukierros

Valtiokonttori avaa kustannustuesta uuden hakukierroksen joulukuun lopulla ja haku kestää helmikuulle 2021 saakka. Katso tarkemmat tiedot täältä.

 

Yksinyrittäjätuen uusi haku valmistelussa

Työ- ja elinkeinoministeriö on valmistelemassa vuodelle 2021 uutta hakua yksinyrittäjien tukeen. Toistaiseksi haun sisällöstä ja aikataulusta ei ole tarkempaa tietoa.

 

Väliaikaisia muutoksia yrityksen kehittämisavustukseen

Valtioneuvosto on 15.10. antamallaan asetuksella mahdollistanut yrityksen kehittämisavustuksen myöntämisen ns. väliaikaisena valtiontukena, jonka yrityskohtainen enimmäismäärä on 800 000 euroa. Lisäksi asetuksella mahdollistetaan avustuksen myöntäminen pienille yrityksille, jotka ovat olleet vaikeuksissa aiemmin kuin 1.1.2020. Muutokset ovat väliaikaisia ja voimassa 19.10.-31.12.2020.

Asetusmuutoksen taustalla on Euroopan komission tiedonanto tilapäisistä valtiontukipuitteista sekä Suomen puitetukiohjelma. Muutoksilla on tarkoitus parantaa yritysten mahdollisuuksia selvitä koronaepidemian aiheuttamista vaikeuksista. Yrityksen kehittämisavustusta myöntävät ELY-keskukset.

 

Kehittämisavustusta on mahdollista myöntää väliaikaisena valtiontukena

Voimassa olevan valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen nojalla avustuksen myöntäminen väliaikaisena valtiontukena on mahdollista vain markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa. Asetusmuutoksella mahdollistetaan yrityksen kehittämisavustuksen myöntäminen enimmäismäärältään 800 000 euron suuruisena väliaikaisena valtiontukena Suomen puitetukiohjelman mukaisesti myös silloin, kun kyse on yrityksille myönnettävästä perusmuotoisesta kehittämisavustuksesta, jota myönnetään kehittämistoimenpiteisiin tai investointeihin.

Näin ollen ELY-keskusten myöntämää kehittämisavustusta voivat saada myös sellaiset yritykset, joille avustusta ei aiemmin olisi ollut mahdollista myöntää de minimis -kiintiön täyttymisen vuoksi. De minimis -tuella tarkoitetaan niin sanottua vähämerkityksistä tukea, jota yritys voi saada eri tuenmyöntäjiltä yhteensä enintään 200 000 euroa kolmen vuoden aikana.

 

Kehittämisavustuksen myöntäminen pienille yrityksille, jotka olivat vaikeuksissa ennen 1.1.2020

Asetusmuutoksella mahdollistetaan myös kehittämisavustuksen myöntäminen Suomen puitetukiohjelman mukaisesti pienille yrityksille, jotka ovat olleet vaikeuksissa aiemmin kuin 1.1.2020. Avustuksen myöntäminen vaikeuksissa olevalle pienelle yritykselle edellyttäisi lisäksi, että yritys ei ole tuen myöntämishetkellä konkurssi- tai yrityssaneerausmenettelyssä, eikä sille ole myönnetty pelastamistukea tai rakenneuudistustukea. Tässä yhteydessä pienellä yrityksellä tarkoitetaan yritystä, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 50 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 10 miljoonaa euroa.

Vaikka asetusmuutoksella säädetään mahdollisuudesta myöntää kehittämisavustusta vaikeuksissa olevalle yritykselle, asetuksella ei muuteta valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetussa laissa säädettyjä avustuksen myöntämisen yleisiä edellytyksiä. Avustuksen myöntäminen edellyttää edelleen, että yrityksellä arvioidaan olevan edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan, avustuksella arvioidaan olevan merkittävä vaikutus hankkeen toteuttamiseen ja hankkeen arvioidaan olevan yrityksen toiminnan kehittämisen kannalta merkittävä. Avustus on liiketoiminnan kehittämiseen ja yrityksellä on myös omarahoitusosuus hankkeessa.

Valtioneuvoston päätös luettavissa www.tem.fi/paatokset

Lisätietoa yrityksen kehittämisavustuksesta:

https://www.ely-keskus.fi/yrityksen-kehittami

                                                     

Yrittäjän työttömyysturva

Yrittäjä voi edelleen hakea työttömyysturvaa, mikäli koronapandemia on vaikuttanut yritystoiminaan haitallisesti. Nämä väliaikaiset ehdot yrittäjän työttömyysturvassa ovat voimassa 31.12.2020 asti.

