Voit hakea kehittämisrahaa maaseutuhallinnon yhteislautakunnalta seuraavin perustein:

 

Kehittämisrahan käyttökohteet v. 2017

 

1. Sukupolvenvaihdos-, kehittämis- ja investointisuunnitelmat 80 % verottomasta kustannuksesta, enintään 500 €/tila/vuosi

Kehittämissuunnitelma voi olla suunnitelma ja/tai taloudellinen laskelma tilan tuotannon uudelleen suuntaamiseksi, vaihtoehtojen pohdinta tilan kehittämiseksi, äkillisesti taloudellisesti kriisiytyneen tilan tarvitsema kehittämissuunnitelma tai joku muu suunnitelma, jolla pyritään turvaamaan maatilayrityksen kannattavan toiminnan jatkuminen ja työpaikkojen säilyminen.

2. Investoivan tilan ja maaseutuyrityksen sekä tilanpidon aloittajan kannustusavustus 500 € rakennuskohteen käynnistyttyä tai tilakaupan tapahduttua

Investoinnin tulee olla tilan tuotantosuunta huomioiden merkittävä, kuten esimerkiksi merkittävä laajennus tai uuden teknologian käyttöönotto eläintilalla sekä tuotevarasto tai käsittelytilat kasvinviljelytilalla.

Jos tilanpito aloitetaan vuokrauksella, tulee kyseessä olla rakennettu maatila ja vuokrasopimuksen tulee olla kestoltaan vähintään 10 vuotta. Tilanpidon aloittajalle myönnettävän kannustusavustuksen ehtona on,   että yrittäjätoiminnalla on merkitystä tilanpidon aloittajan taloudessa. Ohjeelliseksi maatalouden osuudeksi verotettavasta tulosta vaaditaan kolmasosa. Tarvittaessa yrittäjätulon osuudesta hakijan kokonaistuloista on annettava luotettava selvitys. Kannustusavustuksen perusteeksi hakijan tulee esittää
investointihankkeen käynnistyttyä kopio rakennustarkastajan ensimmäisellä tarkastuskäynnillä antamasta todistuksesta tai kopio
investointituen maksatuspäätöksestä tai muu luotettava selvitys ja tilanpidon aloittamisen tapahduttua kauppakirja tai vuokrasopimus.

3. Tunnustuspalkinto 500 € vuoden 2017 maatilayrittäjälle kunnittain

Palkitun maatilayrittäjän hankkeiden tulee osoittaa, että hänellä on uskoa maatilatalouden tulevaisuuteen ja hänellä on yrittäjämäinen asenne. Hankkeiden tulee olla realistisia maatilayrityksen edellytykset huomioiden. Perustellut esitykset lautakunnalle pyydetään kunnan palveluvastavalta. Hän voi koota tarvittavan työryhmän esityksen tekemiseksi.

4. Nuorten perehdyttäminen maaseudun ammatteihin ja yrittäjyyteen5. Koulutus, yhteistoiminnan edistäminen, uusien toimintamuotojen (esim. tilusjärjestelyt) yleinen kehittäminen ja vastaava muu kehittämistoiminta

Hyväksyttävä hankekustannus voi kohtien 4. ja 5. osalta olla ilman lautakunnan erillistä päätöstä 5 000 euroa. Päätökset tehdään siinä järjestyksessä kun tukea haetaan.

Hakemukseksi riittää kopio maksetusta laskusta  jollei edellä ole muuta vaadittu.