Vaikuta Iisalmen kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelmaan

Yhdenvertaisuus on jokaisen ihmisen Suomen perustuslaissa ja useissa kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa taattu perus- ja ihmisoikeus. Vähemmistöt, kuten vanhukset, nuoret, vammaiset, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt ja eri kansanryhmät joutuvat helpommin syrjinnän kohteeksi kuin keskimääräinen kansalainen. Syrjintä on usein tiedostamatonta, yhteiskunnan rakenteisiin ja vakiintuneisiin asenteisiin pohjautuvaa syrjintää, jossa vähemmistön perusoikeuksien toteutumista ei huomioida riittävästi.

Iisalmen kaupunki pyrkii takaamaan asukkailleen yhdenvertaiset mahdollisuudet saada palveluja, osallistua toimintoihin ja edistää elämäänsä ilman pelkoa joutua syrjinnän kohteeksi. Yhdenvertaisuutta edistämällä ehkäistään syrjintää, lisätään ymmärrystä erilaisuutta kohtaan ja lisätään yleistä hyvinvointia.

Iisalmen kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteet ovat yhdenvertaisuusluonnoksessa seuraavat:

1. syrjinnän ehkäisy, tunnistaminen ja syrjintään puuttuminen.

2. yhdenvertaisuutta edistävien keinojen arviointi ja tavoitteiden asettaminen.

3. eri vähemmistöjen ja väestöryhmien osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien edistäminen päätöksenteossa.

Yhdenvertaisuussuunnitelma laaditaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Suunnitelman pohjana on Iisalmen kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelma 2016 – 2020, mikä päivitetään vastaamaan 2020-luvun tarpeita. Suunnitelma on lausuntokierroksella sidosryhmillä ja kuntalaisilla.

Lausuntoluonnos kokonaisuudessaan: Yhdenvertaisuussuunnitelma 

Lausunnon yhdenvertaisuussuunnitelmasta voi toimittaa Iisalmen kaupungin kirjaamoon 13.11.2020 mennessä osoitteeseen kirjaamo@iisalmi.fi tai Iisalmen kaupunki, PL 10, 74101 Iisalmi. Lisätietoja asiasta antaa hallintojohtaja Tiina Karppinen, p. 0400 771 092, tiina.karppinen@iisalmi.fi