Iisalmen kaupallisen keskustan elinvoimaselvitys

Iisalmen keskustassa on näkyvissä merkkejä keskusta-alueen hiljenemisestä. Ydinkeskustassa muutamat yritykset ovat lopettaneet toimintansa ja jättäneet jälkeensä tyhjiä liiketiloja. Verkkokaupan helppous houkuttelee kuluttajia asioimaan verkossa kivijalkamyymälöiden sijaan, ja koronapandemia on vielä entisestään vauhdittanut tätä ilmiötä. Kaupungin ja koko Ylä-Savon elinvoimaisuudelle elävä ja vireä tori ja keskusta toimivine yrityksineen ja monipuolisine palveluineen olisi kuitenkin ensiarvoisen tärkeä.

Iisalmen kaupallisen keskustan elinvoimaselvitys toteutetaan tähän tilanteeseen antamaan pohjaa tulevalle suunnittelulle ja toimenpiteille. Selvitys ja sen pohjalta laadittava toteuttamissuunnitelma auttavat kartoittamaan investointi- ja kehittämistarpeita ja mahdollisuuksia. Iisalmen vetovoiman parantaminen heijastuu koko Ylä-Savon seudulle, joka on yksi koko maakunnan teollisuuden vetureista. Elävät kaupunkikeskustat ovat olennainen osa menestymistä.

 

Hankkeen tavoite:

 • Elinvoimaselvityksen tavoitteena on selvittää, millaisin keinoin, palveluin, investoinnein ja rakenteellisin muutoksin Iisalmen keskustan alueelle saadaan luotua kaupallista vetovoimaa ja asiointia nykyistä enemmän.
  Selvityksen pohjalta Iisalmen kaupunki ja keskusta-alueen toimijat (yritykset, yhteisöt, kiinteistön omistajat) tekevät yhteistyössä toimintasuunnitelman keskustan uudistamiseksi.

 

Hankkeen perustiedot:

 • Hyväksytty kokonaiskustannusarvio: 50.000€
 • Rahoittaja: Pohjois-Savon liitto 80% ja Iisalmen kaupunki 20%
 • Aikataulu: 1.9.2021-31.3.2022

 

Hankkeen toteutus:

 • Hanketta koordinoi Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut. Yhteyshenkilöt ovat Terho Savolainen terho.savolainen@iisalmi.fi ja Heli Pironetti heli.pironetti@iisalmi.fi
 • Selvityksen toteuttajaksi valittiin Muuan Oy:n ja Sweco Infra & Rail Oy:n työyhteenliittymä. Yhteyshenkilö on Kimmo Vähäjylkkä: kimmo.vahajylkka@sweco.fi 

 

Palveluiden kehittämiseen liittyen selvitetään:

 • Millaisia tarpeita ja toiveita asiakkailla on torin ja sen läheisyyden palveluiden suhteen?
 • Millaisia tarpeita ja mahdollisuuksia eri toimijoilla on sijoittaa palveluja torin läheisyyteen?
 • Millaista kiinnostusta Iisalmen, Ylä-Savon ja Pohjois-Savon yrityksillä on laajentaa toimintaa Iisalmen keskustan alueelle?
 • Miten edistää alueen houkuttelevuutta ja matkailualaa torin kehittämisen avulla?
 • Millaisia mahdollisuuksia torin alueen kehittäminen voisi tarjota yrityksille?
 • Torin alueen työllistävyyden mahdollisuudet?

 

Toimintaympäristön kehittämisen liittyen selvitetään:

 • Millainen torialue palvelisi Iisalmen elinkeinoelämää ja asiakkaita parhaiten?
 • Miten lisätä torialueen kaupallista käytettävyyttä ja viihtyisyyttä?
 • Millaisia tarpeita asuin-, liike- ja toimitilarakentamiselle on keskusta-alueelle huomioiden myös pysäköintijärjestelyt? Mahdollistaisivatko ne esimerkiksi vanhan linja-autoaseman paikalle uuden torikeskuksen?
 • Millainen torikeskus palvelisi elinkeinoelämää, julkisten palvelujen sijoittumista ja matkailullista vetovoimaa?
 • Millaisia toteutusmahdollisuuksia uudelle torikeskukselle olisi?
 • Millaisia rahoitusmahdollisuuksia on tarjolla uudelle torikeskukselle?
 • Mitkä alueen yrityksistä olisivat mahdollisia yhteistyökumppaneita? Miten esim. alueen vahvaa puu-, kone-, metalli- ja teknologiateollisuutta voitaisiin hyödyntää ja tuoda esiin torikeskuksen toteutuksessa?
 • Millaisia ekologisia ja hiilineutraaleja rakentamismahdollisuuksia voitaisiin käyttää?
 • Miten Luuniemen tapahtumakenttää voisi hyödyntää keskustan elävöittämisessä? Millaisia kehittämis- ja investointitarpeita Luuniemen kenttään ja sen käytettävyyteen liittyy?

 

Selvitystyö ja toimintasuunnitelma:

 • Selvitystyön tuloksena tulee syntyä kuvaus ja loppuraportti kehittämismahdollisuuksista Iisalmen torin ja sen lähiympäristön alueella. Tältä pohjalta ko. alueen suunnittelua voidaan tarkastella elinvoimakehittämisen näkökulmasta. Investointi-mahdollisuuksien osalta tulee arvioida tarvittavien asuinrakennus-, toimitila- ja infrainvestointien laajuutta ja taloudellisia toteuttamismahdollisuuksia nykyisen ase-makaavan puitteissa.
 • Eri metodein tulee selvittää aidosti alueesta kiinnostuneita toimijoita ja toiminto-ja, joille sijainti Iisalmessa torin ympäristössä avaisi uusia mahdollisuuksia.
 • Mahdolliselle uudelle linja-autoaseman tilalle rakennettavalle torikeskukselle halutaan kartoittaa sopivia, ekologisia ja taloudellisesti kantavia toteutus –ja rahoitus-vaihtoehtoja sekä kiinnostuneita investoreita. Onko esim. alueen yrityksillä mahdollisuuksia olla mukana toteutuksessa ja mitä tämä voisi tarkoittaa?
 • Laadittavan selvityksen pohjalta Iisalmen kaupunki ja keskusta-alueen toimijat (yritykset, yhteisöt, kiinteistön omistajat) tekevät yhteistyössä toimintasuunnitelman keskustan uudistamiseksi.
Yhteystiedot
Iisalmen kaupungin logo sekä Pohjois-Savon liiton logo
Liitetiedostoja