Maisematyölupahakemus

Asiointikieli: Suomi
Alue: Iisalmi

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei

saa suorittaa ilman lupaa (toimenpiderajoitus):

1) asemakaava-alueella

2) yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään; eikä

3) alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan

laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty.

Lupaa ei tarvita yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten taikka myönnetyn rakennus tai toimenpideluvan

mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin.


Lomakkeet

Maisematyölupahakemus

Palvelut

Maisematyölupa

Katso tiedot