Mikä on rakennusjärjestys?

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaan kunnassa tulee olla rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla. Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset. Rakennusjärjestyksen määräykset eivät saa olla maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuuttomia.

Rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea rakennuspaikkaa, rakennuksen kokoa ja sen sijoittumista, rakennuksen sopeutumista ympäristöön, rakentamistapaa, istutuksia, aitoja ja muita rakennelmia, rakennetun ympäristön hoitoa, vesihuollon järjestämistä, suunnittelutarvealueen määrittelemistä sekä muita niihin rinnastettavia paikallisia, rakentamista koskevia seikkoja. Rakennusjärjestyksessä olevia määräyksiä ei sovelleta, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa on asiasta toisin määrätty (MRL 14 §).

Uudistamisen lähtökohdat ja tavoitteet

Nykyinen Ylä-Savon kuntien (Iisalmi, Kiuruvesi, Lapinlahti, Sonkajärvi, Vieremä) kanssa yhteistyössä laadittu rakennusjärjestys on ollut voimassa vuodesta 2012 lähtien.

Rakennusjärjestyksen päivitystarvetta ovat tuoneet mm. viimeaikaiset muutokset maankäyttö- ja rakennuslaissa, rakennusvalvontojen resurssien ohjaustarpeet sekä tarve selkeyttää rakennusjärjestyksen luettavuutta. Lisäksi rakennusjärjestyksen soveltamisesta saatujen kokemusten pohjalta on noussut esiin tarkistamistarpeita.

Rakennusjärjestyksen uudistamisen tavoitteena on säilyttää koko Ylä-Savon alueella yksi yhtenäinen rakennusjärjestys, joka ottaa huomioon entistä paremmin paikalliset olosuhteet rakentamisen ja hyvän elinympäristön muodostamisessa osana rakentamisen suunnittelua, ohjausta, toteutusta ja ylläpitoa.

Rakennusjärjestyksen uudistamisessa olennaisena osana on avoimuus ja vuorovaikutus. Rakennusjärjestyksen uudistaminen tulee järjestää ja uudistamistyön lähtökohdista, tavoitteista ja mahdollisista vaihtoehdoista rakennusjärjestystä valmisteltaessa tiedottaa niin, että alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin rakennusjärjestys saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa rakennusjärjestyksessä käsitellään, on mahdollisuus osallistua rakennusjärjestyksen valmisteluun, arvioida uudistusten vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta.

Rakennusjärjestyksen luonnoksen nähtäville asettaminen

Iisalmen kaupungin rakennusvalvontaviranomaisena toimiva tekninen jaosto on päättänyt 25.10.2018 rakennusjärjestysluonnoksen nähtäville asettamisesta. Luonnoksen nähtävilläoloaika on 5.11-5.12.2018. Rakennusjärjestyksen luonnoksessa on tarkistettu ja päivitetty aiempia määräyksiä vastaamaan nykyistä lainsäädäntöä, yksinkertaistettu sisältöä poistamalla informaatio-osiot sekä uusittu kappaleet määräyksiksi. Keskeisiä muita muutoksia ovat voimassa olevien määräysten lieventäminen mm. luvan- ja ilmoituksenvaraisten toimenpiteiden ja aluejakojen (kaava-alueet ja haja-asutus) osalta sekä sallivampi rantarakentaminen. Lievennyksissä on otettu huomioon Pohjois-Savon ja Kainuun alueiden linjauksia ja pyritty yhdenmukaistamaan rakennusjärjestyksen sallivuutta.

Uutena lisäyksenä ovat mm. rakennusvalvontaviranomaisen mahdollisuus laatia alueellisia tai koko kuntaa koskevia rakentamistapaohjeita sekä alle 50 m2 sivuasunnon salliminen haja-asutusalueella ja kaavan sallimilla rakennuspaikoilla.

Rakennusjärjestyksen ehdotuksen nähtäville asettaminen

Iisalmen kaupungin rakennusvalvontaviranomaisena toimiva tekninen jaosto on päättänyt 24.1.2019 rakennusjärjestysehdotuksen nähtäville asettamisesta. Ehdotuksen nähtävilläoloaika on 11.3-9.4.2019. Rakennusjärjestyksen ehdotuksessa on huomioitu luonnosvaiheessa jätetyt lausunnot. Luonnokseen tehdyt muutokset ovat lähinnä teknisiä, tarkentavia viittauksia ja termistöjä sekä mm. rakennusperinnön lisääminen omana pykälänään. 

Keskeisimmät muutokset nykyiseen voimassa olevaan rakennusjärjestykseen ovat:

- Voimassa olevien määräysten lieventäminen mm. luvan- ja ilmoituksenvaraisten toimenpiteiden ja aluejakojen (kaava-alueet ja haja-asutus) osalta

- Sallivampi rantarakentaminen

Rakennusvalvontaviranomaisen mahdollisuus laatia alueellisia tai koko kuntaa koskevia rakentamistapaohjeita

Alle 50 m2 sivuasunnon salliminen haja-asutusalueella ja kaavan sallimilla rakennuspaikoilla

- Nykylainsäädännön huomioiminen

- Tekniset korjaukset ja tekstin asettelujen muuttaminen

- Sisällön yksinkertaistaminen 

Lisätietoa

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, rakennusjärjestyksen uudistaminen 2018.pdf

Teknisen jaoston päätös rakennusjärjestysluonnoksen nähtäville asettamisesta: http://julkaisu.iisalmi.fi/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=411627

Rakennusjärjestysluonnos.pdf

Teknisen jaoston päätös rakennusjärjestysehdotuksen nähtäville asettamisesta: http://julkaisu.iisalmi.fi/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=428768

Rakennusjärjestysehdotus.pdf

Yhteenveto luonnosvaiheen lausunnoista: http://julkaisu.iisalmi.fi/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=428619&version=2

 

Kuntien rakennustarkastajat:

Iisalmi, rakennustarkastaja Jarno Repo

Kiuruvesi, rakennustarkastaja Tuomo Halme

Lapinlahti, rakennustarkastaja Raimo Haverinen

Sonkajärvi, rakennustarkastaja Kauko Korolainen

Vieremä, rakennustarkastaja Petri Komulainen