Lisätietoja: https://www.kela.fi/tyottomyysturva-yrittaja

                            

Maa-, metsä- ja kalatalousyrittäjien tuet

Maaseudun yritysten väliaikainen tuki auttaa yrityksiä, joiden taloudellinen tilanne on heikentynyt koronaviruspandemian aiheuttamien markkina- ja tuotantohäiriöiden takia. Tuen tavoitteena on helpottaa yritysten sopeutumista covid-19-viruksen aiheuttamaan poikkeustilanteeseen ja jatkamaan toimintaansa kannattavasti sekä turvaamaan työpaikkoja siirryttäessä kohti normaaliolosuhteita. Tukea voi hakea vuoden 2020 loppuun saakka.

Tuki on tarkoitettu maatilojen yhteydessä harjoitettavaan yritystoimintaan sekä alle 10 henkilöä työllistäville yrityksille, jotka jalostavat ja myyvät maataloustuotteita.

Maatilan yhteydessä harjoitettavan yritystoiminnan tulee olla saman y-tunnuksen alla harjoitettavaa muuta yritystoimintaa kuin maataloutta, metsätaloutta tai kalataloutta – muita toimialarajoituksia sille ei ole.

Lisätietoja: https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuet/valiaikaiset-tuet-koronapandemian-aiheuttamiin-talousvaikeuksiin/maaseudun-yritysten-valiaikainen-tuki/

Alkutuotannon väliaikainen tuki auttaa maatiloja ja maatalousalan yrityksiä, joiden taloudellinen tilanne on heikentynyt koronaviruspandemian aiheuttamien markkina- ja tuotantohäiriöiden takia. Tukea voi hakea vuoden 2020 loppuun saakka

Tuki on tarkoitettu alkutuotannon alalla toimiville, koronakriisistä suoraan kärsineille yrityksille. Tällaisia ovat esimerkiksi sellaiset erikoistuneet maatilat, porotilat ja puutarhatilat, jotka myyvät tuotteitaan suoraan ravintoloille tai muille ostajille ja joiden tuotteiden menekki on pysähtynyt tai merkittävästi pienentynyt koronakriisin vuoksi.

Lisätietoja: https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuet/valiaikaiset-tuet-koronapandemian-aiheuttamiin-talousvaikeuksiin/alkutuotannon-valiaikainen-tuki/

Kalatalousalan yritykset, joiden taloudellinen tilanne on heikentynyt koronavirusepidemian vuoksi, voivat hakea avustusta toimintaansa. Avustusta voi käyttää yritystoiminnan jatkumisen kannalta välttämättömiin menoihin, kuten palkka- ja vuokrakuluihin. Yksityisyrittäjien toimeentulon edellytykset voivat olla avustuksen myöntöperuste, mikäli yrittäjä ei ole oikeutettu yrittäjien väliaikaiseen työttömyyskorvaukseen. Tukea voidaan myöntää vain sellaisille yrityksille, joilla on ollut edellytykset kannattavaan liiketoimintaan ennen koronakriisin alkua. ELY-keskukset päättävät avustuksen myöntämisestä tapauskohtaisesti.

Lisätietoja: https://merijakalatalous.fi/kalatalouden-kansalliset-kriisituet-haettavissa-18-5-2020-alkaen/

                         

Finnveran ratkaisut koronaviruksen aiheuttamiin yritysten rahoitustarpeisiin

Maksuohjelmamuutokset

 Finnveran takaamiin vastuisiin

 Finnveran suoriin lainoihin

Käyttöpääomarahoitus (yritykset liikevaihto enintään 300 Meur)

• Kolme erilaista rahoitusprosessia

• Alle 150 000 eur

• 150 000 – 1 000 000 eur

• Yli 1 000 000 eur

Käyttöpääomarahoitus (suuret yritykset liikevaihto yli 300 Meur)

Lyhennysvapaat

Finnvera myöntää rahoittajille luvan antaa 6 kuukautta lyhennysvapaata takaamiinsa lainoihin.

• Mahdolliset aiemmin myönnetyt muutokset eivät rajoita tässä yhteydessä tarjottavaa muutosta.

• Alkuperäinen tai Finnveran suostumuksella muutettu luottoaika ei kuitenkaan saa pidentyä eikä luotto muuttua kertalyhenteiseksi.

• Siirrettävä lyhennys voidaan jyvittää tuleviin maksueriin tai siirtää luoton viimeisen maksuerän yhteyteen.

