Liittyminen Iisalmen Veden vesi- ja viemäriverkostoon

Liittyminen Iisalmen Veden vesihuoltopalveluiden käyttäjäksi edellyttää aina kirjallisen sopimuksen tekemistä liittyjän ja palveluntuottajan välillä. Sopimus laaditaan Iisalmen Veden toimistolla ja se edellyttää molempien sopijapuolten allekirjoittamista.

Kiinteistön omistajan tai haltijan vaihtuessa on Iisalmen Vedelle ilmoitettava:

• Vaihdoksen päivämäärä ja mittarilukema

• Vanhan omistajan uusi osoite, johon loppulasku lähetetään

• Uuden omistajan tiedot ja henkilöluku, jonka perusteella ensimmäinen arviolasku tehdään

Palvelu on maksullinen.

Verkkoasiointi

Veden kulutuslukemien ilmoittaminen

Vesimittarin kulutuslukemat voit ilmoittaa sähköisesti

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Puhelinasiointi

Iisalmen Vesi

Liittyminen vesi- ja jätevesiverkostoon

Lisää tietoa
Puh. +358 40 8302667

Lomakkeet

Kiinteistön liittäminen vesihuoltolaitokseen

Iisalmen Vesi, Kiinteistön liittäminen vesihuoltolaitokseen

Lisää tietoa
Lataa lomake

Sopimus sprinklerlaitteiston liittämisestä yleiseen vesilaitokseen

Liittyjä voi tehdä sopimuksen kiinteistön sprinklerlaitteiston liittämisestä yleiseen vesilaitokseen tällä lomakkeeella.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Linkit

Iisalmen kaupungin palveluhinnasto

Iisalmen kaupungin valtuuston vahvistamat palveluhinnastot.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Iisalmen Vesi

Iisalmen Vesi -liikelaitos huolehtii talousveden toimittamisesta asiakkaille ja jätevesien puhdistamisesta

Lisää tietoa
Avaa linkki

Kuntien tai kuntayhtymien vesihuollolla on velvollisuus turvata asukkaille moitteeton talousvesi sekä asianmukainen jätevesien viemäröinti ja käsittely.

Taajamissa sijaitsevien kiinteistöjen tulee pääsääntöisesti kuulua kunnan tai kuntayhtymän vesijohtoverkoston ja viemäröinnin piiriin. Kiinteistön omistajan tulee tehdä kiinteistön liittämisestä vesihuoltoon ja palvelun käytöstä sopimus vesihuoltolaitoksen kanssa. Kun kiinteistön omistaja vaihtuu, sopimus yleensä siirretään uudelle omistajalle. Kiinteistön omistaja maksaa vesi- ja viemäriverkostoon liittymisen, tekniset liitostyöt, veden käytön ja jätevesimaksun.

Taajaman ulkopuolella kiinteistön omistajilla ei aina ole velvollisuutta liittyä vesihuollon palvelujen käyttäjäksi, jos kiinteistön vedensaanti ja viemäröinti on hoidettu asianmukaisesti muulla tavalla. Haja-asutusalueilla vesihuoltopalveluja ei välttämättä ole saatavissa. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää liittymisvelvollisuudesta vapautuksen hakemuksen perusteella.

Kun mahdollisimman suuri osa kiinteistöistä kuuluu vesijohtoverkoston ja viemäröinnin piiriin, vesihuolto pystyy toimimaan tehokkaasti, taloudellisesti ja turvallisesti. Jätevesien käsittely on huolenpitoa ympäristöstä. Kunta tai kuntayhtymä tekee yhteistyötä yksityisten vesiosuuskuntien sekä vettä toimittavien ja jätevesiä käsittelevien toimijoiden kanssa.

Vesihuoltolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010119

Liittyvät palvelut

Vesiosuuskunta-avustukset

Iisalmen kaupunki myöntää vesiosuuskunta-avustukset jätettyjen anomusten pohjalta.

Katso tiedot

Omakotitontin ostaminen tai vuokraaminen

Iisalmen kaupungilla on tarjolla monipuolisesti tontteja omakotiasumiseen usealla eri asuinalueella.

Katso tiedot

Tontin korkeuden näyttö ja rakennuksen sijainnin merkitseminen ja katselmoiminen

Rakennuksen paikan merkitseminen luvan mukaiselle paikalle ja sijainnin tarkistaminen.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut