Iisalmen kaupunki haluaa tehdä aktiivista ja osallistavaa kuntaviestintää kaikille sidosryhmille

Iisalmen kaupungin viestintäohje 2018 – 2021 on laadittu linjaamaan kattotasolla kaikkea kaupungin toimesta tapahtuvaa viestintää. Sen tavoitteena on tukea koko kaupungin organisaation sekä henkilöstön viestinnän suunnittelua ja toteutusta siten, että kaikella kaupungin viestinnällä edistetään uuden kaupunkistrategian ja sen vision toteutumista. Viestintäohjeen perustana on strategian lisäksi myös Kuntalaki, joka velvoittaa katsomaan viestintää kuntalaisen eli asukkaan, palvelujen käyttäjien, järjestöjen ja muiden yhteisöjen näkökulmasta. Kuntalain mukaisesti kaupungin viestinnän tulee edistää edellä mainittujen kohderyhmien tiedonsaantia sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.   

Iisalmen kaupunkistrategian visio on ”Iisalmi 2030 - Suomen houkuttelevin seutukaupunki.” Vision toteutuminen edellyttää onnistumista strategisissa ohjelmissa, joilla jokaisella on omat
strategiset päätavoitteensa. Strategiassa on määritelty myös kaupungin arvot, joiden mukaista kaiken toiminnan ja viestinnän tulee olla.

Viestintäsuunnitelma ohjaa viestintää tukemaan strategian toteutumista ja viestimään arvojen mukaisesti kaikille kohderyhmille.  Lisäksi erilaiset viestinnän ja markkinoinnin ohjeistot sekä vastuualuekohtaiset vuosisuunnitelmat tarkentavat viestintäohjetta. Kullekin vuodelle laaditut toimenpideohjelmat ovat sidoksissa vuosittaiseen budjettiin, joka osaltaan asettaa raamit käytännön viestintätoimenpiteille.


Kaupungin virallinen logo, slogan ja graafinen ohjeisto
IISALMI_logo_2021.png

Iisalmen kaupungin uusi virallinen logo otetaan käyttöön 1.1.2021 alkaen.  Logouudistuksen yhteydessä Iisalmen kaupunki uudistaa laajemmin koko viestinnällistä ilmettään, jota ohjaamaan on tuotettu uusi graafinen ohjeisto. Logouudistuksen yhteydessä jo aiemmin By Iisalmi -markkinoinnista tuttu slogan ja lupaus "Emme odota ihmeitä. Teemme niitä." valittiin kaupungin viralliseksi sloganiksi. Slogania ei ole liitetty itse kaupunkilogoon, vaan se tuodaan viestinnälliseen ilmeeseen By Iisalmi -tunnuksen myötä.

Iisalmen kaupungin graafinen ohjeisto auttaa Iisalmen tarinan kertomisessa antamalla raamit viestinnällisen ilmeen luomiselle. Ohjeiston ja ilmeen taustalla on kaupungin strategia, arvot ja palvelulupaus. Ohjeisto huomioi myös kaupungin verkostobrändit, jotka olennaisesti kuuluvat Iisalmen tarinaan ja tulevaisuuden rakentamiseen. Myös saavutettavuus ja toimivuus erilaisissa digitaalisissa ja painetuissa materiaaleissa on otettu huomioon uuden ilmeen suunnittelussa. Saavutettavuudella pyritään siihen, että kaupungin tuottama viestintä olisi tasavertaisesti kaikkien kaupunkilaisten ja muiden sidosryhmien käytettävissä.

Linkit graafiseen ohjeistoon, viestintäohjeeseen ja aineistopankkiin, josta löytyy logot.

Monikanavaista viestintää kuntalaisia osallistaen

Iisalmen kaupungin markkinointi- ja viestintäpalveluissa suunnitellaan ja toteutetaan monikanavaista ja aktiivista kuntaviestintää. Myös toimialojen verkkoviestijät, päälliköt ja johto osallistuvat viestintään kukin omassa roolissaan viestintäohjeen linjauksen "se viestii, joka parhaiten tietää" mukaisesti. Iisalmen kaupungin viestintää toteutetaan osallistaen ja vaikuttamismahdollisuuksia tarjoten monissa eri kanavissa, esimerkiksi:

- www.iisalmi.fi -verkkosivustolla
- Suomi.fi:ssä
- sosiaalisen median kanavissa
- NÄPPI By Iisalmi -osallisuussovelluksessa
- sähköisissä asukasuutiskirjeissä ja elinvoimapalveluiden uutiskirjeissä
- Iisalmen kaupungin julkaisemassa IISALMI -asukaslehdessä
- virallisissa ilmoituksissa Iisalmen Sanomissa
- muussa lehti-ilmoittelussa ja teemaliitteissä
- aktiivisen mediatiedottamisen kautta
- esitteissä ja oppaissa, joita on saatavilla mm. i-pointeissa ja IPK Ponsse Shopissa
- opastetauluissa ja tienvarsikylteissä
- medianäytöissä eri puolilla kaupunkia

Yhteystiedot

Koski Laura

markkinointi- ja viestintäsuunnittelija
Pohjolankatu 14
040 632 5868
laura.koski@iisalmi.fi

Väisänen Tanja

Markkinointi- ja viestintäasiantuntija
Pohjolankatu 14
040 628 1345
tanja.vaisanen@iisalmi.fi