Iisalmi-tuki on työnantajalle myönnettävä ja maksettava taloudellinen tuki, joka kohdennetaan työllistämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Iisalmi-tukea voidaan myöntää iisalmelaisen yli 300 päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteella saaneen henkilön palkkaukseen.

 

Miksi?

Iisalmi-tuen tavoitteena on edistää pitkään työttömänä olevien iisalmelaisten työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Lisäksi voidaan tukea oppisopimuskoulutusta. Iisalmi-tuki on osa Iisalmen kaupungin työllisyyden hoitoa ja sen hakeminen ja myöntäminen on keskitetty Iisalmen kaupungin työllisyyspalveluihin. Iisalmi-tuki on käytössä koko vuoden, niin kauan kuin määrärahaa riittää.

Mihin?

Iisalmi-tuki on tarkoitettu käytettäväksi työllistämisestä aiheutuviin kustannuksiin eli esim. työn ohjaukseen, työtehtävien järjestelyn sekä työvälineiden ja suojatyövaatteiden hankinnan kustannuksiin ja työntekijän lisäkoulutuksen ja lupakorttien hankintaan. Iisalmi-tuella ei kateta palkkakustannuksia. Pitkäkestoisen työstä poissa olon ajalta Iisalmi-tukea ei makseta.

Kenelle?

Iisalmi-tukea voivat hakea julkisen sektorin työantaja ja yritystyönantajat, joilla on voimassa oleva Y-tunnus. Tuen myöntämisen edellytyksiä kuvataan tarkemmin alla. Iisalmi-tukea ei myönnetä kolmannen sektorin eikä työllisyyshankkeiden työllistämiseen, sillä ne saavat toimintaansa ja samalla työn järjestämisestä aiheutuviin kuluihin valtion ja kuntien avustusta. Kolmannen sektorin työnantaja voi hakea Iisalmen kaupungilta järjestösektorille suunnattua työllistämisavustusta.

Milloin?

Iisalmi-tukea myönnetään hakemuksen ja määrärahan käytettävyyden mukaisesti työnantajalle, joka palkkaa yli 300 päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteella saaneen työnhakijan, jonka kotikunta on Iisalmi. Työsuhteen edellytetään olevan työehtosopimuksen mukainen ja työajan vähintään 30 tuntia viikossa.

Paljonko?

Iisalmi-tuen määrä on 500 €/kk ja sitä maksetaan samasta työntekijästä enintään 8 kk:n ajan. Oppisopimuskoulutukseen myönnettävä tuki on 500 €/kk kahdeksaan kuukauteen saakka ja loppuajalta 300 €/kk tutkinnon suorittamiseen saakka, yhteensä enintään 3 vuotta. Myönnettävä tuki edellyttää työssäolon toteutumista ja oppisopimuksen osalta opintojen etenemistä suunnitellussa aikataulussa. Jos työntekijä on ollut Iisalmi-tuella tuetussa työssä aiemmin, käytetty tukiaika vähennetään uudesta päätöksestä.

Miten?

Työnantajan ja työntekijän kuuluminen Iisalmi-tuen piiriin tarkistetaan Iisalmen kaupungin työllisyyspalveluissa aina ennen tuen myöntämistä. Myös työsopimuksen edellytykset tuelle tarkastetaan. Määrärahan käytettävissä olon voi tarkistaa työllisyyspalveluista ennen työsopimuksen tekoa. Tukea voi hakea myös työsopimuksen laatimisen jälkeen, viimeistään kahden kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta tarkoitukseen laaditulla lomakkeella, jonka saa www.iisalmi.fi -sivustolta. Myönnetty tuki tilitetään työnantajalle tilityslomakkeen perusteella palkanmaksua osoittavien tositteiden mukaiselta ajalta 1-2 kk:n välein.

Iisalmi-tuen myöntämisen edellytykset työnantajalle?

Iisalmi-tukea myönnettäessä kiinnitetään huomiota tukea hakevan työnantajan mahdollisuuteen toimia laadukkaana työnantajana. Työnantajalta edellytetään esim. - toiminnan vakiintuneisuutta; työnantaja on toiminut vähintään vuoden - työntekijän perehdytyksen ja työtilojen tulee olla asianmukaiset - palkattavalla työntekijällä tulee olla työnjohdollinen esimies - työsopimuslain mukaiset henkilöstön vähennykset ja niiden käsittely tarkastetaan - työnantajalla ei saa olla olennaisia laiminlyöntejä verojen ja lakisääteisten maksujen suhteen. Pyydettäessä organisaation on todistettava laatutekijät vapaamuotoisella todistuksella. Iisalmi-tukea ei myönnetä, mikäli työnantajalle on myönnetty muita työllisyyspoliittisia toiminta-avustuksia tai Iisalmen kaupungin avustuksia työllistämisen kuluihin. Työ- ja elinkeinotoimiston palkkatukea tai oppisopimustoimiston myöntämää koulutuskorvausta ja Iisalmen kaupungin myöntämää palkkatuen tai oppisopimuskoulutuksen lisätukea ei kuitenkaan lasketa näihin avustuksiin.

Iisalmi-tuen myöntämisen edellytykset työsuhteelle?

Palkattavalle henkilölle edellytetään maksettavan kyseiseen työsuhteeseen sovellettavan työehtosopimuksen mukaista palkkaa tai jollei sovellettavaa työehtosopimusta ole, palkan tulee olla vähintään 1 187 e/kk kokoaikatyössä. Työajan tulee olla vähintään 30 tuntia viikossa.

Iisalmi-tuella palkattavaa henkilöä koskevat edellytykset?

Tukea myönnetään iisalmelaisesta työttömästä työnhakijasta, jonka kotikunta on Iisalmi ja joka on saanut yli 300 päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteella. Työmarkkinatuen maksettujen päivien määrän pystyy selvittämään esim. työntekijän omista tiedoista Kelan sivuilta (työntekijä itse tarkistaa asian), TE-toimiston asiantuntijalta tai työllisyyspalveluista. Iisalmen kaupungin työllisyyspalvelut tarkistaa aina ennen Iisalmi-tuen myöntämistä henkilön kelpoisuuden ja käytettävissä olevat tukikuukaudet.

Lisätietoja?

Iisalmi-tuesta ja siihen liittyvistä seikoista saat lisätietoa Iisalmen kaupungin työllisyyspalveluista. Yhteydenotot: työllisyysasiantuntija Miia Rothberg puh 040 642 8996, miia.rothberg@iisalmi.fi tai työllisyysasiantuntija Marianne Nousiainen puh 040 830 4342, marianne.nousiainen@iisalmi.fi.