Mikä on rakennusjärjestys?

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaan kunnassa tulee olla rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla. Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset. Rakennusjärjestyksen määräykset eivät saa olla maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuuttomia.

Rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea rakennuspaikkaa, rakennuksen kokoa ja sen sijoittumista, rakennuksen sopeutumista ympäristöön, rakentamistapaa, istutuksia, aitoja ja muita rakennelmia, rakennetun ympäristön hoitoa, vesihuollon järjestämistä, suunnittelutarvealueen määrittelemistä sekä muita niihin rinnastettavia paikallisia, rakentamista koskevia seikkoja. Rakennusjärjestyksessä olevia määräyksiä ei sovelleta, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa on asiasta toisin määrätty (MRL 14 §).

Uudistamisen lähtökohdat ja tavoitteet

Nykyinen Ylä-Savon kuntien (Iisalmi, Kiuruvesi, Lapinlahti, Sonkajärvi, Vieremä) kanssa yhteistyössä laadittu rakennusjärjestys on ollut voimassa vuodesta 2012 lähtien.

Rakennusjärjestyksen päivitystarvetta ovat tuoneet mm. viimeaikaiset muutokset maankäyttö- ja rakennuslaissa, rakennusvalvontojen resurssien ohjaustarpeet sekä tarve selkeyttää rakennusjärjestyksen luettavuutta. Lisäksi rakennusjärjestyksen soveltamisesta saatujen kokemusten pohjalta on noussut esiin tarkistamistarpeita.

Rakennusjärjestyksen uudistamisen tavoitteena on säilyttää koko Ylä-Savon alueella yksi yhtenäinen rakennusjärjestys, joka ottaa huomioon entistä paremmin paikalliset olosuhteet rakentamisen ja hyvän elinympäristön muodostamisessa osana rakentamisen suunnittelua, ohjausta, toteutusta ja ylläpitoa.

Rakennusjärjestyksen uudistamisessa olennaisena osana on avoimuus ja vuorovaikutus. Rakennusjärjestyksen uudistaminen tulee järjestää ja uudistamistyön lähtökohdista, tavoitteista ja mahdollisista vaihtoehdoista rakennusjärjestystä valmisteltaessa tiedottaa niin, että alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin rakennusjärjestys saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa rakennusjärjestyksessä käsitellään, on mahdollisuus osallistua rakennusjärjestyksen valmisteluun, arvioida uudistusten vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta.

Lisätietoa

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, rakennusjärjestyksen uudistaminen 2018.pdf

Kuntien rakennustarkastajat:

Iisalmi, rakennustarkastaja Jarno Repo

Kiuruvesi, rakennustarkastaja Tuomo Halme

Lapinlahti, rakennustarkastaja Raimo Haverinen

Sonkajärvi, rakennustarkastaja Kauko Korolainen

Vieremä, rakennustarkastaja Petri Komulainen