Pysäköinti Iisalmessa

Pysäköinninvalvonta aloitettiin Iisalmessa 1992. Maksullisesta pysäköinnistä on luovuttu ja siirrytty kokonaan kiekkopysäköintiin. Pysäköintipaikoissa pysäköintiaika on 1-3 tuntia. Pysäköinnintarkastajat suorittavat valvonnan yhteydessä matkailuneuvontaa ja lisäksi he huolehtivat hylätyistä ajoneuvoista.

Kokeilu pysäköintikiekottomasta lauantaipysäköinnistä: Pysäköi vapaasti Iisalmen ydinkeskustassa ja käy ostoksilla ilman kiirettä!

Iisalmen kaupungin Tekninen lautakunta on päättänyt 9.5.2017 kokouksessaan, että aikarajoitetun pysäköinnin vähentämisen kokeilua jatketaan lauantaisin ydinkeskustassa katualueilla ja torilla lokakuun 2017 loppuun saakka. Kokeilun jälkeen jatkosta päätetään syksyllä saatujen kokemusten perusteella. Kiekottoman pysäköinnin myötä iisalmelaiset, ympäristökunnista tulevat ja matkailijat voivat asioida lauantaisin perinteisenä ostospäivänä keskustan palveluissa rauhassa ilman huolta pysäköintiajan umpeutumisesta. Tervetuloa Iisalmeen ostoksille ja viihtymään!

Pysäköintikiekko

Pysäköintikiekon käyttövelvollisuus osoitetaan liikennemerkin lisäkilvellä, jossa on pysäköintikiekon kuva. Pysäköinnin alkamisajaksi on säädettävä aika, jolloin ajoneuvo pysäköidään. Alkamisajaksi voidaan merkitä myös pysäköinnin alkamista seuraava tasa- tai puolitunti riippuen siitä kumpi ajankohta on aikaisempi. Pysäköinnin alkamisaikaa ei saa pysäköintikiekon käyttövelvollisuuden voimassaoloaikana muuttaa. Pysäköintikiekko on sijoitettava pysäköinnin ajaksi näkyvälle paikalle tuulilasin sisäpuolelle niin, että pysäköinnin alkamisaika on ulkoapäin selvästi luettavissa.

Pysäköintivirhemaksu

 Laki pysäköinninvalvonnasta (727/2011) on tullut voimaan 1. tammikuuta 2012. Tämän lain nojalla saadaan määrätä pysäköintivirheestä pysäköintivirhemaksu. Pysäköintivirhemaksu määrätään myös ympäristönsuojelulain (86/2000) tai tieliikennelain (267/1981) nojalla annettujen moottoriajoneuvon tarpeetonta joutokäyntiä koskevien kieltojen ja rajoitusten rikkomisesta ja maastoliikennelain (1710/1995) 4 § 1 momentin nojalla.

Pysäköintivirhemaksu on Iisalmessa 40 euroa. Pysäköintivirhemaksu tulee maksaa 30 päivän kuluessa maksun antamispäivästä. Maksun suorittamatta jättämisestä määräaikana seuraa maksun korotus 14 eurolla. Pysäköinninvalvojan on silloin annettava ajoneuvon omistajalle tai haltijalle kirjallinen maksuvaatimus suorittaa korotettu maksu 30 päivän kuluessa maksuvaatimuksen tiedoksisaamisesta uhalla, että maksu muuten peritään ulosottoteitse.

Pysäköintivirhemaksua koskeva päätös annetaan henkilökohtaisesti ajoneuvon kuljettajalle tiedoksi kirjallisesti. Jollei kuljettajaa tavata, voidaan päätös antaa tiedoksi kiinnittämällä se ajoneuvoon näkyvälle paikalle. 

Pysäköintivirhemaksua koskevaan päätökseen voidaan vaatia oikaisua pysäköinninvalvojalta. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on kiinnitetty ajoneuvoon tai annettu muutoin tiedoksi. Määräajan jälkeen tehty oikaisuvaatimus tutkitaan, jos myöhästymiseen on ollut erityinen syy ja oikaisuvaatimus on tehty niin pian kuin se on ollut mahdollista. Oikaisuvaatimuksen tekeminen ei pidennä maksuaikaa.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemisestä säädetään lisäksi hallintolaissa (434/2003). Oikaisuvaatimuksesta annettu päätös annetaan tiedoksi kirjeellä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Pysäköinninvalvojan oikaisuvaatimuksen tai 18 §:ssä tarkoitetun hakemuksen johdosta antamaan päätökseen saa hakea valittamalla muutosta hallinto-oikeudessa. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista siihen hallinto-oikeuteen, jonka tuomiopiirissä pysäköinninvalvojan päätös on tehty.

Yhteystiedot
Oikaisuvaatimukset sähköisesti sivun vasemmassa laidassa olevan linkin kautta. Oikaisuvaatimuksen voi myös jättää kaupungintalon infoon os. Pohjolankatu 14 tai lähettää postitse Iisalmen kaupungin kirjaamoon os. PL 10, 74101 Iisalmi 
 Pysäköinninvalvoja
Puh. 050 596 6771

Pysäköinnintarkastajat

Puh. 040 503 1750,
040 682 0031 
Matkaparkki
Iisalmi, Liikennepuiston P-alue (4, I 18)

Luuniemenkatu 11, 74100 Iisalmi, puh. 040 3504 217

Avoinna: 24 h/vrk. 10/0 paikkaa matkailuautoille, 6/0 yhdistelmille. Maksuton. Ei sähköä.
Palvelut: Liikennepuiston wc ja vesipiste käytössä, kun puistossa on valvonta  (liikennepuiston aukioloaikoina 17.5.-15.8.). Kemssan tyhjennys, ajokaivo, wc, inva-wc, vesipiste. Kahvila, ruokakauppa, ravintola, alko, posti, tori, 0,3 km; kaasunmyynti, uimahalli 2,2 km.
Lasten liikennepuisto