Kaupunginhallitus hyväksynyt 7.6.2010 § 243

Hinnat voimaan 1.7.2010

 

Kaupungin viranomaisten asiakirjojen lunastukset ja niiden antamisesta perittävät maksut

 
Iisalmen kaupungin viranomaisten asiakirjoista ja tiedon antamisesta, joiden lunastuksen perimisestä ei ole toisin säädetty tai määrätty, peritään kaupungille lunastusta ja maksuja seuraavien perusteiden mukaan. Lunastuksista ei peritä arvonlisäveroa.

 

Maksuttomat asiakirjat    
Tiedonsaanti yksilöitävissä ja asiakirjarekisteristä löydettävissä olevista asiakirjoista on maksutonta, kun
-          asiakirjasta annetaan tietoja suullisesti
-          asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi
-          sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään sähköpostitse
-          asiakirjan antaminen kuuluu viranomaisen neuvonta-, kuulemis- tai tiedotusvelvollisuuden piiriin (hallintolaki 8§, 34§).

Maksua ei myöskään peritä
-          kaupungin viranomaisilta tai laitoksilta
-          kaupungin palveluksessa olevan henkilön pyytämästä työ- tai palkkatodistuksesta, asiakirjasta jota tarvitaan virka- tai työsuhteessa johtuvan eläkkeen tai muun edun hakemista varten
-          kaupungin luottamushenkilöltä asiakirjoista, joita hänen toimessaan pidetään tarpeellisena
-          asiakirjasta, joka annetaan valtion viranomaiselle kaupungin hallintoon kohdistuvan, viranomaiselle säädetyn valvontatehtävän suorittamista varten.

 

Tavanomainen tietojen antaminen

 Tavanomaisena tietojen antamisena pidetään sellaisen asiakirjan antamista, joka on kokonaan julkinen tai josta salassa pidettävät osat ovat vaivatta poistettaessa. Asiakirjan on oltava lisäksi yksilöitävissä ja löydettävissä käytössä olevan asiakirjaluokittelun ja asiakirjan tunnisteen avulla tai sähköisesti pidetyn rekisterin hakutoimintojen avulla.

Tavanomaisen tiedon antamisesta pöytäkirjanotteesta, kopiosta tai muusta tulosteesta perittävä sivukohtainen maksu on 2 euroa/sivu, mikä sisältää tarvittaessa jäljennöksen oikeaksi todistamisen.

Henkilötietolain 26 §       
Tarkastusoikeuttaan käyttävältä henkilöltä rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta korvauksen vain, jos siitä kun asianomainen edellisen kerran sai tarkastettavakseen rekisterin tiedot, on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi, peritään tavanomaisen tiedon antamisesta määrätty maksu.
  

 

Erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antaminen

Kopiosta tai muusta tulosteesta peritään kiinteä perusmaksu, joka on porrastettu tiedonhaun vaativuuden mukaan seuraavasti:
-          normaali tiedonhaku (työaika alle 2 h)                   20 euroa
-          vaativa tiedonhaku (työaika 2–5 h)                        60 euroa
-          hyvin vaativa tiedonhaku (työmäärä yli 5 h)         100 euroa
-          perusmaksun lisäksi peritään kultakin sivulta kopiotaksan mukainen kopiointimaksu.
-          mikäli tiedonhakua pyydetään kiireellisenä, porrastettu perusmaksu voidaan korottaa kaksinkertaiseksi. Kiireellisenä hakuna pidetään alle kahden työpäivän sisällä tapahtuvaa tiedon toimittamista, kuitenkin niin, että korottamisen määräämisessä noudatetaan ao. työyksikön työtilanteeseen liittyvää harkintaa.

Edellä mainittua porrastettua kiinteää maksua sovelletaan myös tiedonhaun erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antamiseen asiakirjasta suullisesti sekä siihen, kun asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavaksi ja jäljennettäväksi ja kun tieto lähetetään sähköpostin välityksellä.

 

Lähetysmaksu                  
Lähetettäessä asiakirjoja ja kopioita, peritään lisäksi todelliset postituskulut. Posti- ja lähetyskuluja ei peritä, jos asiakirjasta ei peritä lunastusta.

 

 

Asiakirjojen kopiointimaksut (sis. alv 24 %)

 

                                         A4                 A3                Kartat €/m

Mustavalkokopiot             1,00              1,50              6,10

Värikopiot                         2,00              2,50

 

 

Kaupungin teknisen toimialan toimitusasiakirjoista perittävät maksut

 
Kiinteistörekisteriotteiden, karttaotteiden ja -tuotteiden yms. maksuista on päätetty erikseen teknisen toimialan palveluhinnastossa. Maksut perustuvat kiinteistörekisterilakiin ja Maa- ja metsätalousministeriön antamaan asetukseen.