Iisalmen kaupunkistrategia 2025
"positiivisuuden alkulähteillä" 

 

Iisalmen kaupunki on monipuolinen teollisten vientiyritysten sekä kaupan ja palveluiden seutukaupunki. Iisalmi on myös monipuolinen koulutuskaupunki, joka on helppo saavuttaa. Arkielämä Iisalmessa on sujuvaa ja turvallista. Kaupunki on
viihtyisä asuinympäristö.
 
Iisalmelle on ominaista vahva historiaan ja kulttuuriin perustuva identiteetti, jonka pohjalle tulevaisuus rakennetaan modernia teknologiaa hyödyntäen. Samoista
lähteistä pulppuaa iisalmelainen sosiaalisuus ja välitön tekemisen meininki.

Toiminta-ajatus

Iisalmen kaupunki edistää asukkaiden hyvinvointia sekä Iisalmen ja koko Ylä-Savon kilpailukykyä ja vetovoimaa tekemällä laajasti yhteistyötä menestyvän
elinkeinoelämän edellytysten luomiseksi, laadukkaiden palvelujen turvaamiseksi ja kuntatalouden tasapainottamiseksi.

Kaupungin arvot

    Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus
    Avoimuus
    Edistyksellisyys
    Kestävä kehitys
    Yhteisöllisyys


    Valmistelun vaiheet vuonna 2013

    Kaupunginvaltuusto käynnisti 7.-8. kesäkuun seminaarissaan vuonna 2009 hyväksytyn Iisalmen kaupunkistrategian 2020 päivittämisen.

    Iisalmen kaupunkistrategia 2025 päämäärineen ja painopisteineen tulee ohjaamaan  toiminta- ja taloussuunnittelua valtuustokaudella 2013–2016, mutta  lisäksi tehtävät päätökset tulevat myös vaikuttamaan pitkällä aikavälillä yli valtuustokauden. Tämän vuoksi strategia linjaa myös pitkäaikaisempia tavoitteita vuoteen 2025.

    Kaupungin strategian tavoitteena on tukea Iisalmen (ja Ylä-Savon)

    1) kilpailukyvyn ja elinvoimaisuuden vahvistamista
    2) asukkaiden hyvinvoinnin edistämistä sekä
    3) hyvän elinympäristön ja kestävä kehityksen turvaamista.

    Strategian tarkistukseen ovat osallistuneet kaupunginvaltuusto ja -hallitus, lautakuntien puheenjohtajat, johtoryhmä ja talousvastaavat, henkilöstö, yritysten ja sidosryhmien edustajat sekä kuntalaiset. 

    Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunkistrategian ja toimenpideohjelman 16.12.2013 § 150. Hyväksytty strategia alla liitetiedostona.

    Strategialuonnos ja toimenpideohjelma
    Miksi kaupunkistrategia?
    • Kaupunkistrategiassa linjataan kaupungin keskeiset tavoitteet
    • Kaupunkistrategia on perusta kaupunki-organisaation toiminnalle
    • Kaupunkistrategia määrittelee millaisia viestejä kaupungista viestitään sisälle että ulospäin
    • Strategia punnitaan sen mukaan miten selkeästi se viestii halutusta tulevaisuudesta ja miten tehokkaat keinot se osoittaa sinne pääsemiseksi
    • Strategiaprosessia tarvitaan tunnistamaan toimintaympäristön haasteet ja luomaan koko kaupungin yhteinen näkemys muutostarpeista ja keinoista