Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimusmenettelyn ulkopuolelle on rajattu kaupunginvaltuuston päätökset. Niistä valitetaan kunnallisvalituksella suoraan hallinto-oikeudelle. Muissa asioissa sovellettavaksi tulee oikaisuvaatimusmenettely.

Oikaisuvaatimuksen voi päätökseen tyytymätön tehdä sekä tarkoituksenmukaisuus- että laillisuusperusteella. Oikaisuvaatimuksen voi KuntaL 137 §:n nojalla tehdä sekä kunnan jäsen että asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Oikaisuvaatimustiet
Oikaisuvaatimus on kunnallisvalituksen pakollinen esivaihe. Jos päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen, siitä ei vielä voi tehdä kunnallisvalitusta. Kaupunginhallituksen ja lautakunnan päätöksestä oikaisuvaatimus tehdään niille itselleen. Niiden alaisen viranomaisen päätöksestä oikaisuvaatimus tehdään asianomaiselle ylemmälle toimielimelle eli hallitukselle tai lautakunnalle. Kaupunginhallituksen ja lautakunnan alaisia viranomaisia ovat niiden alaiset viranhaltijat, joille on annettu itsenäistä toimivaltaa. Myös esim. johtokunta tai jaosto voi olla kaupunginhallituksen tai lautakunnan alainen viranomainen. Johtokunnan tai jaoston päätöksistä oikaisuvaatimus tehdään asianomaiselle lautakunnalle tai kaupunginhallitukselle. Johtokunta tai jaosto ei ole oikaisuvaatimuksia käsittelevä toimielin. Johtokunnan alaisen viranhaltijan päätöksistä oikaisuvaatimus tehdään aina sitä organisatorisesti ylempänä olevalle asianomaiselle lautakunnalle tai kaupunginhallitukselle.
Oikaisuvaatimuksen käsittely
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti KuntaL 138 §:ssä säädetyssä määräajassa (14 vrk kuluessa siitä, kun pöytäkirja on tarkastettu tai kun asianomainen on saanut tiedon päätöksestä). Muuta muotovaatimusta vireillepanolle ei ole kuntalaissa asetettu. Hallintolain 19 §:n mukaisesti vireillepanijan on ilmoitettava vaatimuksensa perusteineen. Oikaisuvaatimuksesta on ilmettävä, että vaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään oikaisuvaatimuksen. Samoin on ilmettävä, miten päätöstä halutaan oikaistavaksi ja millä perusteella.
Kunnallisvalitus

Kaupunginhallituksen ja lautakunnan oikaisuvaatimuksen johdosta tekemään päätökseen samoin kuin kaupunginvaltuuston päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Kuopion hallinto-oikeudelta ja edelleen Korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Edellä mainittu koskee kuntalain perusteella tehtyjä päätöksiä.

Muutoksenhakuohjeet liitetään aina valituksenalaiseen päätökseen.

Kunnallisvalitus on toisaalta kunnan jäsenen keino valvoa kaupungin toiminnan laillisuutta, toisaalta se antaa oikeussuojaa asianosaiselle häntä koskevassa päätöksenteossa. Kunnallisvalituksen rajoitetut valitusperusteet tekevät valituksesta laillisuusvalituksen. Kunnallisvalituksessa valitusviranomaisen tutkimisvalta ulottuu vain niihin vaatimuksiin ja perusteisiin, jotka valittaja on ensiasteen valituksessaan esittänyt. Valitusviranomaisen ratkaisuvalta kunnallisvalituksessa on myös rajoitettu. Valitusviranomainen voi virheellisyyden havaitessaan pääsääntöisesti vain kumota päätöksen ja palauttaa asian kaupungin viranomaisen uudelleen käsiteltäväksi, mutta se ei voi korvata virheellistä päätöstä tai sen osaa uudella päätöksellä. Itsehallinto edellyttää, että kaupungin viranomainen saa harkita asian uudelleen.

Lisätietoja oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen tekemisestä löytyy kuntalain 16. luvusta (Finlex).