Iisalmen resurssiviisauden toimintasuunnitelma 2018-2050

Yksi KierRe-hankkeen päätavoitteista on ollut laatia Iisalmelle oma pitkän aikavälin kehittämisohjelma (Fisu-kuntien tapaan), jonka avulla voidaan edistää kestävää hyvinvointia hyödyntämällä kiertotalouden ja hiilineutraalin toimintamallin mahdollisuuksia. Tätä kehittämisohjelmaa ja sen sisältöä alettiin ideoimaan syksyn 2017 aikana teemakohtaisissa asiantuntijaryhmissä sekä erillisissä tapaamisissa ja työpajoissa yhdessä eri sidosryhmien kanssa. Ohjelman nimeksi muodostui "Iisalmen resurssiviisauden toimintasuunnitelma" ja sen luonnos valmistui tammikuussa 2018. Kevään aikana tekninen lautakunta, sivistys- ja hyvinvointilautakunta sekä Ylä-Savon jätehuoltolautakunta antoivat suunnitelmalle hyväksyntänsä. Lopuksi suunnitelma käsiteltiin ja hyväksyttiin 25.6.2018 kaupunginhallituksen kokouksessa (§ 170).

Toimintasuunnitelma sisältää viisi teemaa, joiden sisällä on määritelty tavoitteet ja toimenpiteet vuosille 2018-2019, 2020-2025, 2030 ja 2050. Teemat ovat energian tuotanto ja kulutus, liikkuminen ja yhdyskuntarakenne, kulutus ja materiaalikierrot, ruuan tuotanto ja kulutus sekä vedenkäyttö ja luonnonvedet.  Toimintasuunnitelma löytyy pdf-muodossa sivun oikeasta laidasta.

 

Poimintoja toimintasuunnitelman sisällöstä

Energian tuotantoon ja kulutus -teemaan liittyen energiatehokkuutta tullaan parantamaan merkittävästi uusissa ja peruskorjattavissa kaupungin rakennuksissa ja niihin pyritään ottamaan käyttöön aurinkoenergiajärjestelmiä. Lisäksi kaupunki jatkaa rakennustensa valaistuksen sekä katuvalaistuksen uusimista led-valaisimiksi. Petterinkulma ottaa uudiskohteisiinsa maalämmön ensisijaiseksi vaihtoehdoksi ja vähentää kohteidensa lämmönkulutusta mm. lämmöntalteenoton avulla. Savon Voima on sitoutunut tehostamaan energiantuotantoaan entisestään sekä siirtymään yhä enemmän uusiutuviin energiamuotoihin.

Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne –teemassa kaupungin tavoitteina on esimerkiksi tiivistää yhdyskuntarakennetta, edistää puurakentamista hyödyntäen paikallista metsävarantoa sekä lisätä pyöräilyn ja kävelyn kulkuosuuksia tulevina vuosina. Iisalmen torille on asennettu kesän aikana kolme sähköauton latauslaitetta ja lisäksi kaupunki tulee hankkimaan tämän vuoden aikana yhden sähköisen yhteiskäyttöauton kaupungin työntekijöiden käyttöön. Kulutus ja materiaalikierrot –teeman tavoitteina on mm. ehkäistä jätteen syntyä sekä edistää kierrätystä ja kestäviä hankintoja kaupungin toiminnassa. Lähivuosina kaupunki alkaa mm. käyttää sekä betonitehtailta että purettavista rakennuksista tulevaa kierrätysbetonia Soinlahden yritystonttien pohjissa.

Ruuan tuotanto ja kulutus –teeman alla tavoitteina on mm. vähentää ruokahävikin määrää sekä lisätä lähiruuan määrää niin kotitalouksissa, kuin kouluissa ja päiväkodeissakin. Lisäksi kouluissa ja päiväkodeissa on jo lisätty kasvisten käyttöä ottamalla ruokalistoille yksi kasvisruokapäivä viikossa. Vedenkäyttöön ja luonnonvesiin liittyen Iisalmen Vesi ja Ylä-Savon Vesi Oy tulevat parantamaan vesihuoltolaitoksiensa energiatehokkuutta. Muita teeman tavoitteita ovat myös vesivastuullisuuden lisääminen (vedenkulutuksen vähentäminen, kuluttajatottumukset, jne.) yhteistyössä eri tahojen kanssa, kaupunki myös kartoittaa hulevesien käsittelyn nykytilaa ja tekee toimia käsittelyn parantamiseksi.

Iisalmen resurssiviisauden toimintasuunnitelma, kuva.JPG

Yhteystiedot