Rakennuslupahakemus

Rakennuslupaa haetaan kirjallisesti rakennusvalvontaviranomaiselta. Rakennuslupahakemukseen on liitettävä:

1) selvitys siitä, että hakija hallitsee rakennuspaikkaa;

2) rakennussuunnitelmaan sisältyvät pääpiirustukset, jotka rakennussuunnittelija varmentaa nimikirjoituksellaan.

Rakennusvalvontaviranomainen voi hankkeen laatu ja laajuus huomioon ottaen tarvittaessa edellyttää, että rakennuslupahakemukseen liitetään myös: 

1) selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista sekä näiden edellyttämästä perustamistavasta ja tarvittavista muista toimenpiteistä;

2) energiaselvitys;

3) selvitys rakennuspaikan terveellisyydestä ja korkeussuhteista;

4) pätevän henkilön laatima selvitys rakennuksen kunnosta;

5) muu rakennuslupahakemuksen ratkaisemiseksi tarvittava olennainen selvitys.

Lupahakemuksen käsittely

Rakennusvalvonnan toiveena on, että lupahakemukset jätetään henkilökohtaisesti lupakäsittelijälle(rakennustarkastaja tai rakennusvalvontainsinööri) ennakkoon varattuna aikana ja tilaisuudessa tulisi pääsääntöisesti olla läsnä hankkeen pääsuunnittelija. Hakemuksen asiakirjat ja suunnitelmat tarkistetaan alustavasti ja lupakäsittelijä antaa hakijalle arvion lupahakemuksen käsittelyajasta ja päätösajankohdasta. Myös sähköisesti jätettävä lupa-asia on käytävä esittelemässä lupakäsittelijälle ennen luvan jättöä.

Lupahakemuksesta pyydetään tarvittaessa lausuntoja eri tahoilta, mm. kaavoitukselta ja pelastusviranomaiselta. Suuret ja vaativat hankkeet viedään tarvittaessa rakennusvalvonnassa toimivan työryhmän arvioitaviksi.

Hakemusasiakirjoja ja suunnitelmaa voi korjata ja täydentää lupakäsittelyn aikana, niin kuin yleensä aivan harvoja tapauksia lukuun ottamatta joudutaan tekemäänkin. On kuitenkin syytä huomata, ettei hakemuksen jättämisestä käsiteltäväksi aivan puutteellisena ole hankkeen etenemisen kannalta etua, vaan päinvastoin. Silloin kun hakemuksesta puuttuu käsittelyn kannalta aivan olennaisia asiakirjoja ja/tai suunnitelmat ovat aivan keskeneräisiä, on hakijan syytä täydentää hakemusta jo ennen kuin sen käsittelyä voidaan edes aloittaa.