IISALMEN KAUPUNGIN YKSITYISTIEAVUSTUKSIEN MYÖNTÄMISEHDOT

Hyväksytty teknisen lautakunnan päätöksellä 7.12.2005 § 322

1. Tiellä pitää olla tiekunta.

2. Tiekunnan on toimitettava tiejaostolle määrättyyn aikaan mennessä hyväksyt­tävä selvitys avustuksen käytöstä. Hyväksyttävänä selvityksenä voidaan pitää:

  • teknisestä keskuksesta saatavissa olevalle lomakkeelle tehtyä tilinpäätös-selvi­tystä
  • jäljennöstä tiekunnan hyväksytyistä tileistä edelliseltä vuodelta
  • tien kunnossapidosta tai parantamisesta aiheutuneiden laskujen jäljennöksiä

Mikäli tiekunta toimittaa jäljennöksiä tileistä tai laskuista, suositellaan lisäksi myös tilinpäätösselvityslomakkeen täyttämistä.

3. Tiekunnan on käytettävä tien kunnossapitoon ja parantamiseen varoja vähin­tään avustuksen määrä lisättynä tiekunnan omavastuumäärällä. Tiekunnan omavastuu on vähintään 20 % avustuksesta.

4. Avustus on käytettävä oman kunnan alueella sijaitsevalle tienosalle (yhteiset tiet). Kuntien välisellä sopimuksella voidaan kuitenkin jakaa kunnossapidon avustusvastuu ehdolla, että siitä ei ole taloudellisia seuraamuksia Iisalmen kau­pungille.

5. Avustusta saavan tiekunnan on pidettävä vuosikokous vähintään joka neljäs vuosi, suositeltavaa on, että tiekunta pitää vuosikokouksen joka vuosi. Tiekunnan on toimitettava hyväksyttävä selvitys ja tilintarkastajien lau­sunto avustuksen käytöstä edelliseltä vuodelta joka vuosi.

6. Avustusta haettaessa tiekunnan on ilmoitettava pysyvästi asuvien osakkaiden lu­kumäärä ja matka viimeiselle pysyvästi asutulle kiinteistölle.

7. Avustettavan tien vähimmäispituus on 200 m.

Avustusta voidaan myöntää lisäksi harkinnanvaraisesti tielle:

  • jolla on paikkakunnalla huomattava liikenteellinen merkitys
  • joka on läpikulkutie
  • joka on tarpeellinen pysyvän asutuksen pääsytienä ja jonka vaikutuspiirissä
    on vähintään yksi pysyvästi asuttu talous.

    Tiejaoston tehtäviä hoitaa tekninen jaosto (kts. linkki vieressä).


Yhteystiedot

Heikkinen Eija

kiinteistösihteeri (tontit ja yksityistieasiat)
Pohjolankatu 14
040 355 1804
eija.heikkinen@iisalmi.fi

Kouvalainen Pertti

kunnossapitomestari
Teollisuuskatu 2
040 588 9015
pertti.kouvalainen@iisalmi.fi