Luvan myöntäminen

Viranhaltijoiden lupa-asioissa tekemistä ratkaisuista ilmoitetaan ennen päätöksen antamista Iisalmen kaupungin ilmoitustaululla. Tämän vuoksi sanotaan, että lupapäätökset annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksen katsotaan tulleen kaikkien asianosaisten tietoon sinä päivänä, jona se on annettu. Antamispäivä on julkipanoilmoituksessa erikseen mainittu.

Aloittamisoikeus vakuutta vastaan

Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin lupa on lainvoimainen. Lupapäättäjä voi kuitenkin hakijan asettamaa vakuutta vastaan myöntää oikeuden rakennustöiden aloittamiseen, vaikka lupapäätös ei ole lainvoimainen (aloittamisoikeuspyyntö on aina perusteltava).

Vakuus vaaditaan niiden vahinkojen korvaamiseksi, joita lupapäätöksen kumoaminen tai muuttaminen mahdollisesti aiheuttaa. Suositeltavia vakuusmuotoja ovat pienemmissä kohteissa raha, ja suuremmissa kohteissa pankin omavelkainen takaus.

Aloittamisoikeuden hakeminen ei nopeuta hakemuksen käsittelyä, vaan antaa mahdollisuuden aloittaa rakennustyöt luvan myöntämisen jälkeen ennen luvan lainvoimaisuutta. Aloittamisoikeutta haetaan aina kirjallisesti ja hakemuksessa on esitettävä riittävät perusteet ennakkoaloittamiselle.

Luvan lainvoimaisuus

Lupa-asiassa tehty päätös saa lainvoiman, kun valitusaika on kulunut umpeen eikä oikaisuvaatimusta tai valitusta ole määräajassa tehty.

Viranhaltijan päätöksiin lainvoimaisuustodistuksen saa rakennusvalvonnan neuvonnasta. Lainvoimaisuustodistuksen voi tarvittaessa pyytää rakennuslupapäätökseen Itä-Suomen hallinto-oikeuden kirjaamosta ja Itä-Suomen hallinto-oikeuden ratkaisuun korkeimman hallinto-oikeuden kirjaamosta. Todistusta pyydettäessä on esitettävä asianomainen päätös alkuperäisenä.