Pysäköinti Iisalmessa

  Pysäköinninvalvonta aloitettiin Iisalmessa 1992. Maksullisesta pysäköinnistä luovuttiin ja siirryttiin kokonaan kiekkopysäköintiin vuoden 2002 alusta lukien.     Kaupungin tarjoamia pysäköintipaikkoja, joissa on aikarajoitus, on yhteensä 532 kpl. Niissä pysäköintiaika on 1-3 tuntia. Pysäköintivirhemaksun suuruus on 40 euroa.  Pysäköinnintarkastajat suorittavat valvonnan yhteydessä matkailuneuvontaa.

  Pysäköintikiekko

   Pysäköintikiekon käyttövelvollisuus osoitetaan liikennemerkin lisäkilvellä, jossa on pysäköintikiekon kuva. Saapumisajaksi on merkittävä pysäköinnin alkamista seuraava tasa- tai puolitunti, siitä riippuen kumpi ajankohta on aikaisempi. Merkittyä saapumisaikaa ei saa pysäköintikiekon käyttövelvollisuuden voimassaoloaikana muuttaa. Pysäköintikiekko on sijoitettava näkyvälle paikalle tuulilasin sisäpuolelle niin, että se on ulkoapäin luettavissa.

    
   Pysäköintivirhemaksu

   Pysäköintivirhemaksu on Iisalmessa 40 euroa. Pysäköintivirhemaksu tulee maksaa 30 päivän kuluessa maksun antamispäivästä. Maksun suorittamatta jättämisestä määräaikan seuraa maksun korotus 14 eurolla. Pysäköintivirheisiin liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä pysäköinninvalvontatoimistoon.

   Laki pysäköinninvalvonnasta (727/2011) on tullut voimaan 1. tammikuuta 2012. Tämän lain nojalla saadaan määrätä pysäköintivirheestä pysäköintivirhemaksu. Pysäköintivirhemaksu määrätään myös ympäristönsuojelulain (86/2000) tai tieliikennelain (267/1981) nojalla annettujen moottoriajoneuvon tarpeetonta joutokäyntiä koskevien kieltojen ja rajoitusten rikkomisesta ja maastoliikennelain (1710/1995) 4 § 1 momentin nojalla.

   Pysäköintivirhemaksua koskeva päätös annetaan henkilökohtaisesti ajoneuvon kuljettajalle tiedoksi kirjallisesti. Jollei kuljettajaa tavata, voidaan päätös antaa tiedoksi kiinnittämällä se ajoneuvoon näkyvälle paikalle. 

   Pysäköintivirhemaksu on suoritettava 30 päivän kuluessa päätöksen antamispäivästä. Maksun suorittamatta jättämisestä määräaikana seuraa pysäköintivirhemaksun korotus 14 eurolla. Pysäköinninvalvojan on silloin annettava ajoneuvon omistajalle tai haltijalle kirjallinen maksuvaatimus suorittaa korotettu maksu 30 päivän kuluessa maksuvaatimuksen tiedoksisaamisesta uhalla, että maksu muuten peritään ulosottoteitse.


   Pysäköintivirhemaksua koskevaan päätökseen voidaan vaatia oikaisua pysäköinninvalvojalta. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on kiinnitetty ajoneuvoon tai annettu muutoin tiedoksi. Määräajan jälkeen tehty oikaisuvaatimus tutkitaan, jos myöhästymiseen on ollut erityinen syy ja oikaisuvaatimus on tehty niin pian kuin se on ollut mahdollista.

   Oikaisuvaatimuksen käsittelemisestä säädetään lisäksi hallintolaissa (434/2003). Oikaisuvaatimuksesta annettu päätös annetaan tiedoksi kirjeellä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

   Pysäköinninvalvojan oikaisuvaatimuksen tai 18§:ssä tarkoitetun hakemuksen johdosta antamaan päätökseen saa hakea valittamalla muutosta hallinto-oikeudessa. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista siihen hallinto-oikeuteen, jonka tuomiopiirissä pysäköinninvalvojan päätös on tehty.

   Yhteystiedot
   Pysäköinninvalvonta 
   Käyntiosoite: Pohjolankatu 14
   Postiosoite: PL 10, 74101 Iisalmi
   Avoinna: ma ja ti klo 11.00-12.00 puh. 040 489 4011
   fax. (017) 824339

   Pysäköinninvalvoja
   Puh. 050 596 6771

   Pysäköinnintarkastajat

   Puh. 040 503 1750, 0400 541 432

   Matkaparkki
   Iisalmi, Liikennepuiston P-alue (4, I 18)

   Luuniemenkatu 11, 74100 Iisalmi, puh. 040 3504 217

   Avoinna: 24 h/vrk. 10/0 paikkaa matkailuautoille, 6/0 yhdistelmille. Maksuton. Ei sähköä.
   Palvelut: Liikennepuiston wc ja vesipiste käytössä, kun puistossa on valvonta  (liikennepuiston aukioloaikoina 17.5.-15.8.). Kemssan tyhjennys, ajokaivo, wc, inva-wc, vesipiste. Kahvila, ruokakauppa, ravintola, alko, posti, tori, 0,3 km; kaasunmyynti, uimahalli 2,2 km.
   Lasten liikennepuisto