Jätteenkuljetus

Kiinteistösi jätehuollon käytännön järjestäminen riippuu siitä, että asutko omakotitalossa vai taloyhtiössä. Jätelain mukaan kaikkien vakituisesti asuttujen ja vapaa-ajan kiinteistöjen on oltava järjestetyn jätehuollon piirissä. Näin ollen siis myös vapaa-ajanasuntojen osalta tulee laatia sopimus sekajäteastian tyhjennyksestä jätteenkuljetusyrityksen kanssa.

Kiinteistön jätehuoltoa ei ole nykyään mahdollista järjestää pelkästään erikseen tehtävästä tilaustyhjennyksestä vain silloin, kun astia tulee täyteen. Ylä-Savon alueen jätehuoltomääräysten mukaisesti sekajäteastia tulee tyhjentää säännöllisen tyhjennysvälin mukaan. Jokaisella asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöllä tulee olla jonkin jätteenkuljetusyrityksen kanssa voimassa oleva palvelusopimus joko oman, tai muiden kiinteistöjen kanssa yhteiskäytössä olevan jäteastian säännöllisestä tyhjennyksestä. Säännöllisten ja riittävän tiheiden tyhjennysvälien avulla varmistetaan että jätehuolto toimii logistisesti tehokkaasti, eikä jätteistä aiheudu esim. haju- ja hygieniahaittoja.

Jätehuoltomääräysten mukaan kiinteistön haltija voi järjestää jätehuollon kahdella tavalla:

  • omalla kiinteistökohtaisella sekajäteastialla
  • kimppa-astialla (lähikiinteistöjen yhteinen sekajäteastia).

Sekajäteastian tyhjennysvälin pituus on määritelty jätehuoltomääräyksissä ja se riippuu kolmesta asiasta

  1. asutko taajama- vai haja-asutusalueella
  2. vuodenajasta (kesä-talvi), ja
  3. kompostoitko biojätteesi vai et.

Kiinteistöllä, joka ei kompostoi biojätteitään, pisin tyhjennysväli on kesäaikaan 2 viikkoa riippumatta kiinteistön sijainnista.

Ylä-Savossa kannustamme biojätteen erittelyyn sekajätteestä. Biojäte sekajätteen joukossa aiheuttaa jätteenpolttolaitoksella hygieniahaittaa, laskee poltettavan jätteen lämpöarvoa ja vaikeuttaa sen paalaamista biojätteessä olevan kosteuden takia. Kompostori maksaa itsensä aikaa myöten takaisin, sillä kompostoivalla kiinteistöllä tyhjennyskertoja, ja tätä myötä niistä aiheutuvia kustannuksia, tulee vähemmän. Talviaikaan haja-asutusalueella sijaitsevalla kiinteistöllä, joka kompostoi biojätteensä lämpöeristetyllä kompostorilla, voi tyhjennysväli pisimmillään olla jopa 16 viikkoa.

Jos et kompostoi biojätteitäsi, tulee sinun soitella käyttämäsi jätteenkuljetusyrityksen suuntaan ja muuttaa sekajäteastiasi tyhjennysväli kesäajaksi (viikot 18–40) pisimmillään 2 viikon pituiseksi. Mikäli kompostoit tai ryhdyt kompostoimaan biojätteesi, niin täytä ja lähetä kompostointi-ilmoitus jätehuoltolautakunnalle. Kompostoivalla kiinteistöllä tyhjennysväli on kesäaikaan pisimmillään taajamassa 4 viikkoa ja haja-asutusalueella 8 viikkoa.

Jäteastioiden tyhjennystaksat riippuu jätteenkuljetusyritysten määrittelemistä hinnoista.

Puhelinasiointi

Ylä-Savon jäteasiantuntija

Jäteasiantuntija vastaa jätehuoltomääräyksiin sekä jätteenkuljetukseen ja -käsittelyyn liittyviin kysymyksiin

Lisää tietoa
Puh. +358 40 6617282

Lomakkeet

Ilmoitus omatoimisesta lietteenkäsittelystä

Omassa asumisessa syntyvän lietteen omatoimisesta käsittelystä ilmoittaminen jätehuoltolautakunnalle

Lisää tietoa
Lataa lomake

Ilmoitus sekajäteastian tyhjennyksen pidempiaikaisesta keskeyttämisestä

Sekajäteastian tyhjennyksen (yli 6 kk) keskeyttämisestä ilmoittaminen tai hakemus asuinkelvottoman kiinteistön jätehuoltovelvoitteiden poistamisesta

Lisää tietoa
Lataa lomake

Ilmoituslomake jätekimpasta

Usean lähikiinteistön yhteisestä jäteasian perustamisesta ilmoittaminen jätehuoltolautakunnalle

Lisää tietoa
Lataa lomake

Kompostointi-ilmoitus

Kompostoinnista tulee tehdä jätehuoltolautakunnalle kompostointi-ilmoitus.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Kiinteistön haltijan on järjestettävä jätteiden vastaanottopaikka, josta jätteenkuljettajat voivat noutaa jätteen. Vastaanottopaikka eli jäteastia voi olla yhden tai useamman kiinteistön yhteinen (ns. kimppa). Omakotitalon sekajäteastian tyhjennys tapahtuu tyypillisesti kahden viikon välein. Mikäli kiinteistö lajittelee jätteitä kierrätykseen ja esim. kompostoi biojätteitä, tyhjennysväliä voi tarvittaessa harventaa jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Jätteenkuljetus voi olla joko kunnan järjestämä, jolloin kunnan jätelaitos kilpailuttaa jätteenkuljetusyrityksen kiinteistöille, tai kiinteistönhaltijan järjestämä, jolloin jätteen haltija tilaa kuljetuksen itse joltakin alueella toimivalta jätteenkuljetusyritykseltä. Kunnan jätehuoltoviranomainen on päättänyt kunnan alueella käytössä olevan kuljetusjärjestelmän.

Jätelaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110646

Iisalmen kaupunki