Rakennetun ympäristön valvonta

​Maankäyttö- ja rakennuslain 166 §:n mukaan rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä. MRL 169 §:n mukaan varastointi ulkosalla on järjestettävä niin, ettei se turmele tieltä tai muulta yleiseltä kulkuväylältä tai alueelta näkyvää maisemaa taikka häiritse ympäröivää asutusta.

Iisalmen kaupungin rakennusjärjestyksen kohdan 11.1 mukaisesti rakennettu ympäristö on pidettävä rakennusluvan mukaisessa käytössä ja siistissä kunnossa. Ympäristöön olennaisesti vaikuttavien ulkovarastojen, kompostointi- tai jätesäiliöiden tai -katosten ympärille on tarvittaessa istutettava näkösuoja tai rakennettava aita. Asemakaava-alueella sijaitsevan asuinrakennuksen tonttia tai rantarakennuspaikkaa ei saa käyttää häiriötä aiheuttavaan tai ympäristöä rumentavaan varastointiin tai autojen, koneiden, laitteiden tai muiden vastaavien tavaroiden sekä polttoaineiden ulkosäilyttämiseen.

Iisalmen kaupungin rakennusjärjestyksen kohdan 11.2 mukaisesti tekninen jaosto suorittaa maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettua ympäristön hoidon valvontaa mm. pitämällä tarvittaessa katselmuksia päättäminään ajankohtina. Katselmuksen ajankohdista ja alueista ilmoitetaan, kuten kunnallisista ilmoituksista on säädetty.

Maanomistajan ja -haltijan on seurattava rakennuspaikalla olevien puiden kuntoa ja ryhdyttävä riittävän ajoissa tarvittaviin toimenpiteisiin vaarallisiksi käyvien puiden poistamiseksi.

Rakennusvalvonta tekee jatkuvaa ympäristön valvontaa. Valvottaviin asioihin kuuluvat mm:
   • luvattoman rakentamisen valvonta
   • luvattomat rakennuksiin sijoitetut mainoslaitteet ja valomainokset
   • luvanvastainen rakentaminen ja kiinteistön käyttö
   • rakennetun ympäristön kunnossapidon valvonta

Maankäyttö- ja rakennuslaki velvoittaa kunnan rakennusviranomaisen seuraamaan omalta osaltaan rakennetun ympäristön kuntoa.