• Takauksen provisiota ei koroteta, jos Finnveran takausvastuu on enintään 300 000 euroa.

• Lyhennysvapaan aikana asiakkaalta laskutetaan normaalisti takausprovisio ja kulut.

• Muutoksesta ei peritä erillistä kulua.

Jos yritys on saanut valtiontukea muista lähteistä, voidaan hintaa joutua muutoskäsittelyn yhteydessä korottamaan valtiontukisääntelystä johtuen.

Yli 300 000 euron takauksissa muutos hinnoitellaan tapauskohtaisesti.

• 12 kuukauden lyhennysvapaata voi hakea sähköisellä hakemuksella.

• Lyhennysvapaan aikana Finnveralle maksetaan vain korot ja kulut.

• Finnvera perii muutoksesta vain 50 euron toimitusmaksun, jos kokonaisvastuusi Finnveralle on enintään 300 000 euroa.

• Jos kokonaisvastuusi Finnveralle on yli 300 000 euroa, muutos hinnoitellaan tapauskohtaisesti. Mikäli olet saanut valtiontukea muista lähteistä, voi Finnvera joutua lainsäädännön nojalla korottamaan hintaa.

• Finnveran sähköinen asiointi osoitteessa online.finnvera.fi.

• Tee realistiset ennusteet tuloista ja menoista.

• Ole ajoissa yhteydessä omaan pankkiin, jos lisärahoitusta tarvitaan.

 

Käyttöpääomarahoitus

• Finnveralla on valmius kasvattaa yritysrahoitusta merkittävästi ja auttaa terveet yritykset yli kriisistä.

• Yrityksellä tulee olla pidemmän aikavälin kannattavan toiminnan edellytykset.

• Perusperiaatteena ”Pankit jakaa ja Finnvera takaa”.

• Käynnistä rahoitusneuvottelut aina ensin oman pankkisi kanssa.

• Ensisijainen takausprosessi riippuu haettavan rahoituksen määrästä ja yrityksen statuksesta

                             • Alle 150 000 eur -> Alkutakaus ja Pk-takaus

                             • 150 000 – 1 000 000 eur -> Fast track -menettely

                             • Yli 1 000 000 eur -> Normaali Finnvera-takaus

 

Finnveran takaukset koronaviruksen käyttöpääomatarpeiden rahoittamiseksi

• Alkutakaus on 80% takaus pankille enintään 100 000 euron velkakirjalainaan. Alkutakaus on tarkoitettu enintään kolme vuotta toimineille yrityksille ja myös sitä voidaan hyödyntää korona-viruksen aiheuttaman lisääntyneen käyttöpääomatarpeen rahoittamisessa.

• Pk-takaus on asiakkaalle vakuudeton 80% takaus pankille enintään 150 000 euron velkakirjalainaan. Pk-takaus on tarkoitettu yli 3 vuotta toimineille yrityksille, jotka ovat Suomen Asiakastiedon Rating Alfa -luokituksessa vähintäänkin B-luokan yrityksiä.

HUOM! Pk-takaus ei kuitenkaan sovellu rahoittajille olevien rästien maksuun myönnettävän lainan takaukseksi tai rahoittajien vastuiden uudelleenjärjestelyihin.

Pankkisi toimii puolestasi Finnveran alku- ja pk-takauksen hakijana!

• Finnvera-takauksen myöntämisessä Finnvera on sopinut pankkien kanssa nopeutetusta käsittelystä (ns. fast track). Fast Track menettelyssä Finnveran takausosuus on 80 % ja takausta voi hakea 150 000 – 1 000 000 euron suuruiselle velkakirjalainalle. Finnvera-takaus on vakuudeton.

• Finnveralla on mahdollisuus rahoittaa poikkeustilanteessa myös suuria yrityksiä (liikevaihto yli 300 Meur).

 

Lisätietoja: https://www.finnvera.fi/kasvu/ajankohtaista-yrityksille#toc--yritys-autamme-koronan-aiheuttamassa-poikkeustilanteessa

                                                

Lisäksi kaikki normaalit yritysten kehittämistuet ja -palvelut ovat käytössä

Yritysten kehittämisavustus:

https://www.ely-keskus.fi/yrityksen-kehittamisavustus

Yritysten kehittämispalvelut:

https://www.ely-keskus.fi/web/yritystenkehittamispalvelut/kehittamispalvelut

Business Finland:

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/etusivu/

Ylä-Savon Veturi ry:

http://www.ylasavonveturi.fi/fi/